Kurzeme, Zemgale, Sēlija

Ievadraksti

Uzvārdu izplatības atspoguļojums kartēs

 • Kurzemes, Zemgales un Sēlijas administratīvais iedalījums 2008. gadā
 • Izplatītākie uzvārdi Kurzemes, Zemgales un Sēlijas pagastos
 • Plašākā apvidū koncentrētie uzvārdi
 • Vienā pagastā koncentrētie uzvārdi
 • Latviskas cilmes uzvārdi no 50 izplatītākajiem uzvārdiem pagastā (%)
 • Uzvārdi ar izskaņu -āns, -ēns no 50 izplatītākajiem uzvārdiem pagastā
 • Uzvārdi ar izskaņu -aitis
 • Uzvārdi ar izskaņu -sons no 50 izplatītākajiem uzvārdiem pagastā
 • Vietvārdi uzvārdos

Izmantotā literatūra un avoti

Kurzemē, Zemgalē un Sēlijā nelielā skaitā konstatētie uzvārdi

Vēsturiski izplatītākie uzvārdi Kurzemes, Zemgales un Sēlijas pagastos 

 

 

Ilmārs Mežs

Uzvārdu izplatība Kurzemē, Zemgalē un Sēlijā

Otrais latviešu uzvārdu sējums aptver Kurzemi tās robežās, kāda tā bija Kurzemes hercogistes laikā un saglabājās kā Kurzemes guberņa līdz pat neatkarīgās Latvijas valsts dzimšanai, kad to administratīvi sadalīja, atsevišķi nodalot Zemgali. Tātad šajā grāmatā ar Kurzemi saprotam ne tikai Kurzemes etnogrāfisko novadu, bet arī Zemgali un Sēliju. Ģeogrāfiski tā ir visai šaura un pagara teritorija no Dundagas un Rucavas līdz pat Ilūkstei un Kaplavai pie Krāslavas. Ja Latgales un īpaši Vidzemes teritorija ir visai kompakta, tad Kurzemei kompakta ir tikai tās rietumdaļa (etnogrāfiskā Kurzeme), bet Zemgale un jo īpaši Sēlija ir izvietojusies garenā, šaurā strēlē starp Lietuvu, Vidzemi un Latgali. Lietuvas tuvums te manāms īpaši izteikti, jo liela daļa Kurzemes un gandrīz visa Zemgale un Sēlija bija viegli sasniedzama no Lietuvas. Līdz ar to arī saprotams, ka ļaužu kustība šeit notika gadsimtu garumā. Arī autohtono iedzīvotāju sastāvs ir visai raibs – sākot no seno kuršu pēctečiem kuršu ķoniņiem un lībiešu zvejniekiem Ziemeļkurzemes jūrmalā, seno zemgaļu un sēļu apdzīvotām zemēm līdz pat etniski ļoti jauktajai Ilūkstes apriņķa austrumdaļai, kur papildus vietējiem iedzīvotājiem vairākumu veidoja dažādu periodu ieceļotāji – poļi, krievi, lietuvieši, baltkrievi, arī valodas ziņā tuvie latgalieši. Tas viss ir atstājis iespaidu uz uzvārdiem un to izplatību – izteikti vietējas izcelsmes uzvārdu ir daudz mazāk nekā Latgalē, toties vairāki uzvārdi acīmredzot ir ienākuši no Latgales, citi no Vidzemes un Zemgales, vēl citi no Lietuvas vai Baltkrievijas.

Vārdnīcas uzvārdu saraksta pamatā ir 1935. gadā veiktā tautas skaitīšana, kas aptver visus tā laika Latvijas iedzīvotājus un kuras uzskaites lapas (sk. 1. att.) ir saglabātas Latvijas Valsts vēstures arhīvā (LVVA). Autors ir izskatījis visas saimju (mājsaimniecību) uzskaites lapas par Liepājas, Aizputes, Kuldīgas, Ventspils, Talsu, Tukuma, Jelgavas, Bauskas, Jēkabpils un Ilūkstes apriņķiem, tādējādi aptverot ziņas par visiem 692 tūkstošiem iedzīvotāju, ieskaitot arī visas pilsētas. Kopumā ir iegūtas ziņas par vairāk nekā 30 000 uzvārdu, no kuriem gandrīz visi arī parādās šajā grāmatā. Daudzi uzvārdi ir ļoti līdzīgi – dažkārt atšķiras vien rakstība (kāds burts vai pat tikai garumzīme), tāpēc vārdnīcā daudzos šķirkļos doti vairāki tuvi šī uzvārda varianti.

Līdz pat Latvijas valsts izveidošanai uzvārdi tika pierakstīti galvenokārt krieviski vai vāciski, tāpēc, pārceļot uzvārdus latviskajā rakstībā, vēl 1935. gadā visai bieži nebija skaidrības (un reizēm joprojām nav), kā katru uzvārdu pareizi pierakstīt (sk. 3. att.).

Turklāt arī latviešu valodas pareizrakstība vēl nebija nostiprinājusies plašākos iedzīvotāju slāņos un daudzi skaitītāji nelietoja garumzīmes un mīkstinājuma zīmes. Tādējādi rodas jautājums, vai, piem., Frīdmanis, Fridmanis, Frīdmans, Friedmanis, Frīdemanis, Fridermans un Friedemanis utt. ir uzskatāmi par viena uzvārda paveidiem vai atsevišķiem uzvārdiem. Šajā sējumā ir nepilni 9500 uzvārdu šķirkļu, daudziem uzvārdiem ir doti vairāki pieraksta veidi (vai ļoti līdzīgi uzvārdi apvienoti), tātad apkopots apmēram 20 000 uzvārdu variantu. Grāmatas apjoma dēļ nācās ierobežot sarakstā iekļaujamo uzvārdu skaitu – nav ietverti uzvārdi, kuru īpašnieku ir mazāk par 6 personām. Retāk sastopamie uzvārdi (ar dažiem izņēmumiem) ir uzskaitīti 2. pielikumā „Kurzemē, Zemgalē un Sēlijā nelielā skaitā konstatētie uzvārdi” (resp., vēl 8700 uzvārdu).

Tāpat kā grāmatā par Latgales uzvārdiem, arī šajā sējumā ir lietots mūsdienu administratīvais iedalījums pagastos, kas vairumam lasītāju atvieglos uztvert ziņas par uzvārdu izplatību. Tāpēc sējumā nav pieminēti pirmskara mazie, piem., Aisteres, Rāvas, Sīpeles, Sniķeres, Raudas vai Vārnavas, pagasti, kurus mūsdienās atminas tikai retais. Dažiem pagastiem gan ir izdevies saglabāt savas robežas no pirmskara laika līdz pat mūsdienām pilnīgi vai gandrīz pilnīgi – Gārsenei, Medumiem (Kurcumam), Stelpei, Brunavai. Mūsdienu pagastu robežas visdrīzāk saglabāsies arī tālākā nākotnē par spīti pagaidām neparedzamajam administratīvās reformas iznākumam. Grūtāk gan ir ar lielākām administratīvā iedalījuma vienībām: pirms kara Latvijā bija 19 apriņķu, tad 26 rajoni un kopš 2009. gada – 109 novadi, kurus tuvākā nākotnē atkal plānots apvienot. Mūsdienu novadu robežas ir savstarpēji grūti salīdzināmas, jo daži no tiem aptver vienu vai divus nelielus pagastus ar pāris tūkstošiem iedzīvotāju, bet citi – bijušo rajonu vai apriņķu teritorijas ar vairākiem desmitiem tūkstošiem iedzīvotāju. Tā kā uzvārdu saraksts veidots atbilstoši mūsdienu administratīvajam iedalījumam pagastos, lietoti arī nesenie rajonu nosaukumi, kas pastāvēja līdz 2009. gadam un kuri visdrīzāk tiks vismaz daļēji atjaunoti sagaidāmajā administratīvajā reformā, iespējams, iegūstot vien jaunu nosaukumu (rajonu vietā varētu būt, piem., apriņķi).

Pirms dažiem gadiem klajā nāca latviešu uzvārdu pirmais – Latgales – sējums, kurā bija tikai ap 4000 uzvārdu. Savukārt Kurzemes sējums aptver krietni vairāk iedzīvotāju, un tajā ir daudz lielāka uzvārdu dažādība. 1935. gadā Kurzemes, Zemgales un Sēlijas pagastos (par spīti daudz mazākam pagastu iedzīvotāju skaitam) visbiežāk mēdza būt ap 400–600 uzvārdu, kas ir krietni vairāk nekā Latgalē. Mazākajos pagastos uzvārdu skaits bija 200–400 (vismazāk to ir nelielajā Pelču pagastā – 203 uzvārdi). Savukārt lielākajos pagastos to skaits pārsniedza pat 900, piem., Zaļeniekos – 907, Džūkstē – 947, Vaiņodē – 957, Vecumniekos – 971 uzvārds, maksimumu sasniedzot vislielākajos – Iecavas (1248 uzvārdi) un Dundagas (1300 uzvārdu) – pagastos. Rēķinot uz vienu iedzīvotāju, vairumā pagastu vidēji katrs uzvārds bija tikai 3 vai 4 iedzīvotājiem. Zemgalē šis skaits mēdza būt mazāks, jo relatīvi vairāk bija nesen iebraukušo laukstrādnieku vieninieku. Kurzemē un Sēlijā viens uzvārds bija vidēji 4 cilvēkiem, bet Ilūkstes apriņķī ar vienu uzvārdu bijuši jau 5–6 cilvēki (salīdzinājumam: Latgalē šis skaits parasti bija virs 10, bet Aulejas pagastā – pat 32 cilvēki ar vienu pagastā reģistrētu uzvārdu). Lielākais iedzīvotāju skaits ar vienu uzvārdu bija Rucavas pagastā (virs 7), līdzīgs tas bija arī suitu apvidū un dažos Ilūkstes apriņķa pagastos.

Arī izplatītākie uzvārdi katrā pagastā ir daudz mazākā skaitā nekā Latgalē. Ja Latgalē viens izplatītākais uzvārds bija vidēji 5 % no visiem pagasta iedzīvotājiem, bet dažos pagastos tas krietni pārsniedza pat 10 %, tad Kurzemē tie visbiežāk ir tikai 2 % vai pat tikai 1 % no pagasta iedzīvotāju skaita. Izplatītāko uzvārdu procentuālais maksimums bija Zlēku pagastā (Božes bija 7 % pagasta iedzīvotāju), Puzes pagastā (Indriksoni – 6 %), kā arī Jūrkalnes (Priedoliņi – 5 %) un Aknīstes pagastā (Mežaraupi – 5 %). Līdzīgi ir arī ar 10 izplatītākajiem uzvārdiem: kopējais to īpašnieku skaits pagastos svārstījās no 10 % līdz 14 %. Latgalē tas bija divtik liels, un dažviet 10 populārākie uzvārdi bija pagasta iedzīvotāju lielākajai daļai. Kurzemes, Zemgales un Sēlijas pagastos šāds maksimums bija Jūrkalnē, Zlēkās un Gārsenē – 27 % pagasta iedzīvotāju bija 10 izplatītākie pagasta uzvārdi. Tātad Kurzemē un Zemgalē ir daudz lielāka uzvārdu dažādība, bet mazāka to koncentrācija noteiktā pagastā.

Kurzemē vairumam zemnieku uzvārdus deva 1834. gadā, tāpēc 1834. gada revīzijā uzvārdi parasti vēl netika minēti, bet tai sekojošajā revīzijas atkārtojumā 1835. gadā uzvārdi jau reģistrēti. Tomēr dažos gadījumos uzvārdi Kurzemes latviešiem ir bijuši arī daudz agrāk – brīvajiem cilvēkiem, pilsētniekiem, arī kuršu ķoniņiem un leimaņiem jeb brīvzemniekiem (plašāk par uzvārdu došanas vēsturi sk. M. Auna un O. Kovaļevskas ievadrakstos). Īpaši izceļami senākie dokumentos reģistrētie latviešu uzvārdi, kas fiksēti kuršu ķoniņiem. Vissenākais ir 1320. gadā Vācu ordeņa Livonijas atzara mestra Gerharda izsniegtais lēnis par to, ka Tontegodem piešķirti divi arkli zemes ar tādām pašām tiesībām kā pārējiem ordeņa vasaļiem Kursā. Šī dokumenta oriģinālu līdz ar citiem vērtīgiem dokumentiem 2009. gadā Kuldīgas novada muzejam ir dāvinājis senās dzimtas pārstāvis Mārtiņš Tontegode (sk. 4. att.). Var tikai apbrīnot, kā šai dzimtai ir izdevies saglabāt dokumenta oriģinālu septiņu gadsimtu garumā, kad bija ugunsgrēki, laupīšanas, mēri, kari un deportācijas. Mazliet jaunāks ķoniņu dokuments glabājas Rīgā, Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, – tas ir 1494. gadā izsniegtais Livonijas ordeņa mestra Valtera Pletenberga lēnis par zemes īpašumu un pienākumiem kuršu ķoniņam Dragūnam (vēlāk uzvārds mainīts uz Vidiņu). Tāpat ir liecības par izsniegtajiem lēņiem Peniķiem – 1439. gadā, 1456. gadā, 1500. gadā un 1504. gadā, kā arī Bergholciem – 1546. gadā. Bez kuršu ķoniņiem Livonijā ir bijušas arī citas leimaņu un brīvzemnieku dzimtas – Būguļi pie Tukuma un Vedmeri pie Daugmales –, par kuriem nav saglabājušies dokumentu oriģināli.

Arī 1582./1583. gada Kurzemes bīskapijas zemnieku nodevu sarakstā tiek pieminēti uzvārdi, no kuriem daži ir saglabājušies līdz mūsdienām, piem., 1582. gadā Pizes ciemā (tagad Miķeļtornī) ir minēts Pēteris Boters (Peter Botter), un šis uzvārds apkārtnē sastopams vēl mūsdienās. Viens no 1582. gadā minētajiem Jaunciema zemniekiem ir Lasis Jāks (Lasse Jake) – 1935. gadā šajā pašā ciemā bija sastopams uzvārds Jakadēls. Lībiešu jūrmalciemos 1582. gadā minēti uzvārdi Belte (Beldte), Lorencs (Lorentz), Sīpols (Sipoll) un Ziemelis (Semell), kas šajos vai blakus ciemos bija sastopami arī 1935. gadā. Vēl uzvārdi ir minēti 1648. gada Kurzemes hercoga kalpotāju algu izmaksu sarakstā – blakus citiem nosaukts Juris Saldenieks, Klāvs Pūce un Mārtiņš Kursis. Jāmin 1652. gada Ventspils kuģubūvētavas amatnieku saraksts, kurā pierakstīti personu vārdi un uzvārdi. Tomēr vēlāk līdz pat 1835. gadam zemniekiem uzvārdi gandrīz netiek lietoti.

Visiem iedzīvotājiem uzvārdi minēti 1835., 1850. un 1858. gada muižu revīzijās (jeb māju iedzīvotāju sarakstos), kas ir saglabātas par vairumu muižu Bauskas, Jelgavas, Tukuma, Ventspils un Liepājas apriņķī (sk. 5. att.). Savukārt Jēkabpils, Saldus, Jaunjelgavas un Ilūkstes apkārtnē muižu revīziju materiāli saglabājušies nelielai daļai bijušo muižu. Ir saglabāti revīziju materiāli arī no senākiem gadiem, taču tur uzvārdi minēti tikai nedaudzām personām. Tie atrodas LVVA un lasāmi tiešsaistē – http://www.lvva-raduraksti.lv/lv/menu/lv/13/ig/14.html.

Dažas no muižām ir bijušas lielas – vesela pagasta vai pat vairāku pagastu platībā, piem., Dundagas un Popes muižas –, taču daudzas ir bijušas visai nelielas, tām piederēja tikai daži simti zemnieku, līdz ar to varbūt grūtāk atpazīstamas. Vēl noderīgākas ir baznīcu grāmatas, kas arī ir saglabātas LVVA un lasāmas minētajā adresē tiešsaistē. Nepieciešams zināt, kuras draudzes un kura gada grāmatu vērts šķirstīt. Tajās rodamas ziņas par cilvēku dzimšanu (kristīšanu), laulībām un miršanu, dažkārt par iesvētībām. Pamazām liekot vienu mozaīkas gabaliņu klāt pie otra, iespējams iegūt pilnīgu ainu par senčiem no 19. gs. un reizumis arī par senākiem laikiem.

Svarīgs avots par vietējiem uzvārdiem Latgalē ir 1897. gada tautas skaitīšanas uzskaites lapas (lasāmas minētajā LVVA saitē), bet par Kurzemi, Zemgali un Sēliju to ir saglabājies pavisam maz – tikai par dažiem procentiem iedzīvotāju. No Kurzemes 1897. gada skaitīšanas vairāk uzskaites lapu ir saglabāts par Liepājas, Jelgavas, Talsu, Jaunjelgavas un Tukuma pilsētu, mazāk – par Kuldīgu, Jēkabpili un Ventspili. No lauku teritorijām jāmin Pērkones pagasts (par 670 personām), Rucava (Papes ciemā – 190 personas), Nīcas pagasta Sikšņi (171 persona), Dundagas pagasts (140 cilvēku Lielirbē un Jaunciemā). Fragmentāri dati saglabājušies par Alsungas, Kalvenes, Sakas, Jūrkalnes, Kazdangas, Skrundas, Kurmāles, Zentenes, Engures, Penkules, Vecsvirlaukas, Jaunpils, Tumes un Medzes pagastu. Tāpat ir saglabājušās uzskaites lapas par Bārbeles, Tērvetes, Lielvircavas, Nurmuižas pagastu un vairākām Ilūkstes apriņķa daļām: Bornes, Silenes, Demenes, Rubenes un Salienas pagastu (sk. 6. un 7. att.). No citiem pagastiem un pilsētām ir vien atsevišķu ģimeņu lapas. Līdz ar to šis avots reti noderēs uzvārdu pētniekiem, tā vietā var cerēt uz LVVA pagastu fondos saglabātajiem iedzīvotāju sarakstiem. 

Jādomā, ka vairums ļaužu savu uzvārdu izvēlējās paši, un tādu to arī pierakstīja pagasta valdē, tomēr dažiem, iespējams, uzvārdus izvēlējies kāds cits – var tikai minēt, vai tas ir bijis pagasta rakstvedis, vietējais muižnieks, mācītājs vai vēl kāds cits. Daži no Kurzemes uzvārdiem acīmredzami ir piešķirti sarunas laikā starp uzvārda saņēmēju un rakstvedi, par to liecina, piem., uzvārdi Nezinu, Nebija, Manjaubija, Navbijis, Būs, Neteica u. c. Vēsturnieks Muntis Auns raksta, ka dažviet jaunām neprecētām sievietēm doti puķu uzvārdiVīgrieze, Magone, Tulpe utt. Savukārt dažiem pagasta valdē acīmredzot nav bijušas tik draudzīgas sarunas, un cilvēki saņēmuši tādus uzvārdus kā Cūkasdziesma, Peļusūds, Šķībais. Vēl citi uzvārdi dīvainu nozīmi ieguvuši salīdzinoši nesen, bet pirms diviem gadsimtiem droši vien izklausījās normāli, piem., Pautiņš, Tēviņš, Pumpainis, Puspēda, Pārtika. Tajos var ierindot arī uzvārdus, kuri angliski runājošās ārzemēs izraisa smaidu, par ko nevarēja nojaust 1835. gadā, – Šics, Farts, Faks

Tā kā vairums zemnieku uzvārdus izvēlējās paši, lielākā daļa uzvārdu ir ar neitrālu vai – retāk – arī pozitīvu nozīmi. Negatīvās nozīmes arī nav tik bieži – pat ne katram simtajam no visiem uzvārdiem. Tiesa, daudzi cilvēki ar negatīvas nozīmes uzvārdiem tos varēja nomainīt, tomēr arī 1835. gada revīzijā tādu nav īpaši daudz. Liela daļa uzvārdu, īpaši Talsu, Kuldīgas, Dobeles, Ventspils, Tukuma apkārtnē, ir vācu cilmes. Toties Liepājas un Bauskas apriņķī, kā arī Sēlijā (izņemot Ilūkstes apriņķi), tāpat kā Vidzemē, dominē latviskas cilmes uzvārdi. Vismazākā vācu valodas ietekme uzvārdos ir vērojama pagastos uz dienvidiem no Liepājas – īpaši Nīcas, Bārtas, Rucavas un apkārtējos pagastos, kā arī visā Sēlijā, īpaši Jēkabpils un Ilūkstes apriņķī. No šodienas skatpunkta raugoties, varētu rasties jautājums, kādēļ tik daudz (vietumis pat vairākums) latviešu sev izvēlējušies vāciskus uzvārdus. Diez vai tas būtu noticis ar īpašu muižnieku vai mācītāju (kas gandrīz vienmēr bija tikai vācieši) spiedienu vai ieteikumu. Drīzāk tomēr pašiem latviešu zemniekiem bija vēlme būt smalkākiem, ja ne ar stāvokli sabiedrībā, turību vai apģērbu, tad vismaz ar uzvārdu. Tā kā toreiz reto uzvārdu īpašniekiem pārsvarā bija svešas izcelsmes uzvārdi (it īpaši vāciskie), iespējams, daudzi zemnieki domāja, ka arī uzvārdiem piedien būt vāciskiem, kas cienīgāk izklausījās, bet latviskas nozīmes uzvārdi varēja likties pārāk tieši un vienkārši, kaut arī vairums latviešu arī toreiz vāciski nedz runāja, nedz saprata. Līdzību var saskatīt mūsdienās, kad pietiekami liela daļa latviešu saviem bērniem izvēlas izteikti nelatviskus vārdus (laikam ar domu atvieglot dzīvi emigrācijā), piem., Braiens, Rodžers, Reičela, Raiens, Deivids, Džesika utt. Minētie piemēri nav reti artefakti, bet katrs ir dots vismaz simtam bērnu.

Interesants ir arī uzvārdu izskaņu biežums un izplatība. Viena no izplatītākajām latviešu uzvārdu izskaņām (676) ir deminutīviem raksturīgais -iņš. Starp tiem visbiežākie ir Kalniņš, Ozoliņš, Krūmiņš, Kārkliņš, Siliņš, Liepiņš un Lagzdiņš, kam katram ir vismaz 1000 īpašnieku un kas ir plaši izplatīti daudzviet. Ar šādu izskaņu ir arī pavisam reti uzvārdi – Dieviņš, Līgaviņš, Nāviņš, Sprukstiņš, Sviestiņš, Sieriņš, Blusiņš un Pēdiņš.

Noteiktos apvidos sastopamas patronīmiskās izskaņas -āns un -ēns, no kurām pirmā ir visizplatītākā Latgalē. Uzvārdi ar izskaņu -āns ir izplatīti arī Sēlijā, īpaši tās vidusdaļā – uz ziemeļiem no Ilūkstes (Dvietes, Dunavas, Rubenes, Bebrenes, Asares un Gārsenes pagastā), kur šādi uzvārdi ir katram piektajam vai pat katram ceturtajam iedzīvotājam. Šo uzvārdu kopskaits pārsniedz 250. Daļa no šiem Sēlijas uzvārdiem ir tie paši, kas otrpus Daugavai tuvējos Latgales pagastos, piem., Vuškāns, Ancāns, Beitāns, Indāns, Kalvāns, Lazdāns, Mukāns, Teivāns, Vilcāns u. c., taču vairums ir sastopami vienīgi Sēlijā un ir starp tiem nedaudzajiem tieši Sēlijai raksturīgajiem uzvārdiem. Tādi ir Kriškāns, Geidāns, Aperāns, Stūrāns, Zadināns, Ancelāns, Slikšāns, Vagulāns, Dobulāns, Svarāns, Bigestāns, Smeķerstāns, Rūrāns u. c. Daži uzvārdi ar izskaņu -āns bija sastopami arī vairākos Kurzemes un Zemgales pagastos, taču tie bija nesenajiem ieceļotājiem no Latgales.

Savukārt uzvārdi ar izskaņu -ēns ir izplatīti Lejaskurzemē un izkaisīti vairākos Zemgales dienvidu pagastos. Kopā šādu uzvārdu ar izskaņu -ēns nav visai daudz – mazliet pāri simtam –, taču tie ir īpaši raksturīgi Nīcas, Otaņķu, Bārtas, Kalētu un apkārtējos pagastos, piem., Pelnēns, Lūsēns, Klievēns, Kramēns, Grietēns, Kuplēns, Pūsēns un Dirnēns. Savukārt Zemgalei raksturīgi uzvārdi ar šo izskaņu ir, piem., Kugrēns, Sauķitēns, Zērvēns, Čipēns, Memmēns, Gintēns, Jurģēns, Lodēns, Matulēns.

Nākamā izplatītā izskaņu grupa (275) ir uzvārdi, kuri beidzas ar -nieks. Kaut gan Kurzemei raksturīga izskaņa -enieks, piem., Bārtenieks, Bauskenieks, Bitenieks, Mucenieks, Upenieks, Salenieks, Kalnenieks, Skrundenieks un Rīdzenieks, taču visai daudz ir arī uzvārdu ar izskaņu -nieks. Biežāk šie uzvārdi apzīmē dažādas nodarbošanās (Mūrnieks, Zvejnieks, Dravnieks, Ratnieks, Podnieks, Plostnieks), bet dažkārt arī dzīves vietu (Birznieks, Ezernieks) vai pat vietvārdus – Kurzemnieks, Vidzemnieks, Cēsnieks, Embūtnieks. Retāki ir uzvārdi ar izskaņu -ulis (Bumbulis, Zvingulis, Vizulis, Karulis, Čunčulis, Kungulis, Bārdulis). Vēl neliela uzvārdu grupa ir īpašības vārdi ar noteikto galotni -ais (Biezais, Platais, Zaļais, Dižais, Apaļais, Līkais, Kuplais u. c.).

No vācu cilmes uzvārdiem biežāki ir salikteņi, kuriem otrais komponents ir -manis, -bergs un -sons (par to sk. arī A. Stafeckas un R. Siliņas-Piņķes ievadrakstā). Biežāki (417) ir uzvārdi ar otro komponentu -mans vai -manis, piem., Gūtmanis, Valdmanis, Lasmanis, Dreimanis, Hartmanis, Goldmanis. Otrs biežāk sastopamais (vairāk nekā 300 uzvārdu) vācisko uzvārdu komponents ir -bergs, izplatītākie uzvārdi ir Freibergs, Kronbergs, Blumbergs, Dambergs un Zēbergs. Retāki ir hibrīduzvārdi (latviešu un vācu valodas komponenti vienā uzvārdā), piem., Vītolbergs, Pūpolbergs, Mazbergs, Jaunbergs un Saulenbergs. Vērts pieminēt arī uzvārdus, kas beidzas ar -felds (ap 60 uzvārdu), -šteins (50 uzvārdu) un -valds (30 uzvārdu). 

Ievērojama Kurzemes uzvārdu daļa ir patronīmiskas cilmes uzvārdi, kam otrais komponents ir -sons. Izplatītākie ir, piem., Jansons, Pētersons, Andersons, Jēkabsons, Miķelsons, Indriksons un Matisons, taču retāk sastopami arī daudzi citi, tostarp Nelsons, Elsons, Miksons, Medisons, Klipsons, Intsons, Robinsons un Otsons. Šādu uzvārdu kopskaits pārsniedz 130, un to izplatības teritorija gandrīz atbilst vācisko uzvārdu izplatībai – visbiežāk Kurzemē (izņemot Liepājas apriņķa dienvidus, kur tādu tikpat kā nav). 

Īpaši daudz to ir Talsu apkārtnē, bet pavisam reti tie sastopami Sēlijas ziemeļos, taču nemaz to nav Ilūkstes apriņķī. Arī Latgalē šādu uzvārdu bija ļoti maz.

Izplatīti arī vāciskas izcelsmes uzvārdi ar izskaņu -ers (385 uzvārdi), piem., Brūvers, Krīgers, Vēvers, Zommers, Dreijers, Sniķers un Vēbers.

Vēl būtu minami arī uzvārdi ar slāviskām izskaņām -skis un -ičs, -ics. Ievērojama daļa uzvārdu, kas Kurzemē sastopami jau pirms 1834. gada, bija ar poliskām izskaņām, tomēr vairums, šķiet, uzvārdus ar šādām izskaņām ieguvuši 19. gs. vidū, piem., „Zušu” mājās dzīvojošie ļaudis ieguva uzvārdu Zuševics. Savukārt ļaudis, kuriem uzvārdi ir bijuši jau pirms 1834. gada, iespējams, ir ieceļojuši agrāk no Lietuvas vai Polijas jau ar saviem uzvārdiem.

Uzvārdu ar izskaņu -skis ir krietni virs 500, un tie ir biežāk sastopami Ilūkstes apkārtnē. Savdabīgi varianti raksturīgi tikai Kurzemei (Jurkovskis, Kuršinskis, Lankovskis, Kristovskis, Balamovskis, Cinovskis, Guļevskis), citi – tikai Zemgalei (Irbinskis, Kublinskis, Lešinskis, Medinskis, Grandovskis, Berzinskis). Uz pusi mazākam skaitam uzvārdu ir izskaņa -ics un -ičs. Šādi uzvārdi biežāk sastopami gar Lietuvas robežu, kā arī Alsungas, Dundagas un Valdgales pagastā, bet jo īpaši daudz to ir Ilūkstes un Jēkabpils apriņķī, kur dažviet tie sastāda vairāk nekā trešdaļu no visiem uzvārdiem. Tieši Kurzemei raksturīgi, piem., uzvārdi Kilevics, Derkevics, Burkevics, Perševics, Petrevics, Strelevics, Ankevics, Petrovičs. Savukārt galvenokārt Zemgalē izkaisīti tādi uzvārdi kā Mitrevics, Jekševics, Gedrovics, Butevics, Barzdevics un Munkevics. Samērā reti sastopami uzvārdi ar krievisko izskaņu -ovs (ap 80), vēl retāki ir ar baltkrievu valodas izskaņu -oks (koncentrēti Ilūkstes apriņķa austrumdaļā).

Lietuviskas cilmes uzvārdi ar izskaņu -aitis arī ir retāki un samērā kompakti sastopami Kurzemes un Zemgales dienvidos, taču vairāki (Krievaitis, Lībaitis u. c.) ir visai patālu no robežas ar Lietuvu, piem., Skrundas un Turlavas apkārtnē.

Latviešu uzvārdu kopums veido savdabīgu un neatkārtojamu sistēmu – gan no valodniecības, gan ģeogrāfiskās un vēsturiskās izplatības aspektiem. Par spīti tam, ka vairums izplatītāko latviešu uzvārdu ir izkaisīti gandrīz vai visā valstī, arī no Kurzemes, Zemgales un Sēlijas uzvārdiem liela daļa vēsturiski ir bijuši izplatīti noteiktos pagastos vai plašākā apvidū. Līdz ar to daudziem būs iespēja pēc uzvārda lokalizēt tā īpašnieku iespējamo vēsturisko dzīvesvietu. Novēlu lasītājiem veiksmi savas dzimtas un novada vēstures izzināšanā! 

Uz sākumu

Attēli no raksta "Uzvārdu izplatība Kurzemē, Zemgalē un Sēlijā"

1. attēls

1935. gada tautas skaitīšanas „Krievāru” vecsaimniecības ģimeņu uzskaites lapa (Slates pagastā) (LVVA 1308. f., 12. apr., 14034. lieta, 38. lp.)

2. attēls

Fragments no 1931. gada Latvijas administratīvās kartes

3. attēls

1935. gada tautas skaitīšanas Rāviņu ģimenes uzskaites lapa ar trim dažādiem uzvārda pieraksta variantiem (Asares pagasta „Prodiņos”) (LVVA 1308. f., 12. apr., 14041. lieta, 112. lp.)

4. attēls

Vācu ordeņa Livonijas atzara mestra Gerharda Tontegodem izsniegtais lēnis 1320. gadā (Kuldīgas novada muzejs). Tontegodes uzvārds lasāms 3. rindas sākumā.

5. attēls

1850. gada revīzijas Kuldīgas virspilskunga vidmes „Cīruļu” mājās dzīvojošo personu saraksts: sestie lapā ir Vilis, Anša dēls, Manjaubija ar dēlu Jāni (LVVA 630. f., 1. apr., 49. op. lp.)

6. attēls

1897. gada tautas skaitīšanas Vecbornes muižas kučiera ģimenes uzskaites lapa: latviskas cilmes uzvārds Briedis (Breedis) Ilūkstes apriņķa Kaplavas pagastā. Ģimenei kā mātes (dzimtā) norādīta poļu valoda (LVVA 2706. f., 1. apr., 217. lieta, 762. op.–763. lp.)

7. attēls

1897. gada tautas skaitīšanas Vecbornes muižā dzīvojošā laukstrādnieku ģimenes uzskaites lapa: uzvārds Briedis (Breedis) Ilūkstes apriņķa Kaplavas pagastā. Ģimenei kā mātes (dzimtā) norādīta baltkrievu valoda (LVVA 2706. f., 1. apr., 217. lieta, 808. op.–809. lp.) 6. un 7. att. redzamās ģimenes veidojuši brāļi, abas ģimenes 19. gs., visticamāk, runājušas latviski − viņi izvēlējušies apvidū reti sastopamu latviskas cilmes uzvārdu.

8. attēls

Eda Taube (dzim. Peniķe, 1851–1932) no Turlavas pagasta Ķoniņciema ar mazdēlu Aleksandru Vidiņu (1900–1947) (ap 1902. g. Rīgā; Ilmāra Meža personiskais arhīvs)

9. attēls

Kurzemes guberņa 19. gs. 60. gados (Russische Ost-See-Provinzen Livland, Esthland und Kurland. Leipzig: Bibliographisches Institut [186-?]. Fragments. Pieejama: https://dom.lndb.lv/data/obj/75382.html)

 

Muntis Auns

Ieskats uzvārdu došanas vēsturē Kurzemē, Zemgalē un Sēlijā

Kurzemes un Zemgales hercogistē, pēc tam Kurzemes guberņā līdz 19. gs. sākumam nepastāvēja vispārēja uzvārdu lietošanas prakse; uzvārdi bija galvenokārt brīvajiem ļaudīm, tostarp pilsētniekiem, taču ne visiem. Kopumā uzvārdi varēja būt aptuveni 10 % iedzīvotāju. Nepieciešamība pēc nemainīgas personas identifikācijas zīmes papildus priekšvārdam radās pēc dzimtbūšanas atcelšanas Kurzemes guberņā 1817. gadā, un to diktēja iedzīvotāju mobilitātes palielināšanās.

Noteiktā apvidū izplatīto kristāmo vārdu daudzveidība tomēr nebija sevišķi liela, tādējādi arī dzimtzemnieku vidū droši vien pastāvēja paradums līdzās cilvēka vārdam lietot vēl kādu personas identifikācijas zīmi, kuras funkcijas mūsdienās pilda uzvārds. Senāk šāda identifikācijas zīme varēja būt ar konkrēto personu saistīta īpašība, viņa amats, tautība, mājvieta. Līdztekus priekšvārdam lietotais papildvārds nebūtu saucams par uzvārdu, ja vien nav liecību, kas apstiprinātu attiecīgā papildvārda mantošanu un lietošanu no paaudzes paaudzē. Papildvārds varēja pavadīt cilvēku visu viņa dzīves laiku vai arī dažādu apstākļu dēļ vairākkārt mainīties.

Dzimtbūšanas atcelšana bija process. Brīvlaišanas likumus pieņēma Kurzemes landtāgs 1817. gada aprīlī, tā paša gada 25. augustā tos apstiprināja Krievijas imperators Aleksandrs I, bet 1818. gada 30. augustā, klātesot imperatoram, tos svinīgi pasludināja Jelgavā. Brīvlaišanas pasludināšanai sekoja četri sagatavošanās gadi, pēc tam, sadalot zemniekus vairākās grupās, katru gadu Jurģos vienai no grupām tika piešķirta brīvība. Šis process noslēdzās 1832. gadā. Brīvlaistie ieguva t. s. brīvības pārejas stāvokli: pirmos trīs gadus viņi drīkstēja mainīt dzīvesvietu tikai draudzes, nākamos trīs gadus – virspilskunga iecirkņa robežās. No 1832. gada Jurģiem zemnieki varēja pārcelties uz citu dzīvesvietu jau Kurzemes guberņas robežās (9. att.), taču apmešanās pilsētās bija faktiski liegta, un tikai kopš 1848. gada ierobežots skaits zemnieku varēja kļūt par pilsētniekiem.

Zemnieku mobilitātes ierobežojumi, kas bija stingrāki nekā Vidzemē, acīmredzot radīja apstākļus, lai uzvārdu vispārēja lietošana ilgāku laiku nebūtu aktuāla. Arī atšķirībā no Vidzemes, kur brīvlaišanas likumos bija iestrādāta prasība pēc uzvārdiem, Kurzemes likumos šāds jautājums netika ietverts. Tikai pēc Krievijas iekšlietu ministra rīkojuma Kurzemes civilgubernators Kristofs Breverns (Christoph Brevern) 1834. gada 29. oktobrī izdeva patenti par uzvārdu ieviešanu (sk. 10. att.).

Patentē noteikts, ka uzvārdam jābūt godīgam un atbilstošam latviešu valodai. Lai gan bija norādīts, ka tas, kādu uzvārdu pieņemt, ir katra brīva izvēle, tiesības izvēlēties uzvārdu tika piešķirtas dzimtas vecākajam vīrietim – tēvam vai vectēvam –, un tas bija jāpieņem viņu pēctečiem. Ja tēvs vai vectēvs bija jau miruši, brāļi varēja pieņemt katrs savu uzvārdu. Tika brīdināts nepieņemt muižnieku uzvārdus, savukārt ieteikts izmantot mājvārdus. „Latviešu Avīzes” 1834. gada 27. decembra pielikumā (sk. 28. att.) publicēja arī ieteicamo uzvārdu sarakstus („Padoms pie cilts – jeb pamilias – vārdu uzņemšanas”). Ieteikumi saturēja dažādu amatu, nodarbošanos, īpašību, augu, dzīvnieku, priekšmetu un citus nosaukumus, tostarp arī dažus tādus, kuri mūsdienās netiktu uzskatīti par labskanīgiem.

Par atbildīgo institūciju uzvārdu pieņemšanā un reģistrēšanā tika noteiktas pagasta tiesas, kam uzvārdu saraksti (ruļļi) līdz 1835. gada 1. jūlijam bija jāiesniedz apriņķa tiesām, kurām vajadzēja sarakstus caurlūkot, bet visai kampaņai bija jānoslēdzas tā paša gada 1. novembrī. Uzvārdu saraksti bija pievienojami 8. (1834. gada) dvēseļu revīzijai kā pielikums. Rezultātā pētnieku rīcībā par katru Kurzemes guberņas muižu vajadzētu būt diviem sarakstiem – 1834. gada dvēseļu revīzijai, kurā (ar dažiem izņēmumiem) uzvārdi vēl nav fiksēti, un saturiski tādai pašai 1835. gada revīzijai, taču jau ar uzvārdiem. Diemžēl abu gadu materiāli arhīvā saglabājušies ar lieliem zudumiem, tādēļ par daudzām muižām sākotnējais stāvoklis daļēji restaurējams pēc 1850. un 1858. gada revīzijas vai arī draudžu metriku datiem. Daudzus 1850. un 1858. gada, mazāk 1835. gada dvēseļu revīzijā minēto uzvārdu sarakstus publicējis Juris Plāķis (Plāķis 1936), tomēr ignorējot „modernās” ģermāniskās un slāviskās uzvārdu formas, tādējādi viņa sniegtais materiāls ir stipri nepilnīgs.

Uzvārdi vai domājami uzvārdi Kurzemē, Zemgalē un Sēlijā konstatējami jau kopš Livonijas laika. Pirmām kārtām tie saistāmi ar muižnieku dzimtām un pilsētu un miestu iedzīvotājiem, kuri pārsvarā bija vācieši. Dzimtu vārdi varēja mainīties, bet daži apstākļi, proti, dažādu privilēģiju un īpašuma vai mantojuma tiesību fiksēšana rakstiskā veidā, sekmēja to stabilizēšanos. Rakstiskā forma, jādomā, ļāva uzturēt dzimtas nosaukuma tradīciju kuršu ķoniņu un dažu citu vietējas izcelsmes vasaļu pēcteču vidū laikā, kad pēc Livonijas sabrukuma muižniecība centās mazināt brīvo ļaužu sociālo statusu un padarīt viņus par dzimtzemniekiem.

Livonijas laikā Kuldīgas apkārtnē bija pazīstamas tādas vietējas izcelsmes vasaļu dzimtas kā Dragūni (lēnis piešķirts 1494. gadā), Kalēji (1550), Peniķi (1439), Sausgaļi, Tontegodes (1320); Tukuma novadā līdzīgā statusā bija Būguļi (1464), Gaiļi (1494), Kantebutes jeb Štegebutes (1391) un Muižnieki (1494). Vietējas izcelsmes vasaļi zināmi arī citur gan Kurzemē, gan Zemgalē, gan Sēlijā, tomēr biežāk minēts tikai viņu priekšvārds, savukārt papildvārds, ja tāds bijis, vairākos gadījumos visdrīzāk satur norādi uz izcelsmi, dzīvesvietu, īpašību vai amatu (Claus Cure, 1253; Albertus de Drauen, 1334; Tyghe Semigallus, 1334; Imkynus Lesekenzee, 1391; Jacopp Stalknecht, 1429)1. Grūtības papildvārda nozīmes noskaidrošanā rada tas, ka saglabājušos dokumentu klāsts ir fragmentārs. Diemžēl nav datu, cik izplatīti kuršu, zemgaļu vai sēļu vidū bija dzimtu vārdi un vai, līdzīgi Skandināvijai, nepastāvēja patronīmiska uzvārdu sistēma, kad līdzās priekšvārdam par cilvēka papildu identifikācijas zīmi kļuva viņa tēva vārds.

Livonijas kara (1558–1583) laikā Latvijas teritorija nonāca Polijas–Lietuvas pakļautībā, tomēr dažādos statusos. Zemes Daugavas kreisajā pusē kļuva par autonomu Kurzemes un Zemgales hercogisti, kurā gan neietilpa bijusī Kurzemes bīskapija jeb Piltenes apgabals, bet Daugavas labajā pusē tika izveidota Pārdaugavas province (Provincia Livoniae Transdunensis), pēc tam – Pārdaugavas hercogiste (Ducatus Ultradunensis), kuru pārvaldīja Polijas karaļa administrators. Polijas–Zviedrijas kara (1600–1629) rezultātā daļa Pārdaugavas hercogistes (Dienvidigaunija un Vidzeme ar Rīgu) nonāca Zviedrijas varā, bet atlikušo daļu – t. s. Inflantiju (Latgali) – paturēja Polija–Lietuva. Šīs politiskās pārmaiņas ietekmēja Latvijas teritorijas konfesionālo sadalījumu, kas potenciāli varēja ietekmēt gan laiku, kad uzvārdi ieviesās kā vispārēja norma, gan uzvārdu formu īpatnības.

Kurzemes un Zemgales hercogiste un Piltenes apgabals 16. gs. otrajā pusē bija protestantiskas zemes, savukārt Polijas–Lietuvas valdnieks Sigismunds II Augusts, slēdzot pakļaušanās līgumu, solīja tur ievērot ticības brīvību saskaņā ar Augsburgas konfesiju. Kad par Polijas–Lietuvas karali kļuva Stefans Batorijs, agrākajā Livonijas teritorijā sākās rekatolizācija, jo Stefana Batorija mērķis bija atjaunot ticības brīvību arī katoļiem. Rīgā, pēc tam arī Cēsīs sāka darboties jezuīti, bet, kad 17. gs. 20. gados Rīgu un Vidzemi iekaroja zviedri, jezuīti pārcēla savu darbību uz Daugavpili un Jelgavu. Daugavpils jezuīti izvērsa darbību arī Sēlijā, 17. gs. 60. gados jezuītu misijas sāka darboties Skaistkalnē un Jelgavā. Vairākas katoļu draudzes izveidojās arī citur. Tā, piem., Alsungas novada īpašnieks Johans Ulrihs fon Šverins 1623. gadā salaulājās ar poļu muižnieci Barbaru Konorsku un pārgāja katoļticībā, līdz ar to viņa dzimtzemnieki kļuva par katoļiem. Zināmais nošķīrums no apkārtējiem luterāņiem veidoja mums pazīstamo suitu savdabību, kas izpaužas, piem., apģērbā un dziedāšanas tradīcijās.

Var rasties jautājums, vai, līdzīgi Lietuvai un Latgalei, uzvārdi līdz oficiālajai uzvārdu došanai neieviesās arī katoliskajos Kurzemes novados.

Dažādas revīzijas, metriku grāmatas vai citi vēstures avoti ne Alsungā, ne arī pat Skaistkalnē, kas robežojas ar Lietuvu, uzvārdu lietošanu kā vispārizplatītu parādību tomēr neapliecina. Izņēmums ir vienīgi daļa agrākā Ilūkstes apriņķa. Nereti ir sarežģīti noteikt, vai vārds, kas saimniecību sarakstos minēts līdzās saimnieka vārdam, ir mājvārds vai saimnieka uzvārds, vai viņa amats. Uzvārdu esamība droši konstatējama gadījumos, kad līdzās priekšvārdam papildvārds, t. i., uzvārds, minēts arī pārējiem saimes locekļiem – kalpiem, piemitņiem2 u. c., turklāt saimnieku un citu sētas iemītnieku papildvārdi ir atšķirīgi. Pēc šādām pazīmēm var spriest, ka vispārēja uzvārdu lietošana Ilūkstes apriņķa katoliskajā daļā pastāvējusi jau vismaz 18. gs. beigās. Kurzemes guberņas (11. att.) 1797. gada revīzijā Sēlijas dienviddaļas muižu saraksti gan rāda visai atšķirīgu ainu: daļā uzvārdi minēti visiem, daļā – tikai saimniekiem un brīvajiem ļaudīm, tomēr bieži uzvārds nav uzrādīts arī pēdējiem. Šī situācija visdrīzāk raksturo revidentu nekonsekvenci un paviršību, tai pašā laikā tas varētu mudināt padziļinātāk pievērsties jautājumam par agro uzvārdu izplatību Sēlijā un precizēt šo uzvārdu izplatības apgabalu.

1797. gadā uzvārdu vispārēju lietošanu droši var konstatēt, piem., Daugavpils politiskās draudzes3 Ancenes, Annas, Bebrenes, Dunavas, Grendzes, Kaminčas, Kazimirišķu, Konecpoles, Pilskalnes, kā arī Stelmužes (tagad Lietuvā) muižā, turpretī Ilzes muižā uzvārds minēts tikai brīvajiem ļaudīm. Īpatnējs ir Lavides muižas saraksts – tajā uzvārdi (tie nesakrīt ar mājvārdiem) uzrādīti tiem saimniekiem, kas bija dzimtļaudis, taču gandrīz visiem brīvajiem ļaudīm (arī saimniekiem) minēts tikai priekšvārds. Minētie dzimtļaužu uzvārdi ir Ansken, Gercke, Kelpsch, Lattwell, Prodischke, Purin, Sieberg, Sullain, Thomanin, Uschen, Uschin, Woitz, Woyteck, dažu brīvo lietuviešu uzvārdi – Janewitz, Landsberg, Subritzky. Lavidē bija neliela ebreju kopiena, bet uzvārdi norādīti tikai divām ģimenēm – Leybowitz un Markelewitz.

Dunavas muižā 1797. gada revīzijā uzvārdi uzrādīti gan saimniekiem, gan arī kalpiem un piemitņiem, lai gan ne visiem, turklāt uzvārdi nav minēti lielākoties tieši brīvajiem ļaudīm, nereti ar piebildi uzvārds nezināms (12. att.). Kopumā Dunavā konstatēts ap 100 dažādu uzvārdu. Daļai personu norādīts, ka viņi ir poļi (Maskowski, Michalowski, Misowski, Rutkowski, Semlinski) vai lietuvieši (Altansane, Dirsa, Imbris, Kapalt, Masurs, Wassilis, Wilkon). Visai ticams, ka poļi vai lietuvieši bija lielākā daļa brīvo ļaužu, kuriem nav norādīta tautība, vairākumam uzvārdu ir slāviska cilme.

Izdalot atsevišķi dzimtļaužu (kuri visi vai gandrīz visi, visticamāk, bija latvieši) uzvārdus, iegūst 61 uzvārda formas. Kaut arī daļai šo uzvārdu grūti noteikt etimoloģiju, vismaz puse tomēr saistāma ar vietēju izcelsmi (arī ar nelielu lietuviešu ietekmi) vai ar aizguvumiem un antroponīmiem, kas iesakņojušies latviešu valodā. Šādi uzvārdi ir, piem., Abarun, Gaylis, Justul, Kalkis, Kurmis, Lelaus, Plons/Plonis, Reschnis, Ruskul, Rytin, Saymant, Schogott, Skudra, Strymblis, Strod, Sweigsna, Swirblis, Udriss, Waisla; daļai šādu uzvārdu ir patronīmiskā izskaņa -āns – Frantzan, Grusdan, Grysan, Gulan, Klautzan, Krischkinan, Miltinan, Pukian, Rymitzan, Sturans, Warslawan, Wiltzan, Wuschkan. Samērā daudz tomēr ir slāvisku ietekmju – Bawrowska, Bondar, Gurlowska, Kawinski, Klossowski, Krassowski, Spakowska, Uschatzki u. c.

1935. gada tautas skaitīšanā ceturtā daļa no 1797. gadā Dunavā fiksētajiem uzvārdiem vairs nav minēta. Daļēji to var skaidrot ar to, ka daudzi no reģistrētajiem bija brīvi ļaudis, kuri Sēlijā varbūt uzturējās neilgu laiku un tad pārcēlās dzīvot citur. No dzimtļaužu uzvārdiem 1935. gadā vairs nav satopami Balgar, Frantzan, Klossowski, Strymblis, Sweigsna, Tshiros.

Bebrenē 1797. gadā konstatēts gandrīz 200 uzvārdu, no tiem dzimtļaudīm piederēja ap 160. Samērā daudz uzvārdu sakrīt ar jau Dunavā reģistrētajiem. Latviskas izcelsmes uzvārdus pārstāv, piem., Apschenik, Bolusch, Cirs, Daushwards, Gogis, Lotschysch, Plepis, Pudans, Raybacis, Rupschenik, Sejans, Wabal, Wassaraudicia, Wilkpleschycia (pēdējās divas – uzvārda sieviešu formas; neprecētām sievietēm uzvārds parasti atvasināts no vīriešu uzvārda formas ar izskaņu -icia/-ycia, precētām sievietēm – ar izskaņu -ene/-iene/-ienia), Zaunia u. c. Minēts arī uzvārds Rainis (Raynis). Iespējams, lietuvisku ietekmi uzrāda Dagis, Grygalunas, Mikulenas, Schaymont, Scharschun, Schwirblis, Smeledis, Tschomenas, savukārt slāvisku – Bratka, Bukieyko, Czarniawska, Katschanowski, Kozula, Rutkowskis u. c. Var pievērst uzmanību diviem līdzīgiem uzvārdiem – Stalnik un Staldar/Staldaris, kas acīmredzot tulkojami kā ‘galdnieks’ (sal. liet. stalas ‘galds’).

No senajiem Bebrenes uzvārdiem 1935. gadā vairs neparādās uzvārdi Karklinskis (siev. Karklinskienia), Kiayra, Kierubinas, Kietran, Kurkletis, Lotschysch, Minicki, Raukinis, Salays (siev. Salaycia), Schurela, Skrydla (siev. Skrydlene/Skrydlicia), Staldar/Staldaris (siev. Staldaricia), Tanan/Tananis/Tanian (siev. Tananicia), Tauka (siev. Taukiene/Taukicia), Wilkpleschycia un daži citi.

Diskusiju objekts vienmēr ir bijusi mājvārda un personvārda (saimnieka vārda) saistība. Kopš 17. gs. otrās puses, kad Kurzemes un Zemgales hercogistes domēņu muižās vairāk vai mazāk regulāri veiktas revīzijas un sastādītas vaku grāmatas, dominējošais vienmēr bijis mājvārds, kaut arī nereti tam bija antroponīmiska izcelsme. Reiz radies, mājvārds muižas dokumentācijā tika stabilizēts, un tā nomaiņa visbiežāk varēja būt saistīta ar jaunienācēja saimnieka amatu vai viņa etnisko vai novadniecisko piederību. Mainoties dzimtām, kas apsaimniekoja saimniecību, agrākais mājvārds parasti saglabājās, tas drīzāk varēja kļūt par ienācēju jauno atpazīstamības zīmi, t. i., papildvārdu, bet ne otrādi. To, ka mājvārds netika uzskatīts par uzvārdu, liecina, piem., latviski sastādītā Sarkanmuižas 1814. gada vaku grāmata, kurā pirmo divu aiļu nosaukumi ir Sehtas Wahrdi un Saimneeki (saimnieku ailē minēts tikai priekšvārds).

Dažkārt dokumentos parādās apzīmējumi, kas bijuši kādu personu iesaukas, t. i., viņu papildu identifikācijas zīmes. Piem., Ventspils mežniecības „Latumu” mājās 1707. gadā divi no trim saimniekiem bija Anši, un vienu no viņiem dēvēja par Garo Ansi (Anß der Lange), savukārt Užavā „Janiku” mājās 1708. gadā saimniekoja Vecais Jānis un Jaunais Jānis (Alt Jahn, Jung Jahn).

Procentuāli nelielu, tomēr skaita ziņā pamanāmu iedzīvotāju daļu Kurzemes un Zemgales hercogistē, vēlāk Kurzemes guberņā veidoja brīvie latvieši. Viņu sociālais statuss veidojās divējādi – vai nu viņi bija dzimuši brīvi, vai arī muiža kādu apsvērumu dēļ (piem., par labu dienestu) tiem bija piešķīrusi brīvību. 1797. gada revīzijā vairākums brīvo latviešu tomēr reģistrēti bez uzvārda, taču daļai tāds jau fiksēts – Brocēnos Jankewitz, Rehrs, Bruzilās Brauchbar, Ēdolē Braun, Freymann, Gattmann, Gārzdē Feldmann, Puzē Adamsohn, Reģos Tuckummoffsky, Willmuth, Tadaiķos Reinfeldt, Renkewitz, Vogel, Tārgalē Grünwald, Todaižos Frei, Jaegermann, Treu, Ugālē Kraul, Mayer, Zlēkās Dietrichson. 1798. gada brīvo ļaužu reģistrā Kuldīgas politiskajā draudzē latviešiem minēti uzvārdi Brauchbar, Ewerts, Freymann, Gerken, Grosch, Hart, Janschewitz, Kallat, Neumann, Nimmert, Numegundis, Petrowitz, Ruggen, Sacoloffsky, Schidelausky, Schupra, Tachau. 

Latvieši bija arī pilsētnieku vidū, un daļa no viņiem dažādos dokumentos minēti ar papildvārdiem vai uzvārdiem. Piem., Grobiņas baznīcas grāmatās 1598. un 1609. gadā minēts Jānis Vārdulis vai Vardulis (Wardull; Vardulis kā rets uzvārds 1935. gadā konstatēts Ventspilī). 18. gs. 50. gados Grobiņas latviešu draudzes metriku ierakstos atrodams krodzinieks Šterns, skroderi Daniels Mačkēvics (Matskewiz, Matschkewiz) un Bērents Vārne (Wahrne), audēji Vilhelms Freimanis (Freyman) un Ansis Štrimps (Strimp/Strimpe), zāģeris Jānis Valks (Walke, arī Wahje). 18. gs. 70. gadu dievgaldnieku sarakstos atrodami divi Grobiņas audēji – Ansis Libanovičs un jau minētais Ansis Štrimps, skroderis Daniels [Mačkēvics]4, skroderis kambarnieks5 Vārens (jau minētais Bērents Vārne (?)), kambarnieks Bruzinskis, pilsētas govju gans Juris Vēvers, pilsētas kalpotājs Jēkabs Zengers

1752. gadā Grobiņas vācu draudzē starp dievgaldniekiem minēta kāda Eliesabet Wisgribb, kuras vīrs bijis polis. Uzvārds Wissgribb 19. gs. 30. gados fiksēts zemnieku vidū Ēdoles draudzē, taču 1935. gada tautas skaitīšanā vairs neparādās.

Piltenes pilsētā 1799. gadā reģistrēti šādi brīvie latvieši: Zigmunds Juris Blumenavs (Blumenau), Vilhelms Ernests Dombrovskis (Dombrowsky), audējs Johans Jankovskis (Jankowsky), kalējs Pēteris Matīsens (Matthiesen), pavārs Ernests Grīnvalds (Grünwald), skroderi Ernests Freibergs (Freiberg) un Johans Heinrihs Rubelovskis (Rubelowsky), kā arī Elīzabete Krimmela, dzim. Freija (Krimmel, geb. Frey), kas bija salaulājusies ar vācu skroderi. Lai gan neliela brīvo latviešu grupa bija arī Bauskā, 1798. gadā ar uzvārdiem reģistrēti tikai divi zvaniķi (šķiet, brāļi) – Miķelis Irbe un Andrejs Irbe.

Vispārēja uzvārdu lietošana Kurzemes guberņā ieviesās tikai pēc minētās 1834. gada 29. oktobra patentes izsludināšanas. Jau K. Upelnieks ar nožēlu konstatēja, ka dokumenti, kas varētu liecināt par uzvārdu ieviešanas gaitu, nav saglabājušies (Upelnieks 1938). Mazāk problēmu varētu būt ar šā procesa hronoloģiju, piem., Vārmes draudzes metrikās uzvārdi, lai gan sākumā ne visai konsekventi, parādās kopš 1835. gada maija. Taču ļoti maz zināms par pašu uzvārdu izvēles aktu: kur tā bija pašu zemnieku vēlme, kur – muižas amatpersonu iegriba un kāda bija konkrētā uzvārda izvēles motivācija. Vietām uzvārdus tomēr sāka ieviest jau pirms oficiālās kampaņas uzsākšanas – Kroņvircavā nelielai daļai zemnieku tie reģistrēti jau 1834. gada 15. februārī veiktajā dvēseļu revīzijā.

Durbes novada Aisteres muižā 1835. gada revīzijā fiksēti 130 uzvārdi. Pārsvarā tie ir latviskas cilmes, piem., Balodis, Cielava, Dārzenieks, Gājējs, Griezne, Iesals, Lācis, Novadnieks, Strauts, Strautinieks, Vilkavējš, Zebiekste, Zemgalis, Ziemelis. Vāciski vai daļēji vāciski uzvārdi pārstāvēti nedaudz – Freimanis, Janbergs, Liepmanis, Rozentāls, Bergholcs un daži citi. Ir neliela grupa vairāk vai mazāk poētisku uzvārdu, kas doti tikai jaunietēm un neprecētām sievietēm (katrs 1–3 personām) – Magone, Nātra, Puķīte, Pupa, Roze, Tulpe, Vīgrieze, Zvaigzne.6 

Pēc K. Upelnieka novērojumiem, Vidzemē mājvārdi par uzvārdiem doti tikai retos gadījumos, bet Kurzemē biežāk, tomēr arī tur tā nav bijusi vispārēja parādība (Upelnieks 1938: 78). Aisteres muižā uzvārdus, kas tā vai citādi saistīti ar viņu apsaimniekoto māju nosaukumu, izvēlējās 12–13 saimnieki (no 30 mājām). Būtībā nemainītā veidā uzvārdos pārtapa tādi mājvārdi kā Rugge, Slimback, Essarre, Mahken, Gehdert, Schwager, Pauper, Seetneek (pēdējā gadījumā uzvārdu Sietnieks pieņēma šo māju agrākais saimnieks, kurš revīzijas laikā dzīvoja jau citur, bet jaunā saimnieka uzvārds bija Sihtneera), savukārt otru „Ezeru” (Essarre) māju saimnieks kļuva par Ezermalu, „Iesalnieku” saimnieks – par Iesalu (Eesall). Īpatnēja un atšķirīga bija Swahne un Kalneneek māju saimnieku izvēle – pirmais pieņēma uzvārdu Gulbjukalns, otrais – Bergholcs, t. i., pirmajā gadījumā mājvārda forma tika latviskota, otrajā – vāciskota. Willene sētas saimnieks uzvārdu nedaudz ģermanizēja un kļuva par Vilensenu (Willensen).

Kurzemes vidusdaļā – Vārmes muižā – iedzīvotāji ieguva pārsvarā vāciskus uzvārdus. Grūti noteikt, cik tā bija pašu zemnieku izvēle, cik – muižas amatpersonu ietekme. Kad 1939. gada nogalē Latvijā sākās uzvārdu latviskošanas kampaņa, ko stimulēja Ministru kabineta 1939. gada 21. decembrī pieņemtais likums par uzvārdu maiņu, vārmenieki konstatēja, ka tikai apmēram 10 % pagasta iedzīvotāju ir latviski uzvārdi, bet pārējiem – vāciski. „Visvairāk izplatīti Bergholci un Frījāri, kā saucas gandrīz katras otrās mājas saimnieks.” (Kurzemes Vārds 1940)

Vārmes dvēseļu revīzijas, kurās fiksēti zemnieku uzvārdi, nav saglabājušās, taču Vārmes draudzes 1835.–1836. gada metriku grāmatu ieraksti tik tiešām apliecina ļoti lielu vācisko uzvārdu īpatsvaru. Bergholci minētajos gados gan nav reģistrēti, taču viņi varētu būt atpazīstami formā Berkelt. Populāri bija bija uzvārdi ar komponentu -mann (Biddermann, Dillmann, Hellmann, Kuhlmann, Kupfermann, Stenmann, Tihrmann u. c.) – šādi vārdi veidoja gandrīz ceturto daļu no vairāk nekā 80 uzvārdu formām. Divreiz mazāk bija -bergu (Eensberg, Hinterberg, Kreisberg, Sumpfberg u. c.). No poētiskākiem uzvārdiem minami Frühjahr, Frühling, Grünthal, Schönbrunn, Sommerfeld. Kopumā vācisku vai daļēji vācisku uzvārdu bija ap 80 %; vēl dažas formas saistāmas ar slāvisku (Grusenowsky, Krusenowsky, Rudewitsch, Rudowitsch) vai pat itālisku (Sartori) ietekmi. Uz šā fona pieticīgs bija latvisko uzvārdu klāsts – Behrsisch, Kempis, Pehrkons, Pilskaln, Plaude, Plawenik, Wannags, Zeemisch, Zelms, varbūt arī Stelbe. Jādomā, ka no 1835.–1836. gada metriku grāmatām iegūtais Vārmes uzvārdu saraksts nav pilnīgs, taču sarakstu, ko pēc 1850. gada dvēseļu revīzijas datiem publicējis J. Plāķis un kurā parādās krietni vairāk latviskas cilmes uzvārdu (Plāķis 1936: 168–169), varētu būt ietekmējusi iedzīvotāju migrācija, pārceļoties no vienas muižas vai pagasta uz citu. Vismaz divos gadījumos uzvārdu izvēlē saskatāma mājvārdu ietekme: Kuhle („Kūlas”)Kuhlmann, Zeesneek („Ciesnieki”) → Zeesmann; ja tā nav sakritība, tad par uzvārdu izvēlēts arī „Celmu” mājvārds.

Vārmei blakus esošajā Šķēdes muižā, kas tāpat ietilpa Vārmes draudzē, jau minēto gadu metriku ierakstos var konstatēt vismaz 64 uzvārdus, no kuriem vairāk nekā pusei ir latviska cilme. Izmantoti dažādi, galvenokārt augu (Alksnis, Kaddik, Ohsols, Rutkis) un dzīvnieku valsts (Gulbis, Kukkein, Rohnis, Runzis, Sakkis, Seskis, Sihlis, Taurinsch u. c.) motīvi, taču mājvārdi uzvārdos neparādās. Apmēram 20 uzvārdu ir vāciski (Baron, Birkhahn, Drasmann, Huhn, Sauber, Spritzberg, Stein, Weiss u. c.), to skaitā daži patronīmiski (Jannsohn, Johannsohn u. c.). Slāvisko ietekmju slāni pārstāv Lubschewitz, Muldewitz, Salkowsky.

Pavisam citāds uzvārdu kopums izveidojās Kandavas novada Aizdzires muižā. No 126 uzvārdiem tikai nedaudzi bija latviskas cilmes, piem., Kauliņš, Kausiņš, Teteris, Vanags, Ziemelis, Schusche (?), Dorjan (?), Ķilpis, Krūmiņš, Zariņš, Paegle, Teteris, Skranda. Lielākā daļa kļuva par -bergiem/-berkiem (Berke, Blumberg, Dannberk, Friedenberk, Friedrichsberk, Goldberk, Grünberg, Kalberk, Kleinberk, Kreitzberk, Rosenberk, Sandberk, Sennberg, Sternberk, Tomberk, Weinberk, Willenberk), -maņiem (Baumann, Baymann, Behrmann, Bluhmann, Brammann, Brikschmann, Erdmann, Fohrmann, Freymann, Grundmann, Gutmann, Hartmann, Hausmann, Lehmann, Neumann, Preimann, Speckmann, Wischmann, Zimmermann) vai -soniem (Andersohn, Diericksohn, Friedrichsohn, Hansohn, Jannsohn, Jekobsohn, Klasohn, Mattisohn, Mikkelsohn, Petersohn); šādi uzvārdi veidoja 38,1 % no uzvārdu kopuma. Citi vāciskas vai ģermāniskas cilmes uzvārdi bija Andersdorff, Ansbork, Bauer, Birstein, Blumfeld, Blumtal, Eise (dots kalējam), Frischmuth, Fucks, Kleindorff, Lauenstein, Morgenroth, Olstein, Pischer, Treugut, Urban, Wikstrem u. c. (vismaz 28 %). Slāviskas ietekmes redzamas tādos uzvārdos kā Bluhmannsky, Semkewitz, Senkowsky.

Mājvārdi Aizdzires muižas iedzīvotājus tieši vai netieši iedvesmojuši maz. No 43 saimniecībām tikai „Vecmežkaulu” saimnieks pieņēma uzvārdu Kauliņš un „Zvejnieku” saimnieks – uzvārdu Pišers (Fišers, resp., 'zvejnieks'). Lejas un Kalna „Stenbergos” (bet vienlaikus arī citās mājās) fiksēti uzvārdi Steinberk, Sternberk un Steinfeld. Iespējams, ka „Stunges” māju kalpa Anša uzvārds Stange veidots, nedaudz mainot mājvārda formu.

Aizdzirei netālajā Matkulē no apmēram 220 uzvārdiem vismaz puse saistāma ar latvisku cilmi vai seniem aizguvumiem – Dseggus, Duhnin, Dumber, Grausin, Grebbul, Lagsding, Launag, Leepkaue, Mesche, Okse, Puthey, Ragaus, Ruggai, Ruhse, Saldeneek, Smelte, Tschaksche, Tschamme u. c. Vismaz ceturto daļu veido vāciskas cilmes uzvārdi – Brude, Busch, Dreymann, Jaegermann, Kaupmann, Meyer, Schnore, Singit u. c., tomēr to vidū tādu, kas varbūt varētu liecināt par apzinātu tieksmi pēc prestiža (kaut gan tas ir visai subjektīvs vērtējums), nav pārāk daudz, piem., Freidenfelds, Grīnbergs, Grīnhofs, Kiršteins, Šēnings, Švānfelds, Šterns, Štrauss, Vikštreins, Volfs. No 53 saimniecībām (39 pamatnosaukumi) mājvārds par uzvārdu izvēlēts 13 vai 14 gadījumos. 1835. gada revīzijā minēto „Goetze”, „Kimmar”, „Liehne”, „Meyer”, „Remmes”, „Smelte” un „Wampul” saimniecību vārds nemainītā veidā fiksēts arī kā saimnieka uzvārds; „Uderstricke” sētā saimnieks pieņēma uzvārdu Uder, „Jaun-Graude” sētā – Graudin, „Wetz Skudder” sētā – Skuddrin, „Spalwe” sētā – Spalwin. Iespējams, mājvārda ietekme saskatāma arī „Ruttke” māju saimnieka Andreja izvēlē, pieņemot uzvārdu Ratzen

Vēl kāda atraitne ar dēlu ieguva uzvārdu Snikker, kam līdzība ar tādu pašu mājvārdu varētu būt arī sakritība, taču diez vai nejauša bija „Gerrick” sētas saimnieka Mārtiņa uzvārda Kaswagger līdzība diviem tādiem pašiem mājvārdiem, tomēr Mārtiņa saistība ar vienu vai otru „Kaswagger” sētu pagaidām paliek nezināma.

„Čakšu” mājās ar uzvārdu Tschaksche reģistrēts jau 1823. gadā mirušais agrākais šo māju saimnieks Krišs, savukārt jaunais saimnieks – Kriša dēls Jānis – pieņēma uzvārdu Straus. Kriša gadījums varbūt liecina par to, ka „Čakšu” mājvārds bija kļuvis par stabilu Kriša identifikācijas zīmi, t. i., pavārdu, un ar tādu viņš arī ierakstīts revīzijā, kurpretī viņa dēlam šī zīme nav likusies tik svarīga.

Dažās mājās, kur mājvārds kļuva par saimnieka uzvārdu, saimnieku dzimta bija ienākusi samērā nesen, un tas rāda, ka vismaz uzvārdu došanas laikā (un visai ticami arī jau 17. gs.) mājvārds bija primārs. Tā, piem., „Ķimmaru” sētas agrākā saimnieka Jāņa dzimta pieņēma uzvārdu Krusin, savukārt ne pārāk sen ienākušais jaunais saimnieks Andrejs (Jāņa znots, iegātnis), kā arī Andreja znots Kārlis par uzvārdu izvēlējās savas jaunās mājvietas nosaukumu – tālaika rakstībā – Kimmar.

1835. gada revīzijā Matkulē reģistrēts ap 970 personu. Katrs uzvārds reģistrēts 1–8 personām, taču bija arī lielākas – līdz 17 cilvēku – grupas ar vienādu uzvārdu. Jādomā, ka līdzīga aina pastāvēja arī citās Kurzemes guberņas muižās, tomēr ar to stipri kontrastē situācija Dobeles novada Auru muižā, kur vairāk nekā piektajai daļai iedzīvotāju (21,7 %) bija uzvārdi Jansons (67 personas), Grīnbergs (43), Freimanis (36), Eltermanis (27) un Ozoliņš (Ohsuling; 25). No 132 Auru muižā fiksētajiem uzvārdiem -bergi, -maņi, -soni (Blumberg, Bredermann, Brichmann, Karlsohn, Kleinberg, Lamberg, Wichmann u. c.) vai citas vāciskas formas (Eckhaus, Forting, Heidrich, Jangau, Krusewelt, Leiland, Müller, Nagel, Rosenholz, Schneidel, Schneider, Steinardt, Weiss u. c.) konstatējamas vairāk nekā 50 gadījumos (vismaz 41 %), bet vēl 14 gadījumos (10,6 %) uzvārdiem bija slāviskas izskaņas -epskis, -evics/-ēvics, -evskis, -ovs, -ovskis (Bischow, Danzkow, Gedrewits, Jajewitz, Papparinsky, Renkowitz, Senepsky u. c.). Tiesa, dažiem no šiem uzvārdiem vāciska vai slāviska bija tikai vārda otrā daļa vai izskaņa. Uzvārds Lembit savukārt uzrāda igaunisku ietekmi.

Netrūka tomēr arī latvisku vai ar senākiem aizguvumiem saistītu uzvārdu – tādi bija vismaz 34 (ap 26 %; Auritehn, Jahtneeks, Kruming, Paipal, Paugste, Pohke, Rose, Saulit, Schwesschais, Seeds, Seemel, Springe, Spulge, Swarstin, Teesneek, Zeppurneek u. c.).

Meklējot uzvārdu izvēles saistību ar mājvārdiem, var izveidot šādas drošas vai iespējamas sakarības: „Aurit” (mājvārds) → Auritehn (uzvārds), „Dsegus”Dschedschka (?), „Gross Pohke”Pohke, „Kursit”Kurschewitz, „Lahme” Lamberg/Lambert, „Leinardt” Leiland, „Matschmurneek”Matthus, „Wildau”Waldowsky, „Willicke”Wilde/Willmann.

Tā paša Dobeles novada Kroņvircavas muižas 1835. gada revīzijas materiāli nav saglabājušies, toties ļoti plašu – vairāk nekā 700 uzvārdu – sarakstu sniedz 1857. gada revīzija. Lielais uzvārdu skaits neizbrīna, jo Kroņvircava bija liela muiža ar vairākām pusmuižām. Uzvārdu formās izpaužas gan spēcīgs latviskais, gan vāciskais slānis, samērā pieticīga ir slāviskā ietekme. No 1857. gada saraksta minēsim tikai nedaudzus uzvārdus, kas vairs neparādās 1935. gada tautas skaitīšanas materiālos, – Also, Antrowitz, Ballon, Baschkier, Dseltenkahje, Fermus, Grodno, Jantre, Kadderohsol, Kaulbarsch, Kugradehls, Kulikauski, Meddus, Piggetehn, Pikkasin, Sator, Sikspahrne, Speegel, Strasburg, Swirlauski, Triller, Trinzeneeze, Tuhteranze, Uhsius, Wahram, Zelmdeds, Zenneneek, Zimba. Tiesa, dažas formas laika gaitā varēja pārveidoties, piem., Kaulbarsch (vācu Kaulbarsch ‘ķīsis’), iesp., vēlāk kļuvis par Kaulbārdi.

Viens uzvārds nereti bija 1–3 personām, bieži – 10–15 personām, bet izplatītākie uzvārdi bija Avenieks, Gaišs, Jansons, Lonerts, Putnaērglis, Rafaels (visi 30–33 personām), Bušs (38 personas) un Freibergs (42 personas).

Katoliskajā Suitu novadā uzvārdi, līdzīgi lielākajai daļai Kurzemes guberņas, ieviesās tikai 1835. gadā. Diemžēl nav saglabājušās ne Alsungas, ne Gudenieku muižas tā gada revīzijas, tomēr sākotnējo uzvārdu komplektu var konstatēt pēc baznīcas metriku un arī 1850. gada dvēseļu revīzijas datiem.

Gudenieku muižā izvēlētas gandrīz 60 uzvārdu formas. Samērā daudz izmantoti māju nosaukumi: no 20 mājvārdiem nemainītā veidā par uzvārdiem izraudzīti deviņi – Anning, Ante, Bulle, Bunte, Gehre, Kauting, Runge, Strehle, Strieke; vēl „Reine” mājvārds pārveidots par Reinholz/Reinhold, „Sarrup” – par Sarrupsky, bet no „Kaln Kebber” mājvārda varbūt patapināta nosaukuma sākumdaļa, izvēloties uzvārdu Kalning. No Gudeniekos sākotnēji fiksētajiem uzvārdiem daudzi (Anning, Bertmann, Guddewitz, Kemmer, Lipsne, Perdans, Salping, Sarrupsky, Tschieme u. c.) saglabājušies līdz 20. gs., tomēr tādi kā Brahliht, Gottfried, Knibbe, Pudding, Pukkat, Puksis, Robesch, Stieping, Zeppur reģistrēti jau ārpus Gudeniekiem, turklāt daži no tiem – visdrīzāk sakritības dēļ – 1935. gadā bija sastopami tikai Zemgalē vai Sēlijā (Cepurs konstatēts Zemgalē, savukārt Gudeniekos tas, iespējams, pārveidojies par Cepurīti). Dažas uzvārdu formas 1935. gadā vispār vairs nav konstatējamas – Duschel, Gehre, Kaibat, Laiping, Pirscheneek, Sauping, Seklit, Splieting, Strulle.

Grūti pateikt, cik daudz uzvārdu izvēlē tika ņemti vērā „Latviešu Avīžu” ieteikumi. No 179 potenciālajiem uzvārdiem, kas iekļauti laikraksta publikācijas 4. sadaļā (no rīkiem voi kaut kādām tev patīkamām voi derīgām lietām), 1935. gada uzvārdu sarakstā sastopamas divas trešdaļas, ko lielā mērā var saistīt ar sakritību, jo tādi vārdi kā Kalniņš, Niedre, Pumpurs, Radziņš, Tiltiņš un citi uzvārdu došanas laikā varēja ienākt prātā arī neatkarīgi no tālaika preses ieteikumiem. Daži pieņemtie uzvārdi – Balsēns, Izkapts, Klētiņš, Mētelis, Paspārnis, Telte, Vaidziņš u. c. – tomēr vedina domāt, ka kaut kāda ietekme publikācijai „Latviešu Avīzēs” varēja būt. No priekšlikumiem, kas 1935. gada uzvārdu sarakstā nav sastopami, minami, piem., Atspaids, Dzelonis, Elkons, Kumoss, Laidars, Makšķere, Papīrs, Saktiņš, Spilvens, Spīdeklis, Šķūnis, Vadmala, Valdziņš. Nav izvēlēts arī „Latviešu Avīzēs” minētais Dibens, tomēr šā vārda iekļaušana ieteikumu sarakstā liecina, ka ne visi vārdi, kas šodien šķiet nelabskanīgi vai piedauzīgi, tādi likušies arī senāk, tādējādi ne visos gadījumos tamlīdzīgu uzvārdu parādīšanās saistāma ar muižnieku vai muižas amatpersonu ļaunprātību.

Droši var apgalvot, ka kurzemnieki ne visur ņēma vērā „Latviešu Avīžu” no 1823. gada „Vidzemes kalendāra” pārpublicēto ieteikumu: „Neuzņemies sevim ne kādu polisku jeb vācisku vārdu, caur to sevi par Poli jeb Vācieti pacelt domādams, kā daži ar labprāt dara, bet godā savu Latviešu valodu un tautu, kas patiesi godinājami, un izlasies kādu skaidru latviešu vārdu.” 

Nobeigumā pieminami kursenieki, kas bija latviešu tautas daļa, taču dzīvoja atrauti no Latvijas teritorijas: Kuršu mares apvidū, kas 19. gs. piederēja Prūsijas karalistei, no 1871. gada – Vācijas impērijai. 20. gs. 20. gados kurseniekus Kuršu kāpās apmeklēja Juris Plāķis, viņš gan savāca valodas materiālus, gan fiksēja arī kursenieku antroponīmus (Plāķis 1927: 74–76). Mūsdienās plašus pētījumus par kurseniekiem publicējusi lietuviešu valodniece Daļa Kiseļūnaite (Dalia Kiseliūnaite)7. Tādiem uzvārdiem kā Beits, Bernāts, Frišmanis, Kairis, Karāļus, Labrencis, Laucenieks, Pinķis, Šlikts, Šmitke var atrast atbilstības Kurzemes, Zemgales un arī Sēlijas uzvārdu materiālā8, turpretī uzvārdi Bastiķis, Deckaitis, Endrijāts, Enģelīns, Fējis, Gaviens, Jakaitis, Kūrs, Kvantis, Pažieris, Peleiķis, Pīčis, Pleiķis, Puģelis, Purvīns, Rešpilis, Rēzis, Sakutis, Strēģis, Šakāns, Šilbahs, Ulpīns, Vīnults u. c., kuros saskatāmas arī lietuviskas un vāciskas ietekmes, veido savdabīgu kursenieku (14., 15. att.) antroponīmu kopu.

Var rezumēt, ka uzvārdi Latvijas rietumdaļā lietoti jau Livonijas laikā, taču tikai valdošo kārtu un pilsētnieku vidū, un arī šajā sabiedrības daļā uzvārdu lietošana nebija vispārēja norma. 18. gs. Sēlijas dienviddaļā uzvārdi bija izplatīti arī zemnieku vidū, kas saistāms ar šās Sēlijas daļas iekļaušanos katoliskās kultūras lokā, tomēr citos Kurzemes un Zemgales hercogistes katoliskajos apvidos šāda parādība nav vērojama. Vispārēja uzvārdu lietošana tolaik jau Kurzemes guberņā ieviesās pēc dzimtbūšanas atcelšanas, taču vairāku brīvlaišanas nosacījumu dēļ tas notika tikai 1835. gadā vai dažviet nedaudz agrāk, tādējādi Kurzemes guberņa kļuva par pēdējo Latvijas teritorijas daļu, kur uzvārdus ieguva visas sabiedrības kārtas.

Atsauces

 1. Cure, Semigallus – norāde par piederību kuršiem vai zemgaļiem; Drauen – ciems Talsu apkārtnē; Lezekensee – ciems Kurmāles apkārtnē (lēņavīra dzīvesvieta); Stalknecht – ‘zirgu jeb staļļa puisis’.
 2. Iebūvieši, piedzīvotāji, pirtnieki, vaļinieki – ļaudis, kas apmetušies uz kāda saimnieka zemes vai arī īrē kādu telpu vai gultasvietu un īres maksu atkalpo ar savu darbu.
 3. Kurzemes un Zemgales hercogistē, vēlāk Kurzemes guberņā, mazākās administratīvā iedalījuma vienības bija draudzes. Lai tās nesajauktu ar baznīcas draudzēm, administratīvā iedalījuma draudzes tiek dēvētas par politiskajām jeb laicīgajām draudzēm.
 4. Daniela Mačkēvica uzvārds nosaukts tikai 1750. gadā, pēc tam viņš minēts vienkārši kā Skroderis Daniels. Arī citām personām uzvārds dažos gadījumos minēts, dažos – nē.
 5. Algādzis Kurzemes un Zemgales hercogistes pilsētās 17. un 18. gs., kas īrē istabu (kambari) pie saimnieka, vai arī persona, kas nomā pilsētas zemi un maksā gruntsnomu pilsētas kasē jeb „kambarī” (Stadtkämmerei).
 6. Tas labi sasaucas ar K. Upelnieka novērojumiem Vidzemē – Gatartas muižā. (Sk. Upelnieks 1938: 89)
 7. Sk., piem., Kiseliūnaitė, D., Simutytė, L. Kuršių nerijos vietų vardai. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2005; Kiseliūnaitė, D. The sociolinguistic evaluation and recording of the dying Kursenieku language. SP09: Language Documentation and Conservation in Europe. LD&C Special Publication, No. 9. University of Hawai‘i Press, 2016, p. 69–79; Kiseļūnaite, D. Kuršu kāpu kursenieku etnonīmi: vēsturiskie, politiskie un sociālie aspekti. Letonika. Letonikas otrais kongress. Valodniecības raksti, 1. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2008, 24.–34. lpp.; Kiseļūnaite, D. Kuršu kāpu latvieši: nacionālā un kultūras identitāte. Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums. Liepāja, 2002, 53.–59. lpp.
 8. Būdami citas valsts pavalstnieki, kursenieki nebija saistīti ar uzvārdu došanu Kurzemē, ja vien kādi kurzemnieki pārcēlās uz Kuršu kāpām jau pēc 1835. gada.

Izmantotā literatūra un avoti

 1. Aisteres, Aizdzires, Auru, Gudenieku, Matkules un Kroņvircavas muižas dvēseļu revīzijas. Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs (turpmāk – LVVA), 630. f., 1. apr., 8., 9., 49., 282., 428/2., 791/2. lieta.
 2. Bauskas iedzīvotāju 1798.–1865. g. saraksti. LVVA, 630. f., 2. apr., 97. lieta.
 3. Ēdoles, Grobiņas un Vārmes draudzes metriku grāmatas. LVVA, 235. f., 1. apr., 35., 61., 65. lieta; 2. apr., 2336. lieta.
 4. Kuldīgas politiskās draudzes 1798. g. brīvo ļaužu reģistrs. Herdera Institūta arhīvs, Marburga (Vācija): DSHI, 550 Kurländische Seelenrevisionen, Bü. 23.
 5. Kurzemes civilgubernatora Kristofa Breverna 1834. gada 29. oktobra patente. Latviešu Avīzes, 22.11.1834.
 6. Kurzemes guberņas 1797. g. dvēseļu revīzija. Herdera Institūta arhīvs, Marburga (Vācija): DSHI, 550 Kurländische Seelenrevisionen. 
 7. Likums par uzvārdu maiņu. Likumu un valdības rīkojumu krājums, 30.09.1920.
 8. Likums par uzvārdu maiņu. Valdības Vēstnesis, 22.12.1939.
 9. Padoms pie cilts – jeb pamilias – vārdu uzņemšanas. Latviešu Avīzes, 27.12.1834.
 10. Piltenes pilsoņu un strādnieku 1799. g. saraksts. LVVA, 630. f., 2. apr., 401. lieta.
 11. Plāķis, Juris. Kursenieku valoda. Latvijas Universitātes Raksti, XVI. Rīga, 1927, 74.–76. lpp.
 12. Plāķis, Juris. Latvijas vietu vārdi un latviešu pavārdi. 1. d. Kurzemes vārdi. Rīga: Latvijas Universitāte, 1936.
 13. Sarkanmuižas 1814. g. inventarizācija. LVVA, 6999. fonds, 44. apr., 800. lieta.
 14. Švābe, Arveds. Latvijas vēsture, 1800–1914. 2. izd. Uppsala: Daugava, 1962.
 15. Upelnieks, Kristaps. Uzvārdu došana Vidzemes un Kurzemes zemniekiem. Rīga: P. Mantnieka Kartogrāfijas institūts, 1938.
 16. Vārmē tikai 10 proc. latvisku uzvārdu. Kurzemes Vārds, 09.02.1940.
 17. Ventspils mežniecības 1707.–1713. g. dokumenti. LVVA, 554. f., 2. apr., 2662. lieta.

 

Uz sākumu

Otīlija Kovaļevska

Kurzemes uzvārdu un vietvārdu labirintos: no personvārda, papildvārda un saimes vārda līdz mājvārdam un uzvārdam

Parasti uzmanību pievērš Latgales uzvārdu uzkrītošajai saistībai ar vietu nosaukumiem. Mazāk pamanāma, ne tik vispārēja, taču ne mazāk cieša un sarežģīta tā ir arī Kurzemē, resp., kādreizējā Kurzemes un Zemgales hercogistes teritorijā1.

Latgales gadījumā uzvārdi tik ļoti savijušies ar vietvārdiem, ka bieži nav iespējams atšķetināt, kurš no kura un kad cēlies, savukārt Kurzemē vietvārdi un uzvārdi nodalāmi skaidrāk, uzvārdu veidošanās biežāk ir dokumentāli fiksēta, īpaši 19.–20. gs. Pārsteidzoši daudz uzvārdu Kurzemē atbilst mājvārdiem, īpaši vecsaimniecību nosaukumiem. Tiesa, lielajā mājvārdu masā tas nav uzreiz pamanāms, jo ar katru konkrēto viensētu saistīto personu skaits nav liels, turklāt nebūt ne visi senie mājvārdi ir pārtapuši uzvārdos, tomēr no vietvārdiem atvasinātu uzvārdu Kurzemē kopumā ir daudz. Savukārt krietna daļa no tiem varētu būt radušies no vēl senākiem personu vai dzimtu vārdiem. No otras puses, arī jaunākos laikos daudzi mājvārdi veidoti no uzvārda, tā ka šo mudžekli nav tik viegli atšķetināt.

Kurzemes uzvārdu un dzimtu vēstures pētniecību ierobežo un pat savā ziņā šķietami garlaicīgu padara uzvārdu došanas fakts 1835. gadā. Ja uzvārdu vēsture tiešām sniegtos tikai tik vien tālu un visi uzvārdi masveidā būtu ieviesti tik īsā laika sprīdī, tie atspoguļotu tikai sava laika cilvēku izdomu, dzīvesveidu, vidi, bet neko būtisku nevarētu pateikt par senākiem laikiem. Pat gadījumos, kad par uzvārdu izvēlēts mājvārds, tālāka izpēte jau attiektos uz vietvārda vēsturi. Tomēr arī Kurzemē viss nav tik vienkārši. Pirms oficiālās uzvārdu došanas mājvārdi ilgu laiku tika lietoti zemnieku uzvārdu vietā, un daudzos gadījumos tie ir cieši saauguši ar dzimtu vēsturi. 1834./35. gadu varētu uzskatīt par uzvārdu oficiālas ieviešanas gadu Kurzemē, bet ne par uzvārdu aizsākumu, jo kurzemniekiem arī pirms tam dzimtas vārdi nebija sveši, īpaši no zemniecības atšķirīgos sabiedrības slāņos. 1935. gada tautas skaitīšanas materiālos visi šie kādreizējie slāņi ir sajaukušies vienā kopējā uzvārdu sarakstā, no kuriem daudzi ir tiešām seni, ar gadu simteņos mērāmu vēsturi, taču arī jaunākie nereti ir kaut kas vairāk nekā tikai uzvārda došanas mirkļa fantāzijas auglis.

Pat pieņemot, ka daudzu uzvārdu senākā vēsture īstenībā ir mājvārdu vēsture, un pētot to, kādā brīdī nonākam līdz atziņai, ka sākotnēji viss varēja būt otrādi – vispirms mājvieta nosaukta cilvēka vārdā. Iespējams, latviešu (un ne tikai pilsētās dzīvojošo) uzvārdi sāka veidoties jau 15.–16. gs., taču vēlāk, nostiprinoties dzimtbūšanai, zemnieks ar savu un saimes nosaukumu (kas citkārt būtu izveidojies par uzvārdu) tika piesaistīts vietai, un 17.–18. gs. dokumentos jau kļūst grūti izšķirt, kas ir domāts ar papildvārdu pie kristāmvārda – dzimtas vārds vai mājvārds. Materiālu pārdomām sniedz ne tikai bagātīgais vēsturisko avotu klāsts, bet jo īpaši daudzie pētījumi par atsevišķām Kurzemes teritorijām un dzimtām. Tie ne tikai piedāvā noteiktas atbildes, bet arī izraisa arvien jaunus jautājumus un rosina uz dziļākiem pētījumiem.

No personvārda līdz mājvārdam un otrādi: riņķadancis ap māj- un uz-vārdiem

Kurzemē nerodas jautājums par uzvārdu un ciemu nosaukumu attieksmēm, jo Livonijas laika avotos ciemi fiksēti lielā skaitā, ir labi atpazīstami un nesaplūst ar uzvārdiem, kā to vērojam 16.–18. gs. avotos Latgalē. Toties šāds jautājums rodas saistībā ar mājvārdiem.

1341. gada Kuldīgas komturejas lauksargu saraksts (Bauer 1933: 146–181) ir viens no senākajiem un bagātākajiem Kurzemes personvārdu avotiem, kārtots pa pilsnovadiem un ciemiem, un tajā nepārprotami uzskaitītas personas (nevis māju nosaukumi), par ko cita starpā liecina norādes uz radniecību, piem., Galmvne, filius Servne (lat. filius ‘dēls’), Hannus, socer Meysse (lat. socer ‘sievastēvs’). Droši vien šie vārdi bija individuāli, attiecās uz konkrētām personām, bet viņu dēliem jau bija citi vārdi, un varbūtējo saimniecību nosaukumi (ja tādi bija) mainījās līdz ar saimnieku. Tomēr nav izslēgts, ka vismaz atsevišķos gadījumos varēja būt jau kādi ģimeņu, saimju nosaukumi, varbūt arī dēli vai mazdēli mēdza mantot tēva vai vectēva vārdu, jo kā gan citādi daži no tiem vēlāk varēja kļūt par dzimtu vārdiem, piem., Peniķis (1341. gadā Peneyke), Tontegode (sal. 1341. gadā Touthe, Tonthe, minēti vairākkārt, dažādās vietās). Vēsturnieks A. Švābe 1341. gada sarakstā trīsreiz minētajā vārdā Lammike saskata pat 13. gs. pirmās puses kuršu valdnieka Lamekina pēctečus un pieļauj, ka tas varētu būt dzimtas vārds (Švābe 1938: 73). Līdz mūsdienām tas gan nav nonācis kā uzvārds, taču tā atskaņas dažos mājvārdos ir visai ticamas (piem., „Lamenieki” pie Almāles, kur 1341. gadā fiksēts viens no minētajiem Lamiķiem). Vai arī citi būs bijuši dzimtu vai tomēr individuāli vārdi? Vairums no tiem ir izzuduši, tomēr daļa varētu būt pamanāma vēlākajos mājvārdos un uzvārdos.

13.–14. gs. dokumentos persona vēl bieži tiek saukta vienā vārdā, bet 15.–16. gs. jau ieviešas tradīcija veidot divkomponentu personvārdus. Turklāt iemesls tam nevarēja būt populāro kristāmvārdu – Jānis, Andris, Pēteris u. c. – lielais daudzums un nepieciešamība viņus atšķirt. Lasot 1341. gada sarakstu, rodas iespaids, ka sākotnēji kristāmvārds drīzāk bija papildinājums vārdam2, kas pastāvēja jau pirms kristības.

Lielākā daļa no vairāk nekā 700 tajā minētajām personām nosauktas vienā vārdā, piem., Darpslowe, Darutte, Milande, Stentune, un tie nav ierastie tradicionālie kristāmvārdi. Ja tādi parādās, tad gandrīz tikai kopā ar vēl kādu no šiem savādajiem citiem vārdiem, piem., Jacob Tulnike, Jacob Godeme Valtaiķu pils Kuršu daļā (Pars Curonum), Jake Vesike un Jane Vesike Ķoniņciemā (Connike), bet tādu nav daudz. Turpat Valtaiķos kāda Grebvne filius Lesvne dēls nosaukts jau mums ierastā kristāmvārdā: Jacob filius Grebune. Pēc vairāk nekā diviem gadsimtiem – 1582. gada sarakstā – Grebune jau ir uzvārda pozīcijā: Maldte Grebune un Grebune Martin (Vangā un Viecītēs). 1935. gada tautas skaitīšanā Kurzemē šāda uzvārda nav, vienīgi līdzīgais Grebis sastopams netālajā Laidu pagastā. Starp vietvārdiem attālu līdzību vēl varētu saskatīt Grebūtniekos Zirņu pag. un Griebumos Matkules pag. Toties 20. gs. 20.–30. gadu periodikā uzvārdu Grebuns/Grebūns sastopam Alūksnes pusē, īpaši Liepnas pagastā. Arī mūsdienās Latvijā uzvārds Grebūns nav izzudis. Vai tas nāk no senā personvārda vai radies kā citādi vēlākos laikos, tas katrā gadījumā ir atsevišķi pētāms jautājums.

E. Dunsdorfs šo uzvārdu piemin citā sakarā: „Nedz Grebūna, nedz arī citu .. 14. gs. saimnieku vārdi vispār tagadējos māju vārdos nav saglabājušies, jo Grebūns bija personas vārds, kamēr viņa mājas saucās pavisam citādi. Ir gan saglabājušies toreizējie ciemu vārdi .., jo 14. gs. Kursā ļaudis dzīvoja ciemos.” (Dunsdorfs 1956: 48) Tomēr 1341. gada sarakstā nav nekādu pazīmju, ka līdzās ciemu nosaukumiem un personvārdiem būtu kādi mājvārdi. Visticamāk, orientēšanās un uzskaites vajadzībām pilnīgi pietika ar ciema nosaukumu un saimnieka vārdu, kas vienlaikus varēja kalpot arī mājvietas identificēšanai (kā tas ilgus gadsimtus bija arī Latgalē).

Līdzīgu apgalvojumu, ka apzīmējumi blakus personvārdiem senajos reģistros ir īpašumu nosaukumi, izsaka arī J. Juškevičs: „Katram Kurzemes arklam bija savs nosaukums, kas dažreiz cēlies no senseniem laikiem un nekad netika grozīts.” (Juškevičs 1931: 406) Šķiet, teiktais drīzāk attiecas uz 17.–18. gs., kad avotos sāk stabilizēties saimniecību nosaukumi, bet 14.–16. gs. īpašvārdi, kas apzīmē sīkākas vienības par ciemiem, vēl ir ļoti mainīgi un acīmredzami attiecas uz personām. To apliecina arī E. Dunsdorfa novērojums, pētot 1549. gada Rīgas arhibīskapa Vilhelma prāvu pret Kokneses soģi: „Pratināšanā noskaidrojies, ka zemesgrāmata bijusi lietošanā vairāk simtu gadu un ka zemnieku vārdi pēc tās bijuši jāsauc pusstundu ilgi, jo laika gaitā viņiem bija radušies citi vārdi, nekā ierakstīti grāmatā. Bez tam pēdējos 40 gadus grāmata jau bijusi saplīsusi un grūti salasāma. Lai šīs neērtības novērstu, Neils iekārtojis jaunu grāmatu ar jaunajiem zemnieku vārdiem.” (Dunsdorfs 1964: 345) Iespējams, arī Kurzemes vaku grāmatās vēl nebija skaidra nošķīruma starp zemnieku vārdiem un viņu saimniecību nosaukumiem.

Pēc uzbūves līdzīgs saraksts ir arī 1582. gada Kurzemes bīskapijas vaku grāmatā (Arbusow 1924: 163–286), tajā minēts vairāk nekā 1500 personu. 1341. gadā tās pārsvarā apzīmētas ar vienu vārdu, savukārt 1582. gadā gandrīz visas jau ar diviem, no kuriem pirmais ir acīmredzams kristāmvārds, bet otrs – papildvārds, kurš izskatās pēc uzvārda. Šajos papildvārdos var pamanīt ārējās pazīmes (Garreis, Klibbe Jure, Matties Maße, Longus Gripslawe, Parvus Gripslawe), īpašības (Hanß Tirarune, Labswirs, Martin Labbesirgen), sociālo statusu (Andreas Brale, Pißke Puiße < līb. piški pȯis ‘mazais puisis’, sal. ig. Pisike pois3, Nicclauß Puike < līb. pūoga (?), ig. poeg ‘dēls’, Dehling Gerdt, Wetz Hermen, Jounicke Beneken, Tiding Jounicke), pa kādam amatam (Peter Kalleis, Jürgen Schmidt, Merten Stallmeister, Jane Mutzenick, Podtenicke), etnonīmam (Jane Preuße ‘prūsis’, Pletzte Kurßenick ‘kursenieks’, Jürgen Libitte ‘lībietis’, Clauß Samit ‘sāmītis, arī sāmietis, ienācējs no Sāmsalas’, Hermen Latweten ‘latvietis’ (?)), bet lielum lielo vairumu, iespējams, var saistīt ar senākos avotos sastopamiem personvārdiem (Peter Alpe, Andre Aße, Matz Bene, Simon Beneken, Jane Brunße, Hanß Claweke, Jane Dowseis, Veßlow Draveis, Martin Drowschlow, Jacob Gabberke, Bertholdt Gaydune, Clauß Gaylune, Martin Gereke, Gereke Remeke, Peter Gibbele, Hanß Gibbedoet, Ludicke Gribslou, Matz Henneken, Peter Hinke, Jacob Iggedow, Jane Illmedou, Claweke Jakes, Martin Lamine, Lammate Hincke, Simon Lantune, Hinrich Lemmitte, Mayle Lule, Jürgen Maßune, Jürgen Mekus, Jaxe Meludte, Clauß Mendicke, Lantune Mendune, Peter Mesidte, Peter Mißicke, Kersten Narudte, Jurgen Nodate, Jacob Noudeis, Gaydune Prexlow, Bertholdt Ramande, Matze Ramicke, Hanß Raminge, Waldune Ramune, Brentz Rimate, Peter Sebbune, Willem Tidicke, Martin Toute, Lule Tullnicke, Claweke Vesee, Jane Vesiedte, Andre Veßdoet, Jacob Vießlow), citiem kristāmvārdiem (Jaxe Andre, Jacob Andreas, Makus Bertholdt, Hermen Clauß, Martin Claweke, Nicke Hanckus, Jane Hanß, Michell Herman, Pauli Jacob, Matze Jake, Peter Jane, Andree Jaxe, Martin Jochim, Hanß Jürgen, Andreas Lorentz, Hanne Martin, Jacob Matties, Peter Nicclauß, Jacob Nicke, Jane Peter, Nixe Tho mas, Paul Willems), vietas norādēm (Peter Alloxte4, Hanß Candow5, Paull Loutzenick, Nicclauß Jurmalle, Sille Matz, Eßer Annus, Ostenick6 Martin, Hermen Wenteneck), un daudz ir arī retu, grūti izprotamu salikumu (piem., Lirum Larum < līb. lorū ‘pļāpas’, sal. ig. lora ‘pļāpas, muldēšana’, lorama ‘pļāpāt, muldēt’, sal. arī līb. lirgõt-lorgõt ‘juku jukām’, arī Ramune Toyeke, Rimate Mantillie, Seddate Rimune, Ligudte Toyeke, Leveke Vesee). Turklāt daudzi no papildvārdiem atkārtojas vairākām personām, radot iespaidu par viņu iespējamo radniecību. Atšķirībā no Vidzemes, kur 1599. gada revīzijas materiālos sastopamos papildvārdus masveidā var atpazīt vēlākajos un pat mūsdienu mājvārdos, Kurzemē šāda tieša atbilstība sastopama reti. Vairums papildvārdu šķiet veidoti no personvārdiem, tomēr ļoti daudzi no tiem saistīti ar iespējamiem vietvārdiem un atrašanās vietu, taču tas vēl ir atsevišķi pētāms jautājums. Cik daudzi un kuri no senajiem Kurzemes personvārdiem nonākuši līdz mūsdienu uzvārdiem un mājvārdiem, bez padziļinātas izpētes nav nosakāms. Atsevišķos gadījumos pēctecība ir iespējama, bet biežāk līdzība var būt nejauša sakritība, radusies no citiem līdzīgiem seniem nosaukumiem. Nevar paļauties arī uz īpašvārdu fiksēšanas precizitāti senajos avotos, kā par to liecina pat labi zināmu vietvārdu dažādie rakstības varianti.

Attiecībā uz vietvārdiem atbilstība ir drošāka, ja nosaukums fiksēts tajā pašā apvidū. Tā atskaņas no 1582. gadā Sīkragā minētā Lirum Larum droši var saskatīt šī paša ciema mūsdienu mājvārdā „Lorumi”, ko nevar apgalvot par uzvārdu Lirums Bauskas pusē. Ģeogrāfiski tuvāks ir Džūkstes uzvārds Lērums, bet ģenealoģiski droši vien ar Sīkragu nav saistīts ne viens, ne otrs. Lielāka pēctecības varbūtība ir Ķikuriem: 1582. gadā Aizputes pilsnovada ciemā Die Esserinschen (‘Ezeriņi’ (?)) reģistrētas trīs personas ar šādu uzvārdu: Hinte Kickur, Bertholdt Kickur, Nicclauß Kickur. Vieta atbilst mūsdienu Turlavas pagasta Ķikuriem pie Ķikuru ezera, acīmredzot ciema nosaukums mainījies uzvārda ietekmē, un kāda saistība ar šo vietu un seno Kickur varētu būt 1935. gadā Alsungā fiksētajam uzvārdam Ķikurs

Gan 1341., gan 1582. gada sarakstā ir ciems Wangen – tagadējā Laidu pagasta Vanga. Tomēr tajos minētie personvārdi ir tik dažādi, ka pēctecību saskatīt nav iespējams. Vienīgi mūsdienu mājvārdi „Jēkas” un „Remiķi” attāli atgādina 1582. gadā minēto Hermen Jakus un uzvārdu Rimate, kas apvieno četras personas; 1341. gadā Vangā atzīmēts Rymptule un Rymptune, varbūt sakne Rim- norāda uz kādu kopīgu izcelsmi.

Mazliet vēlāka laika avotus par Zemgali apraksta E. Tīrumnieks savā Lielvircavas novada apskatā (Tīrumnieks 1937: 19). Autors pieņem, ka 1624. gada revīzijā ir reģistrētas mājas: Plackan, Matz un Jakob Utan, Mittul, Gasch, Jaen Gelbe, Gelb Gekusch, Gelbe Christ. Taču kāpēc gan mājvārdiem būtu jāpievieno personvārdi? Varbūt vietvārds attiecas uz vairākām sētām, ko precizē saimnieka vārds? Vai varbūt vienā sētā bijuši vairāki nodokļu maksātāji? 1637. gadā tie paši nosaukumi jau ir ar citiem personvārdiem, piem., Lüloff Gelbe, Martien Gelbe. Šādu pieraksta veidu var lasīt divējādi: Mārtiņš Gelbe vai Mārtiņa Ģelbji. Pirmajā gadījumā tas būtu vārds un uzvārds, otrajā – nosaukums mājām, kurās saimnieko Mārtiņš. Ja arī revīziju sarakstos tiešām uzskaitītas mājvietas, tad nosaukumi tomēr drīzāk apzīmē personas, kas šīs vietas apsaimnieko. Mūsdienās Vircavas pagastā vēl pastāv viensētas: „Ūtēni”, „Lejas Ūtēni”, „Lejas Ģelbji”. 1935. gadā Jelgavas pusē fiksēts arī uzvārds Utens, Ūtēns; uzvārds Gelba, Ģelbe bija izplatīts Tukuma rajonā, galvenokārt Smārdē un Zemītē, pie Zemītes mūsdienās ir viensēta „Ģelbas”. Kartē nosaukums Ģelbji ir arī Jelgavas pusē – Jaunsvirlaukas pagastā. 1637. gadā turpat Lielvircavā vēl pierakstīti: Thollen Gerdt, Thollen Hanss, mūsdienās Vircavas pagastā ir viensētas „Tolēni”, „Maztolēni”. Uzvārds Tolēns izplatīts tieši Jelgavas rajonā, senais nosaukums saglabājies gan mājvārdā, gan uzvārdā. 

Spriežot pēc E. Tīrumnieka minētajiem vēlāko gadu (1685, 1780, 1797) mājvārdiem un personvārdiem, tie bijuši visai mainīgi un migrējuši. Nosaukumi ceļojuši arī no uzvārda uz mājvārdu un otrādi. Tā uzvārds Pincers 20. gs. sākumā bijis Lielvircavas „Rateniekos”, „Utenos” un „Ervertos”, bet „Pinceru” mājas tad vairs nav pastāvējušas; tās minētas 1797. gadā, bet vēl senāk, 1730. un 1637. gadā, atzīmēti mežsargi ar šādu uzvārdu. (Tīrumnieks 1937: 26) Mūsdienās viensēta „Pinceri” ir netālajā Salgales pagastā, bet uzvārds 1935. gadā bija plašāk izkaisīts Jelgavas un Kuldīgas pusē.

Reizēm pat 20. gs. avotos nav viegli nošķirt uzvārdus no mājvārdiem. Piem., 1928. gada topogrāfiskajā kartē (1:75 000) pie Mazirbes mācītājmuižas atzīmētas divas viensētas: „Brauskas-Vestbergs” un „Brauskas-Jaunvalks”. 1924. gada „Valdības Vēstnesī” lasām par Fricim Vestbergam piederošām „Brauske II Kari” mājām (Nr. 106) un Jānim Jaunvalkam piederošām „Brauske I Fric” mājām (Nr. 189). Tātad Vestbergs un Jaunvalks ir uzvārdi, kas nejaušības vai praktisku apsvērumu dēļ ierakstīti kartē, modificējot māju oficiālos nosaukumus (vai arī tie tikuši mainīti).7 Taču mūsdienās šos vēsturiskajās kartēs ierakstītos nosaukumus jau nešaubīgi uztveram kā mājvārdus. Līdzīgi arī senākās kartēs un sarakstos mājvieta varēja tikt pierakstīta saimnieka vārdā. Šāda tendence īpaši vērojama vietās, kur bijusi vajadzība īsā laika posmā piešķirt nosaukumus daudzām viensētām. Tā Sakas pagasta Grīņos, kur 20. gs. 20.–30. gados izmitināti pārceļotāji no Latgales un Sēlijas, 1929. gada kartē vērojam to pašu ainu: mājvārdi – „Juhna”, „Krasovskis”, „Malinovskis”, „Sudris”, „Mazans”, „Biksēns”, „Kīsels”, „Slūtiņš” – faktiski ir arī uzvārdi un, iespējams, parāda, kurā vietā attiecīgā ģimene apmetusies (sk. 17. att.).

Kuldīgas apriņķa Kursīšu evaņģēliski luteriskās draudzes (tag. Saldus nov. Kursīšu pag.) 1719. gada metrikās uzvārdu mūsdienu izpratnē vēl nav, tomēr dažviet personu datos var pamanīt uzvārdu pazīmes vai vismaz iedīgļus, piem., Matthis Kraus Kursīšu draudzē 1721. gadā visdrīzāk saistāms ar vēlāko uzvārdu Krauze, kas fiksēts Saldus rajonā, turpretī šāda mājvārda vismaz mūsdienās Kursīšu apkārtnē nav. Vēl Kursīšu draudzē īpatnēji ir tas, ka kristāmajiem likti divi vārdi, turpretī vecāki (parasti tēvs) atzīmēti tikai aprakstoši, minot nevis vārdu, bet kaut ko, kas atgādina uzvārdu, nereti klāt minot dzīvesvietu un/vai amatu, piem., 1732. gadā Schmids Reders aus Waschken (‘kalējs Rēders no Vašķiem’; mūsdienās Kursīšu pagastā ir „Jaunvašķi”), 1742. gadā Meier aus Balings Hoffe (‘Meijers no Bāliņu sētas’; mūsdienās Kursīšu pagastā ir ciems Bāliņi), 1743. gadā Gosing aus Purwmallen (‘Gosiņš no Purvmaļiem’; uzvārds Gosiņš mūsdienās pastāv, bet tamlīdzīga vietvārda nav). 1793. gadā Pērbonē (Perbohneeki) fiksēti: Jahnis Stuņņa Jukkuma Krista dehls un Lihʃe eeksch tahs paschas sehtas (LVVA 235. f.). Droši vien abi ir no „Stuņģu” mājām, kuru vieta vēl redzama mūsdienu kartē pie Pērbones. Bet kas ir Jukums – precizējums kādai no vairākām „Stuņģu” mājām, vai Krista otrs vārds, tēvavārds vai kas cits? Katrā ziņā uzvārds Jukums Kurzemē pastāv.

Kurzemes jūrmalā, pēc Valdas Šuvcānes atzinuma, jau pirms 1835. gada bijuši tādi iedzīvotāji, kuru uzvārdi pēc ieraduma tiesībām pārnākuši no viņu senčiem (Šuvcāne 1998). Viena no tādām ir Prinču dzimta, par tās vēsturi sīkāk rakstījis Kārlis Princis (1893–1978) (sk. Latvija 1982), kas cēlies no Ovišiem un kura senčos bijis pirmais lībiešu literāts, zvejnieks un sabiedriskais darbinieks Jānis Princis (1796–1868). 19. gs. minētā „Princjāņu” sēta Ovišos, kuras saimnieks 19. gs. uzvārdu došanas laikā pieņēmis uzvārdu Princis (Šuvcāne 2002: 310), īstenībā jau sākotnēji varēja būt Prinča Jāņa sēta, un tādā gadījumā saimnieks uzvārdu nemaz nav mainījis. Ventspils, Popes un Rindas draudzes metrikās 19. gs. vidū līdzās daudziem Prinčiem (Prinz) reģistrēti arī daži Princjāņi (Prinzjahn). Iespējams, kāda ģimene par uzvārdu pieņēmusi mājvārdu, kurš savukārt glabā kāda iepriekšējā saimnieka Jāņa Prinča piemiņu. Mūsdienās Ovišos pastāv viensētas „Prinči” un „Lielprinči”. K. Princis sniedz vēl kādu būtisku piezīmi: „[Pastāv] uzskats, it kā vecā Prinča īstais uzvārds būtu Princjānis. Hillners [mācītājs] nekad nebūtu pieļāvis, ka viņa kādreizējais ķesteris lietotu uzvārdu, kas nesaskan ar ierakstiem Rindes baznīcas grāmatās. Kā zināms, uzvārdu došana Kurzemē sākās 1835. gadā un dotie uzvārdi tika ievesti arī baznīcas grāmatās. Tātad Hillneram taču vajadzēja zināt sava Pizes ķestera īsto uzvārdu, un, ja viņš atzinis Prinz par tādu, tad tas arī būs pareizais.” (Princis 1974) Iespējams, arī citur baznīcas grāmatās fiksētie papildvārdi (mājvārdi) varēja ietekmēt jauno uzvārdu izvēli par labu vecajam, ierastajam nosaukumam. Tomēr ne visi varēja šo iespēju izmantot, jo pastāvēja ierobežojums pieņemt tādu pašu uzvārdu, ko kāds jau pieņēmis. 

Atkāpe pie jēdzieniem: mājvārds un uzvārds

Vācu termins Gesinde, ar kuru 16.–19. gs. Kurzemes un Vidzemes avotos parasti saprot saimniecības, mājvietas, varēja attiekties arī uz saimi ar saimnieku priekšgalā un viņa pārziņā esošo saimniecību. Kā raksta I. Šterns, „pagasta un ciema saimnieki kopā ar saviem ģimenes locekļiem un visiem pārējiem ļaudīm, kas dzīvoja viņu sētā, tika uzskatīti par saimnieka saimi (levā. [lv.] gesinde, la. [lat.] familia rustica)” (Šterns 1997: 532). Tāpat arī A. Švābe vairākkārt uzsver, ka Gesinde nozīmē gan saimes ļaudis, gan saimnieka sētu līdz ar novadu, piem.: „Vācu dokumenti saimi tulko ar vārdu Gesinde, kurā apvienotas abas familijas nozīmes: visi mājinieki ar saimnieku priekšgalā un saimnieka sēta ar novadu.” (Švābe 1926: 117–118) Par to raksta arī A. Bulmerinks: „Tā kā muižas priekšā zemnieks un viņa saime – familia rustica, saimnieks un viņa ciemats saplūda vienā jēdzienā, tad nosaukumu saime pārnesa uz ciematu, nosaucot arī saimnieka sētu – Hof – par saimi – Gesinde. Ar to izskaidrojams, kāpēc lauku mājām bija personu, resp., saimnieku, vārdi un uzvārdi.” (Bulmerincq 1921: 50) Šādus saimnieku vārdus nereti atrodam pat kartēs (sk. 19. att.). Iespējams, arī daudzviet 20. gs. pirmās puses kartēs sastopamie vīriešu dzimtes mājvārdi vienskaitlī daudzos gadījumos (lai gan ne vienmēr) faktiski norāda uz saimnieku uzvārdu (sk. 20. att.).

A. Švābes piedāvātajā Vainižu muižas zemnieku nodokļu salīdzinājumā (Švābe 1933: 363), pēc 1601. gada zviedru un 1599. gada poļu revīzijas datiem, redzams, ka zviedru/vācu vārdam Gesinde varētu atbilst poļu dym (burtiski ‘dūmi, pavards’), kas faktiski nozīmē mājvietu, kuru apkurina, tomēr autors šo dym vēl paskaidro ar vācu Hof (Švābe 1933: 364). Tai pašā laikā īpašvārdu uzskaitījums 1599. gada poļu revīzijā (Jakubowski, Kordzikowski 1915) nepārprotami ir personu saraksts, jo lietots termins poddani (‘padotie’), savukārt saimniecības un pienākumi pret muižu apzīmēti ar vārdu służba (‘dienests, kalpotāji’). Vārds poddani vienmēr tiek attiecināts uz cilvēkiem, līdz ar to droši var teikt, ka poļu sarakstos minētas personas. Tādējādi poļu revīzijā var pamanīt vismaz trīs dažādus terminus, kas atbilst vācu valodā rakstītajos avotos lietotajam Gesinde: 1) dym, kas nepārprotami attiecas uz mājvietu; 2) poddani, kas nepārprotami attiecas uz personām; 3) służba, kas ir plaši interpretējams termins un attiecas gan uz pienākumiem pret muižu (‘dienests’), gan saimniecību un saimes ļaudīm (‘kalpotāji’). Citos poļu avotos kā Gesinde ekvivalents parādās arī vārds czeładź (‘kalpi, ļaudis, galms, svīta’8). Ar šo nozīmi tiek saistīts arī Gesinde etimoloģiskais skaidrojums (sk. Digitales Wörterbuch; Kluge 1891: 116), kas runā drīzāk par personām (sekotāji, pavadoņi, svīta, kalpotāji, mājinieki), nevis vietām vai priekšmetiem. 

Acīmredzot Gesinde kādreiz ietvēra visas šīs nozīmes, līdz ar to uzskatītie īpašvārdi var apzīmēt gan saimniekus, gan saimniecības, tomēr ar laiku vārda nozīme Latvijas teritorijā varētu būt sašaurinājusies līdz mājvietai. Poļu materiālos, pateicoties precīzākai terminoloģijai, var skaidri nošķirt, kad runa ir par personām, kad – par saimniecību, platībām, mājām, turpretī zviedru/vācu revīzijās tas nav tik viennozīmīgi. Varbūt arī šis apstāklis veicināja to, ka poļu valodā administrētajās teritorijās (tāpat kā Latgalē) uzvārdi ieviesās agrāk un plašāk.

Arī jēdziens uzvārds nebūt nav tik viennozīmīgs pat tajās zemēs, kur uzvārdu vēsturi pieņemts mērīt jau daudzos gadsimtos. Tā ir plašāka, atsevišķi pētāma tēma, kur Latvijas uzvārdu vēsture būtu skatāma apkārtējo zemju un visas Eiropas kontekstā. Iespējams, laikā no 13. līdz 16. gs., sekojot cittautu tradīcijām un tās pielāgojot vietējai izpratnei, pakāpeniski ieviesās noteikta personu nosaukšanas forma, kur individuāls vārds tiek papildināts ar papildvārdu, kas norāda uz personas piederību kādai plašākai kopai – ģimenei, saimei, dzimtai, ciemam u. tml. Šādā izpratnē tā jau būtu uzvārda pazīme (ko nevar teikt par iesaukām, amatiem, ja vien tie nepāriet uz pēctečiem). Šāda pieeja vērojama poļu pētījumos par uzvārdu vēsturi Polijā, kur termins nazwisko mūsdienu ‘uzvārda’ izpratnē nostiprinājies tikai 19. gs. sākumā, bet uzvārdu vēsture tiek paplašināta, iekļaujot tajā daudzus gadsimtus ilgušo pārmantojamu dzimtas nosaukumu (uzvārdu) veidošanās periodu, resp., sākot jau ar 13.–14. gs., kad individuālam personvārdam sākts pievienot papildu apzīmējumu. Uzvārdu veidošanās etapi Polijā lielos vilcienos ir līdzīgi Latvijai, bet interpretēti tiek citādi. Vienīgi papildu faktors, kas stipri ietekmēja uzvārdu vēsturi Latvijā (izņemot Latgali), bija mājvārdu ieviešanās. Uzvārdu pakāpeniskas veidošanās kontekstā rodas jautājums – vai 18.–19. gs. reģistros pie kristāmvārdiem konsekventi rakstītie mājvārdi, pēc kuriem nereti var izsekot vismaz saimnieku dzimtu vēsturi, jau faktiski nepilda uzvārdu funkciju? Tādā gadījumā, ja uzvārdu piešķiršanas brīdī, piem., Aniņu Jānis par uzvārdu paturēja mājvārdu un kļuva par Jāni Aniņu, varētu teikt, ka viņa uzvārdam tikai precizēta pieraksta forma. Bet, ja Kalšu Jānis izvēlējās sev uzvārdu Arājs, tad viņš izmantoja iespēju iegūt jaunu uzvārdu.

Pašiem savi fon un -ski: vietvārdi uzvārdos

Uzvārdu atvasināšana no apdzīvotas vietas nosaukuma ir sena tradīcija daudzās zemēs, par ko liecina kaut vai zināmie dižciltīgo dzimtu nosaukumi ar prepozīciju fon (< vc. von ‘no’) vai attiecīgu izskaņu, kas norāda uz izcelsmes vietu, piem., poļu -ski, -cki u. tml. Arī Kurzemē var saskatīt šādu uzvārdu veidošanas tradīciju, turklāt ne tikai vācisku vai polisku, bet arī īsti latvisku. Mēģināsim uz to paraudzīties vēsturiskā griezumā.

Kādā 1301. gada dokumentā minēts Ioannes dictus de Sabile (KG 051), Johan von Sabele (KG 050), 1353. gadā – Jabant de Sabele/Jakante von Zabeln/Johan von Sabele (KG 087), bet jau 1407. gadā von ir pazudis un Sabiles nosaukums pie personvārda nostājies uzvārda pozīcijā – Herman Sabele (KG 150) pie Grobiņas, 1547. gadā – Mychel Sabbell (KG 0883) Tukuma apkaimē. 20. gs. tamlīdzīgu uzvārdu vairs nesastopam, tas ir vai nu izzudis, vai laika gaitā pārveidojies līdz nepazīšanai un slēpjas kādā Cabelī/Cābelī, Zabeļskī vai pat Sabulī. 1310. gada avotā (KG 056) 16 vietējie kurzemnieki nosaukti šādi: Aloyates de Vgale, Reymeghe de Vgale (abi ‘no Ugāles’), Byttune de Vetzete, Vetzates de Vetzete (abi ‘no Viecītēm’), Laminghe de Dartzitten (‘no Dandzītēm’), Laminghe et Wargele de Vppesede (abi ‘no Upsēdes’), Setele et Meynates de Anscen (abi ‘no Ances’), Warkele et Mamtilyge de Naughen (abi ‘no Nevejas’), Nacken et Minte de Gauesen (abi ‘no Gavsenes’), Stellegaten et Mugghules de Zebbedaghen (abi ‘no Sabdagām’), Iohannes de Vetta (‘no Vēdes’). Latīniskais de šeit nozīmē latvisko no, resp., vietas norādi. 13.–14. gs. bija ierasts personvārdam pievienot izcelsmes vai dzīves vietu, un arī vāciskais von vēl nenozīmēja dižciltību. Minētie cilvēki acīmredzot bija kādas atbildīgas personas šajos ciemos. Personvārds Vetzates de Vetzete apmēram sakrīt ar vietas nosaukumu (ja vien nav ‘vecākais no Viecītēm’), visi citi ir atšķirīgi un nav pamanāmi mūsdienu vietvārdos attiecīgajos apvidos.

Tāda pati personu nosaukšanas forma vietām sastopama arī jau minētajā 1341. gada Kuldīgas komturejas lauksargu sarakstā (Draueke de Apsen, Draueke de Arkule, Godike de Apretten, Mendyne de Padderen), taču vietvārdus var nojaust arī nesaliktos personvārdos. Daži no tiem ir identiski toreizējiem ciemu nosaukumiem (Bane, Bunke), dažos saskatāmi mūsdienu vietvārdi (Kaybute, Sacke), bet biežāk saistība ar vietvārdiem varētu būt ietverta personvārdos kā salikteņa otrā daļa ar nozīmi ‘ciems’, ‘sēta’, ‘sāda’9: Zirzeme (sal. mūsd. Dzirciems Ugāles un Zentenes pag.), Lynzeme Īvandē (sal. mūsd. Lincleja Īvandes pag.), Pretzeme, Trintzeme, Veisseme, Veissethis, Virsede, Virsadde, Drovsadde, Grebsadde u. c.

1582. gada reģistros ir ne viens vien personvārds ar von, parasti tie ir vācieši, lielāku zemju īpašnieki, minēti vairākkārt pie dažādiem ciemiem. Ernst von Sacken, Johan von Sacken, Wedwich von Sacken varētu būt saistīti ar Saku pie Pāvilostas, citiem izcelsmes vietu noteikt grūtāk, tā varētu būt meklējama arī ārzemēs: Gerdt von Alfelde (Alfelde ir pilsēta Vācijā), Johan von Dortheßen (baroni fon Dortezeni ir sena holandiešu izcelsmes vācbaltiešu bruņniecības dzimta), Embrich von Mehrbach, Wernern von Sost, Hanß von Redtberge, Berndt von Linten, Lorentz von Kahlen, Johan von Roßen, Christoffer von Zweiffel, Berverdt von der Lippen, Adrian von den Brincken. Pēdējais biežāk rakstīts arī vienkārši Adrian Brincken, minēts vēl kāds Johan Brincke. Vietvārds Briņķi mūsdienās ir diezgan izplatīts Kurzemē, tāpat arī uzvārds Briņķis; no minētajiem vēl kādas paralēles varētu vilkt ar 1935. gadā Vircavā fiksēto uzvārdu Redbergs, Rēdbergs, ar pārējiem līdzību 20. gs. uzvārdos saskatīt ir grūtāk.

Sava veida izcelsmes norādi var saskatīt Mazirbē 1582. gadā minētajos Bertholmeus Rone, Jane Rone un Matz von Runen, kas, iespējams, saistāmi ar Roņu (vācu/zviedru Runö, Igaunijas zviedru run[u:]) salu. Ronis ir joprojām izplatīts uzvārds visā Kurzemē, bet Zemgalē 1935. gadā bijis arī uzvārds Roņsala. Vēl vairāk ienācēju Kurzemes piekrastē bijis no Sāmsalas: Kowe Samit Mazirbē, Michell Samit un Bertholdt Szamit Pitragā, Samit Kolkā, Matze Samit Vaidē, Clauß Samit Sīkragā, Ole Samit Jaunciemā. 1935. gadā uzvārds Samītis, Sāmietis dažādos variantos joprojām bija izplatīts galvenokārt Ziemeļkurzemē.

1582. gadā jau parādās papildvārdi, kas ar izskaņām atvasināti no vietvārdiem, piem., Michel Alloxtenicke, Durbenicke, Jacob Gibßenick, Lautzenick Martin, Pilsneeks Bertholdt, Hanß Silnicke, Hermen Wenteneck. Iespējams, jau te parādās Kurzemei raksturīgā kādas vietas iedzīvotāju nosaukšanas forma ar izskaņu -nieks pretstatā Vidzemes -ietis.

Jaunākos avotos sastopamie uzvārdi ar izskaņu -išķis vairāk izplatīti Lietuvas tuvumā Kurzemes un Zemgales dienvidos, kā arī Sēlijā. Tā kā -išķi/-iški ir izplatīta vietvārdu izskaņa šai pašā teritorijā, varētu sagaidīt uzvārdiem atbilstošus vietvārdus, tomēr tieša saistība nav bieža, piem., Radomišķi un Pakalnišķi Rucavas pagastā, Raubiški Dunavas pusē, Diedišķi Vaiņodē, Kalnišķi daudzviet. Ir ierasts -išķus saistīt ar Lietuvas tuvumu. Tomēr vai arī latviešu valodā kādreiz nav bijusi līdzīga izskaņa piederības, izcelsmes apzīmēšanai, jo, piem., Kurzemes piekrastē 18. gs. baznīcas reģistros ienācēji no Sāmsalas bieži atzīmēti ar vārdu sāmišķis (sahmischkis).

Arī mājvārds ģenitīvā pirms personvārda ir paņēmiens, kā latviešu valodā personvārdu saistīt ar vietu. Gadījumos, kad šāds mājvārds personas apzīmējumā tiek mantots no paaudzes paaudzē, jau varētu būt runa par uzvārdu. Tomēr ar uzvārda būtību principā nav pretrunā arī uzvārda maiņa, tostarp, pārceļoties uz citu mājvietu (ja vien tā nenotiek pārāk bieži). Zināma stabilitāte šai ziņā varētu būt saimnieku uzvārdiem.

Atgriežoties pie fon un -ski kā sava laika dižciltības zīmes, nevar teikt, ka tā būtu tikai vācu vai poļu ienācēju privilēģija. Vienīgi sarežģītais tautību maiņas jautājums apgrūtina etniskās piederības noteikšanu tai vai citai privileģētākai dzimtai. Piem., viens no senākajiem uzvārdiem – Līvens – 1935. gadā fiksēts kā vāciešu uzvārds daudzviet Kurzemē un Zemgalē. Šis varētu būt piemērs, kā vietējās (šai gadījumā lībiešu) izcelsmes aristokrāti laika gaitā pārvācojās, saglabājot uzvārdā informāciju par savu izcelsmi. Pēc „Latvju enciklopēdijas” (Andersons 1985: 540–541) ziņām, Līvenu (Lieven) sencis Gerardus Līvo un viņa dēls Johannes, filius Gerardi Lyvonis 13. gs. otrajā pusē bijuši Rīgas arhibīskapa vasaļi. Līvenu dzimta laika gaitā sazarojusies, guvusi dažādus titulus (grāfi, baroni, firsti), no tās nākušas daudzas ievērojamas personas. Prievārdam fon Līvenu gadījumā ir tikai titula nozīme, tas, iespējams, ticis pievienots līdz ar iekļaušanu dižciltīgo dzimtu reģistrā, bet pats vārds Līvens sākotnēji acīmredzot bijis tikai tautības apzīmējums. Daži no kādreizējiem fon Līvenu īpašumiem nes viņu vārdu: Līvbērze (Lieven-Bersen) un Līvbērzes pagasts, Līvāni (Livenhof) un Līvānu novads; arī tagadējā Daugmales pagastā divas muižas kādu laiku (19.–20. gs.) saukušās par Veclīvi un Jaunlīvi, bet pats pagasts – par Līves pagastu, jo tā centrs atradās pie Veclīves. Šķiet, daļa Līvenu kaut kādā mērā tomēr saglabāja savu vietējību (latvietību/lībiskumu), jo, piem., Līvbērzes muižnieks Vilhelms Heinrihs Līvens (1691–1756) savu muižu draudžu vajadzībām sarakstījis katehismu un dievkalpojumu tekstu krājumu „Katoliška mācību, lūgšanu un dziesmugrāmata”, galvenokārt tulkojot tos no vācu un latīņu valodas, kā arī mācījis latviešu valodu turienes katoļu garīdzniekiem. (Sk. datubāzi „Latviešu grāmatniecības darbinieki..”)

Otrs piemērs fon Gaiļi (vācu von Gayl), kuršu izcelsmes muižniecības dzimta, kuras saknes iesniedzas 15. gs., kad zemnieku tiesnesis Hanns Geilen, resp., Ansis Gailis, 1494. gadā saņēma pirmo lēni pie Ārvales (Overwaelen). Arī šajā gadījumā fon ir tikai titula zīme, bet nenorāda izcelsmes vietu, turklāt šī konkrētā Gaiļu dzimta, šķiet, nav atstājusi pēdas vietvārdos, lai gan vispār vietvārdos Gaiļu un Gailīšu vārds ir ļoti izplatīts visā Latvijā. 

Daži mazāk pazīstami Kurzemes vietvārdi kurzemnieku uzvārdos

Šķietami vispārīgais uzvārds Ostenieks, Ostnieks, tāpat Ostupe, Ostups, kas izskatās atvasināts no vārda osta, vismaz daļai personu, iespējams, saistīts ar Dundagas Osti, Ostupciemu un Ostupi, kas nebūt neatrodas pie jūras un nevarētu būt saistīti ar ostu. 1582. gadā tieši šajā Ostē reģistrēts Ostenick Martin. 1900. gada kartē Ostupes krastā atzīmētas mājas Ostup Ulrich (vēlākās „Ostupes”, tagad izzudušas) un Ostup Jake (vēlākās „Jākas”, tagad „Jāki”). Vai šajā gadījumā Ostup ir tikai mājvārda precizējums pēc upes nosaukuma vai varbūt arī saimnieku uzvārds? Tāpat vismaz daži no kurzemnieku Pizeļiem un Pizikiem varētu būt saistīti ar Miķeļtorni, ko lībiski sauc Pizā [senākais latviskais nosaukums Pize, vāciskais – Pißen] un kur 1582. gadā fiksēts Clauß Pißen.

Uzvārds Ostensakens (arī Ostenzakens) saistāms ar senu vācu dzimtu, kuras nosaukuma otrā daļa atvasināta no Sakas pils vārda. Pirmās daļas Osten- pamatā varētu būt kāds Vācijas vietvārds, tomēr uzmanību saista arī ciema nosaukums Ostbaha jeb Ostbaka turpat pie Sakas. Pirmais rakstos pieminētais dzimtas priekštecis bijis Arnoldus dictus Lyndale no Lindāles pils Durbes apkārtnē, kam Kurzemes bīskaps Oto 1386. gadā izlēņojis Sakas novadu, tāpēc 1395. gada dokumentā viņš jau dēvēts par Arnoldus de Sacken.

1341. gada Kuldīgas komturejas lauksargu sarakstā pie vasaļiem minēts Dumpiate. Tas visdrīzāk ir dzimtas nosaukums, kas turpinās arī nākamajos gadsimtos, piem., 1450. gadā minēts Klaus Dumpian jeb Claws Dumpiats (KG 214), no 1497. līdz 1528. gadam – Hermann Dumpian, Dumpiate jeb Dumpiath (KG 410). 14.–15. gs. dzimtai Kandavas draudzē piederējusi Galtene (Galten), Rideļi (Riddelsdorf), Vitenbergi (Vittenbeck), iespējamie Sili vai Sīļi (Sillen, sal. Sili, Silu ezers un Silupīte Zentenes pag. uz D no Dumpietes, vai Sīļezers, Sīļupurvs un Sīļupe Sēmes pag. pie Brizules) u. c. Mūsdienu kartē apm. 20 km uz ZA no Kandavas, Zentenes pagastā, saglabājies mazciema nosaukums Dumpiete. Acīmredzot tam ir kāds sakars ar seno Dumpiešu dzimtu, jo apkārtnē sazīmējami arī citi jau minētie nosaukumi: Galtene – 9 km uz R, Rideļi – 6 km uz DA. Nevar apgalvot, ka dzimta visu laiku būtu bijusi saistīta tikai ar šo apvidu, jo 1582. gadā Dumpiat minēts Vādzeres (Warsirgen) aprakstā, bet tā atrodas jau Dundagas pagastā. Laika gaitā varētu būt modificējies arī uzvārds, un varbūt kāds no mūsdienu Dumpjiem, Dumpeniekiem, Dumpeļiem var atrast kādu radniecības stīgu, kas viņu saista ar senajiem Kandavas Dumpietes Dumpiešiem.

Dobeles novada Naudītes pagastā ir apvidus Košķini [uo], kas J. Plāķa vākumā (1939: 420) vēl minēts kā mājvārds kũošķini. Savukārt Tukuma apriņķī J. Plāķis fiksējis pavārdu jeb uzvārdu kũoškins. Usmas pagastā mūsdienās ir viensēta „Košķeni” (Adrešu reģistrā – „Košķēni”). 1939. gadā Stūru pagastā fiksēts līdzīgs pavārds kũošķens. Acīmredzot arī šajā areālā izplatītais uzvārds Koškins drīzāk saistāms nevis ar tīģeru cilts pārstāvēm (sal. kr. кошка ‘kaķene’), bet gan senajiem kuošķiniem, kuru nozīme vēl būtu pētāma.10 Arī Latgalē ir Koškinas ezers un vairāki ciemi ar šādu nosaukumu, kas liek aizdomāties par to izcelsmi.

Uzvārds Allažs no Aizputes un Kuldīgas, ja vien nav radies no iesaukas (sal. allaž ‘vienmēr’), visdrīzāk saistāms ar krietni vēl pirms uzvārdu došanas uz dienvidiem no Kuldīgas pastāvējušo muižu ar nosaukumu Allaschen, kuras nosaukums atrodams jau 18. gs. kartēs (Allaʃchen 1747, 1770). Mūsdienās par to vēl atgādina divas viensētas ar nosaukumu „Allažas” Raņķu un Snēpeles pagastā.

Neparasts, reti sastopams uzvārds Priežbogs no Ģibuļiem un Ventspils rajona arī varētu būt cēlies sākotnēji no vietvārda. Ģibuļu pagastā pastāv viensēta Priežbogas; Priežbogi sastopami arī citur Ziemeļkurzemē. Nosaukums, visticamāk, saistāms ar apvidvārdu bogs [uo] ‘koku puduris klajumā’ (sal. Kagaine 2005: 292), šajā gadījumā – ‘priežu puduris’, bet vietvārdos bogi [uo] sastopami dažādos salikumos, piem., Ošbogi Īves pag., Bogas dīķis J. Plāķa vietvārdu vākumā (Plāķis 1936), tur arī alkšiņbuogs, uozalbuogs un daudzi citi. 

Sāda, sēda, sēde, sāte, sāti, sāta, sēta uzvārdos un vietvārdos

1935. gada uzvārdu sarakstā ir Lanksēdis, rets uzvārds no Tadaiķiem un Durbes. Vēl 20. gs. kartēs Durbes pagasta teritorijā bija atrodams mājvārds „Lanksēži” (tagad „Lanksētas”). Nosaukums Lanksēži mūsdienās pastāv netālajā Lažas pagastā, Langsēde/Lanksēde (Kalna- un Lejas-) Matkules pag. un Langsēži/Lanksēži – Tārgales pagastā. Iespējams, šis pats nosaukums lasāms 1582. gada sarakstā – Hanß Lanckzedell no Valtaiķu muižas Assepurn (iesp., Aizpores Kalvenes pag.); 1507. gadā – kā vietas nosaukums Lancksedesschen wech (‘ceļš uz Lanksēdi’).

Vārds sēde, sēda, sāda kādreiz varēja būt ciema vai vispār apdzīvotas vietas apzīmējums. (Sk. Trumpa 2015: 82–94; Stafecka 2010: 85) Vēl 20. gs. 30. gados Nidas jūrmalā (Rucavas pusē) ciemi saukti par sādām: Nidas sāda, Brustu sāda, Papes sāda (Veldre 1937: 6). Līdz mūsdienām vārds vēl dažviet saglabājies kā nosaukuma sastāvdaļa: Upsēde Sakas pag., Kapsēde, agrāk arī Kapsēda Medzes pag., Jaunsēži Jaunpils pag. 1341. gada sarakstā ir daudz tamlīdzīgu personvārdu: Warsede, Virsede, Virsadde, Drovsadde, Grebsadde, Grepsadde, Novsadde, Prekesadde u. c. Lai gan dažkārt šādi nosaukumi izskatās skaidrojami citādi, piem., Sauesadde, Sowesadde, Vesadde kā ‘sausa āda’ vai ‘veca āda’, tomēr ticamāka šajā kontekstā būtu ‘sava (?) sāda’11 un ‘vecā (?)12 sāda’.13 Jo īpaši tāpēc, ka tai pašā sarakstā ir vēl citi īpašvārdi, pat līdzīgas saknes vārdi, ar klāt pievienotu apdzīvotās vietas veidu, piem., Prekesadde (‘sāda’) un Pretzeme (‘ciems’ (?)), Lynzeme14, Trintzeme, Zirzeme (Dzirciems (?)), varbūt arī Veisseme, Vesseme (‘zeme’ vai ‘ciems’), Veissethis (‘sēta’). Varbūt tie ir mājvārdi, saimniecību nosaukumi vai kādi citi kolektīvi nosaukumi, kas attiecas gan uz sētu, gan tās iemītniekiem – saimēm ar saimnieku priekšgalā?

1582. gadā šāda veida īpašvārdu ir daudz mazāk (Nousadt Jacob Ārlavā, varbūt Hanß Lanckzedell Aizporēs; pie Vecpils bijis arī apvidus nosaukums Pilsathe). Vārdiem sāda, sēde un -sāts, sāta principā varētu būt kopīga izcelsme, sal. sēdēt ar nozīmi ‘apmesties, dzīvot kaut kur’ vai pat ‘turēt īpašumā’15, un tas varēja attiekties gan uz vietu, gan personu: Lanksēdis – tas, kurš apmeties lankā (‘zemā vietā, pļavās, upes līkumā’), Upsēdis attiecīgi – pie upes utt.

1761. gada Kurzemes katoļu draudžu vizitācijas protokolos minētas vairākas sātas (iespējams, sētas vai sādas): Birsineeka Petera Sahta, Runtsche Sahta Kuldīgas draudzē, Steana Atta Sahta, Wilka Sahta Kuldīgas draudzē, līdzīgi arī Pulkie Simana Weeta (‘vieta’, īpašums vai varbūt ‘tukša, neapstrādāta vieta’) Kuldīgas draudzē. Izskatās, ka vietas nosaukuma pamatā cilvēka personvārds, ne otrādi.

Ko par dažu uzvārdu izcelsmi stāsta dokumenti un paaudžu atmiņas

Ļoti retu uzvārdu skaidrojumus ieteicams nevis minēt, bet meklēt dzimtas vēsturē – nostāstos vai dokumentos un citos rakstītos avotos, kur tie dažkārt atrodami. Tā Prenclavu dzimta glabā atmiņas par to, ka viņi ir ienācēji no Vācijas (Lanka 2007), bet Kurzemē dzīvojuši jau vismaz 19. gs. vidū. Vācijas ziemeļaustrumos Brandenburgā ir pilsēta Prenclava (vācu Prenzlau). Senāk tā bijusi Pielabas16 slāvu teritorija, kuru 12. gs. kolonizējuši vācieši. Prenclavas nosaukums pirmoreiz rakstos parādījies 1187. gadā, tas esot atvasināts no īpašnieka vārda Premyslaw: „Siedlung eines Mannes namens Premyslaw [‘vīra, vārdā Premislavs, apmetne’]”. (Fischer 2005: 113)

Dažus jaunākus, piem., 20. gs. 20.–30. gados mainītus, uzvārdus var sameklēt pat periodikā, jo par uzvārdu maiņu tika publicēti īpaši paziņojumi, piem., uzvārda Stirnkalējs rašanos diezgan droši var secināt no paziņojuma 1929. gada laikrakstā „Valdības Vēstnesis” (Nr. 21, 25.01.1929.): „Iekšlietu ministrijai iesnieguši lūgumus dēļ uzvārdu maiņas zemāk minētie Latvijas pilsoņi: [..] Miķelis Stirnkalējs, arī Kalējs, arī Stirna, ar sievu, dēliem [..], dzīvojoši Liepājas–Aizputes apr. Medzes pag. Stirnkalējos, kuri vēlas saukties uzvārdā Stirnkalējs.” Acīmredzot iepriekš šī uzvārda rakstībā nebija konsekvences, un citi radinieki, ja tādi bija, varbūt turpināja saukties uzvārdā Stirna vai kā citādi. Mūsdienās „Stirnkalēju” mājas atrodas tālāk no jūras nekā viensēta ar šādu nosaukumu 20. gs. 30. gadu kartē. Mazliet uz ziemeļiem kartē atzīmēta mājkopa Stirnas

Uzvārdā nosaukta pilsēta

Tas, ka pēc cilvēka vārda vai uzvārda var būt veidots mājvārds vai ciema nosaukums, nav nekas neparasts. Personvārds var būt pat pilsētas nosaukuma pamatā, piem., Valmiera Vidzemē nes kāda sena Valdemāra (vai tml.) vārdu. (Sk. Balode, Bušs 2016: 241–242) Arī Kurzemei ir savs Valdemārs, kuram par godu nosaukta pilsēta, turklāt pavisam nesenā pagātnē – 1926. gadā Sasmaka pārdēvēta par Valdemārpili, un tas gan negadās bieži. Pazīstamā 19. gs. jaunlatviešu kustības darbinieka Krišjāņa Valdemāra vectēvs Jēkabs, kas miris 1804. gadā, baznīcas grāmatā ierakstīts kā Sasmakas muižas „Kausiņu” māju saimnieks. Viens no viņa dēliem jau 1808. gadā saņēmis brīvlaišanas rakstu un turpmāk saucies Ēvalds Valdemārs (Ewald Waldemar), vēlāk šo uzvārdu pieņēmuši arī viņa brāļi, tostarp Krišjāņa tēvs Mārtiņš. Pats Krišjānis Valdemārs dzimis 1825. gada 20. novembrī, bet uzvārds plašāk parādījies tikai pēc 1834. gada, turklāt daļa Valdemāru pierakstīti kā vācieši. (Baumanis 1938: 246)

Uzmanību piesaista fakts, ka brīvlaistajam zemniekam kā uzvārds ticis piešķirts faktiski otrs personvārds, nevis kāds nosaukums saistībā ar dabu, amatu vai tml., kā to pierasts redzēt uzvārdos. Varbūt Kurzemē dažiem vai dažviet bija atšķirīgs uzskats par to, kādā vārdā jāsauc dzimta. Latgalē un Vidzemē vairāk sastopami ar izskaņām papildināti atvasinājumi no personvārdiem, vietvārdiem, amatiem vai arī dabas inspirēti nosaukumi, bet kurzemnieku uzvārdos ir uzkrītoši daudz ar izskaņām nepapildinātu personvārdu, turklāt tādi pamanāmi jau Livonijas laikā. Tie varētu būt tēvu vai tālāku senču vārdi, bet dažviet iespējama arī īpaša attieksme pret dzimtas vārda izvēli, priekšroku dodot tradicionāliem cilvēku vārdiem, nevis kaut kam citam.

Vairākos Zemgales pagastos 1935. gadā minēts uzvārds Valmiers. Jau 1341. gada Kuldīgas komturejas lauksargu sarakstā pie vasaļiem pierakstīts Nicolaus Wolmar. Tā kā Valmieras pils pastāv kopš 13. gs., bet 1323. gadā vēstures avotos minēta jau kā pilsēta (Wolmar, Waldemer, Wolmahr u. tml.), ļoti iespējams, ka arī kāds no Kurzemes vasaļiem varēja būt saistīts ar Valmieru. Varbūt arī vēlāk dažādos laikos daži valmierieši izvēlējušies sevi saukt Valmieras vārdā. Vai arī 14. gs. pierakstītais personvārds radies neatkarīgi no pilsētas Valmieras, kā Voldemāra vai tml. variants?

No Zepa par Pliekšānu, no Pliekšāna par Raini

Kārļa Dziļlejas plašais pētījums par dzejnieka Raiņa (Jāņa Pliekšāna) dzimtas vēsturi (Dziļleja 1929: 366–379; Dziļleja 1932) parāda, cik ļoti dažos apvidos uzvārdi savijušies ar mājvārdiem, bet kā mājvārdi dažkārt burtiski bijuši ierakstīti personvārdi. Stelpes pagastā Raiņa senču piemiņu vēl joprojām glabā viensētas nosaukums „Pliekšāni”, kuru 1835. gadā Pliekšānu dzimta ieguvusi par uzvārdu. Tomēr ne uzvārda, ne mājvārda vēsture nav tik vienkārša. 1797. gadā šajā apvidū minētas vairākas mājas ar savādiem saliktiem nosaukumiem, kur vienojošais komponents ir Seppe, piem., Tohm Seppe Christ, Hans Seppe oder Kerpe Jahn, Mickel Seppe od. Grasse Jurre, Mieckel Seppe od. Plegne Jacob. Iespējams, Seppe bijis senāks vienas saimniecības vai ciema nosaukums, kas vēlāk sadalīts vairākās saimniecībās, katrai saglabājot veco nosaukumu un pievienojot saimnieka vārdu. Krieviņu kontekstā V. Ernštreits norāda saistību ar votu seppä ‘kalējs’, it īpaši beigu -e dēļ, ig. sepp, līb. siepā (arī Pitseps, ig. püttsepp, līb. pitsiepā ‘mucinieks’). Saimniekiem mainoties, vecā saimnieka vārds varēja kļūt par mājvārda sastāvdaļu, kas nu jau sastāvēja no trijiem vai pat vairākiem komponentiem. Ar Pliekšānu dzimtu saistītas divas mājas, kas 1811. gadā atzīmētas kā Mickel Seepe od. Plecksche un Mickel Seepe od. Grasse, mūsdienu topogrāfiskajā kartē šīs viensētas – „Pliekšāni” un „Graši” – atrodas kaimiņos. Mickel Seepe bija abu māju kopīgais nosaukums vēl vismaz līdz 19. gs. vidum (Dziļleja 1932), bet vienlaikus nostabilizējās atšķirīgie nosaukumi, un Sepju vārds pamazām izzuda (sal. 22. att.). Varbūt kaut kas no agrākajiem Sepjiem vai Sepēm ir saglabājies Zemgalē 1935. gadā izplatītajā uzvārdā Zeps, kurš varētu būt veidojies citādi nekā Latgales Zepi?

Pliekšānu dzimtas pētījumā redzam, kā veidojās (vai arvien precīzāk tika pierakstīts) Pliekšānu vārds: no Plegne (1797), Plecksche (1811) līdz Pleckschen (1828), Pleckschan (1834), Pleekschen (1850). Vecmuižas baznīcas grāmatās Pliekšāni parādās jau 1802. gadā – Pleekschanu (Mikkel Seepju) Jehkaba Dehls Andreijs, lai gan 1805. gadā atkal tikai – Mikkel Seepju Jehkaba Dehli. Pamīšus abi nosaukumi lietoti vēl ilgi, piem., 1823. gadā Pleekschan Andreija (Lihses) D. Jurris, 1827. gadā Mikkelseep Jahna (Ilses) Dwihnischi, 1831. gadā atkal Pleekschan Andreija Dehls Jahnis, Pleekschan Jahna (Greetes) D. Mahrtiņsch. Mājvārdi – Mikkel Soepe oder Pleekschen un Thom Soepe od. Grasche – lietoti vēl 1850. gadā. Var novērot mājvārdu pakāpenisku nomaiņu, kad kādu laiku vēl tiek lietots arī vecais nosaukums, bet ar laiku tas izzūd.

Vārds Rainis, kas esot ticis noskatīts uz kāda ceļa staba Latgalē, uz kuriem rakstīja ceļa labotāju vārdu (varbūt māju nosaukumu?), ir sastopams tieši Kurzemē (Sēlijā), nevis Latgalē17, līdz ar to vairs nav iespējams identificēt vietu, kur radies pseidonīms; varbūt tas bijis mājvārds, kas nu jau izzudis. Mūsdienu vietvārdos Raiņu ir daudz, un bez izpētes nevar pateikt, kuri no tiem ir seni, bet kuri radušies par godu dzejniekam. 

Uzvārdi un mājvārdi Kurzemes katoļu draudzēs

1761. gada katoļu draudžu vizitācijas protokolos Kurzemē, līdzīgi kā Latgalē, bija prasība pēc cognomen, resp., uzvārda. Tā, piem., Jelgavā parakstītā dokumentā, kas attiecas uz vairākām Kurzemes draudzēm, lasām: „Libros metrices baptisatorum et copulatorum exactius curet describi nomina, cognomina baptisatorum, copulatorum, testium specificando, originem loci, cum expressione haeredum villarum...” (Litak 1998: 232) Tāpat lasām arī Alsungas draudzes vizitācijas protokolā: „Libros metrices baptisatorum et copulatorum exacte describi faciat, specificando nomina, cognomina baptisatorum et copulatorum ac testium, originem loci cum expressione haeredum, villarum...”18 (Litak 1998: 281) Nezinām, vai šim cognomen 18. gs. jau bija atbilstošs jēdziens latviešu valodā, taču baznīcas reģistros personvārds arvien tika precizēts ar kādu papildvārdu, visdrīzāk mājvārdu, kas pildīja uzvārda funkcijas – precizēja personu, nodrošināja atpazīstamību un pēctecību, iespēju izsekot dzimtas vēsturei. Tā Alsungas draudzes reģistros, kas saglabājušies no 1690. gada un daļēji publicēti Suitu novada mājaslapā (sk. Baznīcas reģistri), vietumis lasām īstus, acīmredzot muižnieku vai iebraucēju, uzvārdus, kā Johan Georg Hüpffe, Mathias Ostayko (1744), līdzās lielum lielajam vairumam vietējo, kam uzvārda vietā rakstīts mājvārds: Kubles Jēkabs, Kriķu Eda, Billes Marija (1744), vietām pat sajaucoties vienā ierakstā, piem., 1745. gadā kādā kristību ierakstā Kunkuļu Ādama un Ilzes meitas krustvecāki ir Anna Risztetewiczowa, Anna Ostaikowska un Ruņģu Toms; Struiju Ernesta un Annas dēla krustvecāki: Struijes Pavels, Joannes Antonius Savinski un Ruņģu Anna. Uzvārds Savinskis šādā veidā draudzes reģistros starp vietējiem, resp., pēc mājvārdiem pierakstītajiem, sastopams vairākkārt. Catharina Sawinska 1745. gadā atrodama arī ierakstā starp personām ar nepārprotamiem uzvārdiem: Stanislai Koktnonowicz un Marianna no Jamaiķu ļaudīm19, ..Catharina Zawinska no Alšvangas, Skrubi Thia, Mikelis Czazc, abi no Jamaike. 1779. gadā starp alšvandzniekiem atkal parādās līdzīgs uzvārds – Jurris Šlawinski, tāds pastāv arī 19. gs. pēc uzvārdu došanas (Slawinski un varianti20); Slavinskis fiksēts arī 1935. gadā Tārgalē, netālu no Alsungas, taču vietvārdos pēdas nav atstājis.

Kopumā 18. gs. Alsungas draudzes metrikās nepārprotamu uzvārdu ir diezgan daudz. Daži no tiem, piem., Monkiewicz, Pietkiewicz, Urbanowicz, Zorgewicz, Puchert, Schultz, Blendin, daudzu gadu garumā daudzkārt ir fiksēti 18. gs. Alsungas baznīcas reģistros, citi tur parādās retāk vai tikai epizodiski, kā Glagov, Kahsin, Hüpffe, Chrzunofski, Ostayko, Pohter, Jarzevitz, Romp, Rohrin, Bohmin, Melanchtovicz, Neüman, Zurkovski, Kuzelinski, Iwanowicz, Stephanowicz, Astaikowicz, Lau, Tiefenthal, Weidenbaum, Schlapaka u. c. Vairums no tiem izskatās poliski vai vāciski, tie pieder muižniekiem, krodziniekiem un citiem brīviem ļaudīm un vietvārdos neatspoguļojas. Tomēr ir arī tādi, kas asociējas ar vietu nosaukumiem tuvākā vai tālākā apkārtnē. Tā Blendin varētu būt ienācējs no Blendienas pie Aizputes; 1775. gadā minētais Martins Rušis no Sārnates muižas varētu būt saistīts ar kādu no „Rūšu” mājām; vēl mūsdienās mājvārds „Rūši” ir ļoti izplatīts Kuldīgas pusē. Tikai retajam uzvārda vieta ir tukša, piem., Ansis un Anna no Mārtiņu Sēta no Leie Muižu (1745). Īpatnēja divkārša adrese parādās 1745. gada ierakstos: Žibju Mārget no Pilles ļaudīm, Meņģu Int no Pilles ļaudīm, Dūre Kath no Grāvere ļaudīm, Driguļu Inte no Grāvere ļaudīm, Klūģu Anna no Blintine kunga ļaudīm, Klunkstu Int no Baznīcas ļaudīm. Izskatās, ka mājvārds pie kristāmvārda drīzāk pilda uzvārda funkciju, bet precizēšanai pierakstīta arī vieta. Īpaši uzskatāmi tas ir gadījumos, kad blakus parādās nepārprotami uzvārdi ar poliskām izskaņām, piem., 1788. gada 7. janvārī: Anne, vecāki Almales Meža Šārgajs Lauris un Maddale, krustvecāki Šummates Anna, Christian Pitkiewicz (sk. piemērus arī iepriekš).

1341. gada Kuldīgas komturejas lauksargu sarakstā Alsungas pilsnovadā minēti 18 ciemi un 117 personas. Ciemu nosaukumus lielākoties var identificēt mūsdienu kartē, bet senie personvārdi ir pilnīgi neatpazīstami, acīmredzot pēc tam vēl vairākkārt mainījušies. Toties 18. gs. mājvārdi, kas izmantoti personu apzīmēšanai, lielā skaitā ir pieņemti par uzvārdiem un saglabājušies līdz mūsdienām gan kā uzvārdi, gan kā mājvārdi (sk. 1. tab. un 23. att.).

Specifiski alsundznieku uzvārdi, kas varētu būt radušies uz vietas un vismaz līdz 1935. gadam turpat arī palikuši, ir Pidilts, Pīkša, Klungstovičs, varbūt arī Gudiņš, Ivands. Pārējie, šķiet, jau izplatījušies tālākā apkārtnē.

Alsungas draudzes reģistros no 1836. līdz 1847. gadam fiksēts apmēram 780 dažādu uzvārdu. Pēc dažādiem datiem, laikā no 1811. līdz 1863. gadam pastāvējušas 246 vecsaimniecības. Lielo uzvārdu skaitu un sadrumstalotību var skaidrot ar aizliegumu pieņemt tādu uzvārdu, ko kāds jau bija izvēlējies. Tātad arī radiniekiem nereti nācās pieņemt dažādus uzvārdus. Varētu būt, ka talkā tika ņemti dažādi vārda atvasināšanas paņēmieni, piem.: Ante, Antiņš, Antavics, Antovičs; Bullis, Bullītis, Bullevics; Bunte, Buntovics, Buntukalns; Cērps, Cērpiņš; Dupats, Dupovics; Klungsts, Klungstovics; Lācis, Lācītis, Lācenieks; Meiris, Meirovskis, Meirups; Naglis, Nagliņš; Pīkše, Pīkškovskis; Ruņģis, Ruņģītis, Rungevics; Strēle, Strelovskis, Strelevics; Ūdris, Ūdriņš

1. tabula: Alsungas puses personvārdi un vietvārdi dažādos avotos no 18. gs. līdz mūsdienām. Apskatīt.

Laika un satura ziņā katoliskajai Alsungai līdzīgi materiāli luteriskajā Dundagas piekrastē rāda stipri atšķirīgu ainu. Bez dziļākiem pētījumiem grūti spriest, vai atšķirības izriet no konfesionālās piederības. Iespējams, vietējās tradīcijas, ierēdņu izpratne vai pat nejaušība noteica to, vai papildvārdi no mājvārda pārtapa uzvārdos vai ne. Tā, piem., Pitragā 18. gs. reģistros minētas 11 sētas, to skaits, šķiet, ilgu laiku nemainās. Kaut arī starp kurzemnieku 1935. gada uzvārdiem var atrast līdzīgus Pitraga mājvārdiem, tomēr sakritība visdrīzāk ir nejauša (vai arī tās cēloņi vēl īpaši jāpēta), jo 1834. gada uzvārdu došanas laikā pitradznieki lielākoties pieņēmuši pavisam citus uzvārdus (Šuvcāne 2002: 125–139), vienīgi Otmanis un Randers atvasināti no mājvārdiem (sk. 2. tab.).

2. tabula: Pitraga personvārdi un vietvārdi dažādos avotos no 18. gs. līdz mūsdienām. Apskatīt. 

Pitraga mājvārdu veidošanās pirmsākumus diemžēl zināmajos avotos pamanīt nevar. 1582. gadā Pitragā (Pudteraggen) minētas 30 personas/saimes (Gesinde), taču ar vēlākajiem 18. gs. mājvārdiem tās saistīt nav iespējams, ja nu vienīgi Jane Summer ar „Vecsumberiem" un Peter Kurken – ar „Kurgatiem”. Dažiem papildvārdā ir vietas nosaukums: Lorentz Pudteragge (Pitrags), Marx Schlueter (varbūt Slītere; uzvārds Šlīteris fiksēts arī 1935. gadā), Michell Samit un Bertholdt Szamit (sāmīši, ienācēji no Sāmsalas; 1935. gadā Kurzemē ir attiecīgi uzvārdi); Nicke Libit varbūt bijis lībietis, Nicke Lueter – varbūt luterānis? Pārējie: Jane Bone, Martin Bicke, Thomas Bicke, Matz Bicke, Simon, Simon Puiße, Lutte, Dolle, Jacob Dolle, Jacob Sinte, Beldte Sinte, Muleyke, Lorenß Klimpe, Nicclauß Brukes, Peter Bale, Peter Kaufman, Nicclauß Matte, Jane Thomas, Lorentz Andreas, Wannemeße, Pißke, Matz Kallite... Varbūt kādas atskaņas no šī saraksta varētu būt vēlākajos kurzemnieku uzvārdos: Bonje, Biķis u. c., bet ar Pitraga mūsdienu mājvārdiem tos grūti saistīt (sk. 24. un 25. att.).

Uzvārdi/mājvārdi Sēlijas austrumdaļā

Pavisam citāda aina ir Sēlijā. Kā šīs grāmatas ievadrakstā par uzvārdu vēsturi min Muntis Auns, daudzviet Sēlijas austrumdaļā uzvārdi bija jau vismaz 18. gs. beigās, par ko liecina 1797. gada revīzijas materiāli. Savukārt katoļu draudžu metrikās uzvārdus masveidā sastopam pat 18. gs. sākumā, turklāt uzvārdu kopums pamatā ir tāds pats kā gadsimta beigās. Vairumam uzvārdu atbilstoši vietvārdi atrodami arī dažādu laiku kartēs, un daudzi no tiem saglabājušies līdz mūsdienām. Varētu domāt, ka šeit uzvārdu un vietvārdu veidošanās noritējusi līdzīgi Latgalei (sīkāk sk. Kovaļevska 2017: 24–43), tomēr situāciju sarežģī varbūtējā mājvārdu klātbūtne. Latgalē jau vismaz kopš 18. gs. uzvārdi principā ir skaidri nodalīti no ciemu nosaukumiem, savukārt Sēlijā pat tur, kur uzvārdi ir jau 18. gs., ļoti neskaidra ir apdzīvoto vietu nosaukumu sistēma ārpus muižu centriem. Iespējams, ka dokumentos mājas sauktas saimnieka vārdā, bet tautā stihiski pastāvējuši arī kādi ciemu, mājkopu, vietu nosaukumi, ko var nojaust pēc revīziju materiāliem un dažādu laiku kartēm. Par to, ka mājvārdi šeit bijuši kādā citā statusā nekā citviet Kurzemē, liecina to lielais mainīgums un pat nelietojums sadzīvē, iztiekot ar senajiem, tautā zināmajiem, bet ne vienmēr oficiālajiem vietu nosaukumiem (pēc autores vērojumiem, 20. gs. 90. gados Daugavpils rajona Sēlijas pusē, līdzīgi kā Latgalē).

Šo situāciju labi ilustrē Bebrenes muižas (Bewern) piemērs. Bebrenes katoļu draudzes metrikās uzvārdi masveidā (arī sievietēm) ir jau vismaz 18. gs. Iespējams, vienlaikus tie pildīja arī mājvārdu funkciju, tomēr pieraksta veids un īpaši pēctecība nerada šaubas par to, ka tie ir mantojami ģimeņu vārdi. Priekšvārdi bieži pierakstīti latīniski, bet uzvārdi spilgti raksturo vietējo valodisko vai etnisko raibumu. Piem., 1700. gadā23 minēti: Casimiro Abarun, Jacobo Bugis, Mathias Dirbelis, Margaretha Dirbele, Petrus Dyllan, Joanne Grajewski, Georgio Grykienis, Joannis Juknan, Mathia Kaupan, Joannes Kiszkielis, Wilhelmi Kryszkisz, Thoma Kryszkanan, Eberardo Kukuć, Dorota Kukuciowna, Joannis Kukutys, Elisabeth Kukutiene, Micolko Kurmis, Laurentio Lackis, Joanne Lelaus, Marjanna Lelausowa, Georgij Lopa, Gerardus Machulan, Joanne Miezen, Petrus Misiunas, Casimiro Olechnowicz, Martino Plonis, Henrici Pudan, Marjanna Pudanowna, Georgij Pupin, Adamo Purplis, Barbara Purplowna, Joannes Raynis, Nicolaus Raukian, Jacobus Raukinis, Dorothea Rudanowna, Andrea Rudgalis, Georgio Rupsznik, Stanislao Skrymblis, Margaretha Skukinowna, Joannes Stalder, Dorothea Stalderowa, Pauli Strod, Georgio Styngulis, Simonis Syls, Martino Tanan, Gerardo Uszacki, Thomas Uzol, Anna Uzolowna, Martino Warslawan, Marjanna Wigulowna, Wilhelmi Wilkakulis, Catharina Worga, Georgij Zalan, Joannis Zarinski, Joannis Zwirblis utt.

Daudzus no šiem uzvārdiem var sastapt tuvākā vai tālākā Bebrenes apkārtnē kā vietvārdus, piem., Abarūni Dunavas pag., Dirbeļi Bebrenes pag., Dilāni Laucesas pag., Griķi Bebrenes pag., Kaupāni un Kaupiški Bebrenes pag., Kriškināni Dunavas pag., Kurmji Bebrenes pag., Lielauši Sventes pag., Ļopauka Dvietes pag., Kalnamačulāni un Lejasmačulāni Rubenes pag., Ploņi Dunavas pag., Pūdānu sala Bebrenes pag., Pupiņu sala Pilskalnes pag., Rupšene Bebrenes pag., Skrimbļi Rubenes pag., Skuķu ezers Pilskalnes pag., Tamaņi Bebrenes pag., Ūžuļu sala Bebrenes pag., Varslavāni Dunavas pag., Zvirbuļi Pilskalnes pag. Par lietuviešu klātbūtni Bebrenē liecina, piem., 1700. gada laulību ieraksts: Stanislaus Azubal cum Margatetha Tananiowna, kur vīra uzvārds saistās ar Lietuvas vietvārdu Ažubalis, Ažubaliai, kas koncentrēts tieši Sēlijas pierobežā, bet sieva var būt dzimusi vietējā, jo vārds Tanan ir pat divu Bebrenes muižas voitistu nosaukumos.

Nosaukumi laika gaitā var būt pārveidojušies aizmirstas vārda nozīmes dēļ vai senās ortogrāfijas iespaidā. Tā jau minētais Tanan mūsdienās noformējies kā Tamaņi; Pilskalnes pagasta Svidriški varētu būt relikts no 1797.–1811. gada revīzijām, kur uzvārds fiksēts pēc vācu parauga24 kā Swidris. Spriežot pēc 18. gs. ierakstiem Bebrenes metrikās (piem., Martinus Zwidris, 1716) un 20. gs. Bebrenē sastopamā uzvārda Zviedrāns/ Zvidrāns, vārda pamatā varētu būt izl. zvīdrs, turpat netālu Bebrenes pagastā ir arī viensēta „Zviedri”, taču nav izslēgti arī citi skaidrojumi.

Arī 1811. gada revīzijas sarakstos Bebrenes muižā uzvārdi joprojām ir, turklāt neatkarīgi no mājvārdiem, ja ar tiem saprot saimnieka vārdā apzīmētu māju – gandrīz katra saimnieka sētā ir vēl citas personas ar saviem uzvārdiem. Materiāls kārtots pēc voitistēm, ciemi nav minēti, uzreiz seko saimju uzskaitījums. Voitistu nosaukumi, līdzīgi kā daudzviet citur, parasti sakrīt ar saimnieku uzvārdiem, kas sarakstā minēti pirmie, turklāt tie atkārtojas vairākās revīzijās pēc kārtas: woytowstwo Pudans, Tschomenas, Mukans, Mikulens, Tananiow (daudzskaitlī), kāda nosaukta pat konkrētas personas vārdā: woytowstwo Casimir Tananis. To iespējamie centri un areāli pēc revīzijās minēto saimnieku uzvārdiem ir nojaušami mūsdienu kartē: uz ZR no Bebrenes atrodas Pūdānu sala, turpat arī vietvārdi, kas saistīti ar 1797.–1811. g. revīzijās Pūdānu voitistē minētajiem uzvārdiem, piem., Bleivi, Dingeļkolns, Vaļuki, Ķeiri (sal. Bleywa, Düngel, Waluk, Kiayra, Keÿran). Čamaņu voitiste būtu meklējama ap mūsdienu Bebrenes pagasta Čamaņiem, Čamānu kapiem, Čamanovku; Mukānu voitiste – ap Pilskalnes pagasta Mukāniem pie Dvīta ezera, turpat Voitusola, kas varētu signalizēt par kādreizējās voitistes centru; vienīgi Mikulēnu nosaukums varētu būt izzudis vai mainījies (sal. Mikeliški Bebrenes pag.). Toties Tamaņi Bebrenes pagastā joprojām ir divās dažādās vietās – viensēta ZA no Bebrenes un apvidus pagasta DA malā. Saimnieku uzvārdi lielākoties ir atrodami dažādu laiku kartēs kā ciemu vai viensētu nosaukumi, tomēr saistību ar konkrētu vietu bez sīkākas izpētes apgalvot nevar. Ne vienmēr ir garantija, ka redzamais kartē un sarakstā atbilst tam, kas ir īstenībā (t. i., reāli esoši vietvārdi var arī neparādīties vai tikt kļūdaini pierakstīti citā vietā). Salīdzinot dažādu gadu revīzijas un kartes, rodas iespaids, ka vietu nosaukumi migrē. Visticamāk, agrāk te uzvārdi nav šķirti no mājvārdiem, un kartē mājas un pat ciemi bieži atzīmēti pēc saimnieka vai kādām citām orientējošām pazīmēm, protams, līdzās citiem dažādu laiku vietvārdiem (sk. 26. att.).

Tāpat kartē vērojama māju grupēšanās mazos ciemos ar apvienojošu nosaukumu, kuram tad vieglāk izsekot dažādu laiku kartēs līdz pat mūsdienām, pretstatā atsevišķiem mājvārdiem, kas laika gaitā te parādās, te pazūd. Šai ziņā laba ilustrācija ir Bebrenei kaimiņos esošo Dvietes, Janopoles, Arones un Vecsventas privātmuižu 1807. gadā mobilajā lauku milicijā nodoto personu saraksts (sk. 27. att.), kurā redzami mājvārdi (Gesinde), kuri, spriežot pēc minēto personu skaita un dažādajiem uzvārdiem, īstenībā varētu būt ciemi vai vismaz mājkopas, kas mūsdienās visi ir nelieli ciemi: Muntsche (tag. Munči), Kalnischki (iespējams, tagadējie Krapāniški, jo viens no tajā minētajiem uzvārdiem ir Krappan, un te ir arī viensēta „Kalniņi”), Nidsgall (Nīcgale), Glaudan, Jeʃerny (sal. Glaudāni, Azarmale), Gurne (tag. Kalni), Podborne (tag. Podbornaja).

Līdzīgi arī attālajā Vecbornē (tag. Kaplavas pag.) ar Gesinde apzīmētas faktiski mājkopas ar vairākiem saimniekiem, kuru uzvārdi atšķiras no mājvārdiem un ir izsekojami dažādās revīzijās, piem., Busischke Gesinde un Plikken Gesinde (tag. apvidus nosaukums Buzi un Pliki), kurās katrā ir pa trim sētām un uzvārdu kopums (Buse, Czernawskÿ, Puntuk, Thomann u. c.) atkārtojas un migrē starp šīm pašām sētām. Vienīgais uzvārds, kurš sasaucas ar mājvārdu vai ciema nosaukumu, ir Buze, atrodams arī 1935. gadā Salienā un Medumos. 1826. gadā vienam no Buzēm parādās otrs uzvārds – Vincent Buše, genant Kowalewskÿ, kas tāpat atkārtojas vēl pat 1858. gada revīzijā – Gabra Buša alias Kowalewski. Nav zināms, vai tā bija uzvārda maiņa vai varbūt apvienošana pēc laulībām, jo arī otrs uzvārds Bornē pastāvējis jau agrāk – 1816. gadā minēta Magdalle Kowalewskÿ.

Kā Bornē, tā jau minētajā Bebrenes muižā un, iespējams, arī citur Sēlijā, atšķirībā no daudziem citiem Kurzemes apvidiem, pārceļoties uz citu sētu, zemnieki saglabāja savu uzvārdu. Tā, piem., 1811. gadā saimnieka Jur Tanan sētā ir iemītnieki ar vēl pieciem citiem uzvārdiem: Schakal, Ancan, Gulbinas, Waleÿnis, Plepis. Ja saimniecība atradās vietā, kur mūsdienās Bebrenes pagastā ir apvidus nosaukums Tamaņi, tad arī dažu citu uzvārdu piesaistes vietas var nojaust tuvākā vai tālākā apkārtnē: 20. gs. 30. gadu kartē uz ZA ir mājvārds „Šakali” (tagad izzudis), tālāk uz Z vēl mūsdienās pastāv „Valaiņi”, uz Dvīta ezeru tek upīte Pļepovka.

Arī Bebrenē vērojamas uzvārdu variācijas ar izskaņām: Jurÿlo – Jurÿlowitsch, Karklis – Karklinski; Keÿra – Keÿran, Raukis – Raukinis, Seyla – Sielicki, Sprugis – Sprugian, arī tulkošana un vēl citas pārvērtības, piem., Smeledis – Smelinski – Smalinski – Smolinski25. Bez papildu informācijas grūti spriest, vai tie jau toreiz bija dažādi uzvārdi vai tikai dažādas to pieraksta formas. Ņemot vērā, ka līdzīga prakse novērojama arī citur (piem., Alsungā, sk. iepriekš), var secināt, ka uzvārdu izskaņas un pat daudzi nelatviskie uzvārdi bieži atspoguļo nevis tautību, bet tikai konkrētā uzvārda veidošanās laika īpatnības, īpaši dokumentācijā lietoto valodu.

Katrā ziņā Kurzemes uzvārdu un vietvārdu vēsture nebūt nav vienkārša, un to savstarpējās saistības meklējumi nereti atklāj jaunus pavērsienus uzvārdu un arī mājvārdu izcelsmes skaidrojumos. Lai šeit rakstītais sniedz ierosmi dziļākiem pētījumiem, jo lielākie atklājumi šai jomā, iespējams, vēl tikai priekšā.

 1. Šajā rakstā vārds Kurzeme bieži lietots kā saīsināts visas kādreizējās Kurzemes un Zemgales hercogistes teritorijas apzīmējums, tomēr, kur nepieciešams, lietoti arī atsevišķo kultūrvēsturisko novadu nosaukumi: Kurzeme, Zemgale, Sēlija.
 2. Šie vārdi vēl nebūtu uzskatāmi par papildvārdiem to īstajā nozīmē, resp., personvārdu paveidu, kurš daudzu tautu antroponīmijā ir bijis it kā starpposms starp vārdu un uzvārdu. (Sk. Balodis 2018: 10)
 3. Šeit un citur ievadā valodnieka Valta Ernštreita komentāri Baltijas jūras somu valodu jautājumos.
 4. Sal. Alokste, upe Kurzemē.
 5. Sal. Kandava, pilsēta Kurzemē.
 6. Sal. Oste, ciems Dundagas pusē.
 7. Pēc valodnieka V. Ernštreita uzskata, tās varētu būt jaunsaimniecības, kas radušās vecsaimniecības sadalīšanas rezultātā.
 8. Šī nozīme varētu būt arī vārda suiti pamatā.
 9. Apvidvārds sāda 'neliels ciems' dienvidrietumu Kurzemē. Pirms 700 gadiem pierakstīto -sadde, kas līdz mūsdienām nonācis kā sāda, varēja izrunāt arī citādi.
 10. Pēc V. Ernštreita domām, te nav izslēgta lībiskā cilme, sal. līb. kōskõ 'kažoks, zvērāda'.
 11. V. Kiparskis te velk paralēles ar bkr. сусед (sal. poļu sąsiad) 'kaimiņš', burtiski 'tas, kurš sēž blakus' (sk. Kiparsky 1939: 338).
 12. Pēc V. Kiparska uzskata, te varētu būt sakne vies- (Kiparsky 1939: 365).
 13. Ņemot vērā to, ka vārds -sadde fiksēts pirms gadiem 600–700, par tā toreizējo izrunu, pieraksta precizitāti un nozīmi grūti spriest, tomēr komplektā ar citiem tā laika īpašvārdiem, kuros saskatāmi komponenti 'ciems', 'sēta' u. tml., vārds -sadde, visticamāk, būtu saistāms ar kādu apmetnes, apdzīvotās vietas apzīmējumu.
 14. Nosaukums fiksēts Īvandē; sal. Lincleja, pļavas uz ZA no Īvandes.
 15. Sal., piem., poļu siadasć 'sēsties', sąsiad 'kaimiņš (burtiski: tas, kurš sēž blakus)', posiadłość 'īpašums', osada 'apmetne'. Būtībā šī pati sakne pamanāma arī krievu усадьба 'viensēta' un bkr. сядзiба 'viensēta, muiža, rezidence' (sal. poļu siedziba 'rezidence, dzīvesvieta'), kas sasaucas arī ar liet. sodýba 'lauku mājas, viensēta' un jau minēto sodà 'ciems, sādža'.
 16. Pie Labas upes.
 17. Latgalē ir ciems Reiņi (Asūnes pag.).
 18. Abos citātos būtībā runāts par to pašu: „Kristību un laulību metriku grāmatās rūpīgi un precīzi jāpieraksta kristāmo, laulājamo un liecinieku vārdi, uzvārdi, norādot viņu izcelsmes/dzīves vietu, dzimtas īpašumu, ciemu [..].” [Aptuvens latīņu valodas tekstu satura izklāsts raksta autores tulkojumā.]
 19. Jāmaiķi ir ciems tag. Turlavas pag.
 20. 1836.–1847. gada baznīcas grāmatās. Citēts pēc: Senie suitu uzvārdi. Pieejams: https://www.suitunovads.lv/lv/vesture/senie_uzvardi/ [skatīts 11.02.2019.]
 21. Šeit un citur tabulā norādīta forma, kādā mājvārds pierakstīts Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmā un adrešu reģistrā www.kadastrs.lv [skatīts 19.08.2019.].
 22. Nosaukums tulkots: sal. līb. rānda ‘jūrmala, piekraste’ (Lībiešu-latviešu vārdnīca. Pieejama: http://www.livones.net/ [skatīts 15.02.2019.])
 23. Bebrenes draudzes metrikas no 1700. gada. Pieejamas: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9M-66JJ?i=200&cat=1695339 [cited 10.05.2019.]
 24. Par vienu konkrētu ortogrāfiju šo revīziju materiālos grūti spriest, jo viens un tas pats vārds mēdz būt pierakstīts gan vācu, gan poļu rakstībā (piem., Tschomen, Czomen, Tschamann, Czamann), izmantojot arī pavisam specifiskus burtus (Czaman̄, Matÿs, Bÿtÿn, Saleÿs).
 25. Uzvārda pamatā varēja būt lietuviešu smėlis ‘smiltis’, bet, pievienojot polisko izskaņu un aizmirstot vārda nozīmi, vienlaikus varēja notikt arī vārda nozīmes maiņa uz polisko smoła ‘darva’ vai krievisko смола ‘sveķi’.

Izmantotā literatūra un avoti

 1. Andersons 1985 – Latvju enciklopēdija 1962–1982. Red. E. Andersons. II sēj. Linkolna: Amerikas Latviešu apvienības Latviešu institūts, 1985.
 2. Arbusow, Leonid. Ein Verzeichnis der bäuerlichen Abgaben im Stift Kurland (1582/83). Latvijas Universitātes Raksti, X. Rīga, 1924, 163.–286. lpp.
 3. Balode, Laimute, Bušs, Ojārs. No Abavas līdz Zilupei. Vietvārdu cilmes īsā vārdnīca. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2016.
 4. Balodis, Pauls. Ne tikai Bērziņš, Kalniņš, Ozoliņš... Latviešu personvārdu etimoloģiskās semantikas teorētiskais modelis un tā realizācija. Rīga: LU LaVI, 2018.
 5. Bauer, Albert. Die Wartgutsteuersliste der Komturei Goldingen. Mitteilungen aus der livländischen Geschichte. 25. Band, 1. Heft. Riga: W. F. Häcker, 1933, S. 146–181.
 6. Baumanis, A. Kronvalda Ata un Krišjāņa Valdemāra senči. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, 2. gads, Nr. 2 (6). Rīga: Latvijas Vēstures institūts, 1938, 240., 246. lpp.
 7. Baznīcas reģistri. Pieejami: https://www.suitunovads.lv/lv/vesture/baznicas_registri/ [skatīts 11.02.2019.]
 8. Bulmerincq, [August von]. Die Besiedlung der Mark der Stadt Riga 1201.–1600. Rīga, 1921, 50. lpp., citēts A. Švābes tulkojumā no grām. Pagasta vēsture (1926), 118. lpp.
 9. Brencė, Mirdza. Naujai surasti latvių kalbos tarminiai lituanizmai. Baltistica, VI (1), 1970, 51. lpp.
 10. Digitales Wörterbuch – Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache. Available: https://www.dwds.de/ [cited 20.03.2019.]
 11. Dunsdorfs, Edgars. Deviņvīru spēks. [Stockholm]: Daugava, 1956.
 12. Dunsdorfs, Edgars, Spekke, Arnolds. Latvijas vēsture: 1500–1600. [Stockholm]: Daugava, 1964.
 13. Dziļleja, K[ārlis]. J. Raiņa ģeneāloģija: archīvāla studija. Rīga: A. Gulbja izd., 1932.
 14. Dziļleja, K. Pa Raiņa senču pēdām. Domas, Nr. 5, 1929, 366.–379. lpp.
 15. Fischer, Reinhard E. Die Ortsnamen der Länder Brandenburg und Berlin: Alter–Herkunft–Bedeutung. Band 13. Berlin–Brandenburg: Bebra Wissenschaft, 2005, S. 113.
 16. Jakubowski, Jan, Kordzikowski, Józef (red.). Rewizya Inflancka 1599 r. Polska XVI wieku pod wzgłędem geograficzno-statystycznym. Tom XIII. Inflanty. Część I. Warszawa, 1915.
 17. Juškevičs, Jānis. Hercoga Jēkaba laikmets Kurzemē. Rīga: Valstspapīru spiestuves izdevums, 1931.
 18. Kiparsky, Valentin. Die Kurenfrage. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 1939.
 19. Kluge, Friedrich. An Etymological Dictionary of the German Language. Translated by John Francis Davis. London: George Bell&Sons, New York: Macmillan&Co, 1891.
 20. Kovaļevska, Otīlija. Kas pirmais – uzvārds vai vietvārds? Uzvārdu veidošanās Latgalē un to saistība ar vietvārdiem. Mežs, Ilmārs. Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos: Latgale. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2017, 24.–43. lpp.
 21. KG 0075 – Kurländische Güterurkunden. Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung, Institut der Leibniz-Gemeinschaft, 2019. Urkundentext: erg0075. Available: https://www.herder-institut.de/go/btp-5d961 [cited 28.04.2019.]
 22. KG 410 – turpat, Bauer410. Available: https://www.herder-institut.de/go/btq-3d856 [cited 28.04.2019.]
 23. KG 0079 – turpat, erg0079. Available: https://www.herder-institut.de/go/btr-a113c [cited 28.04.2019.]
 24. KG 050 – turpat, Bauer050. Available: https://www.herder-institut.de/go/bti-96539 [cited 15.02.2019.]
 25. KG 051 – turpat, Bauer051. Available: https://www.herder-institut.de/go/btj-20767 [cited 15.02.2019.]
 26. KG 056 – turpat, Bauer056. Available: https://www.herder-institut.de/go/btn-65680 [cited 15.02.2019.]
 27. KG 087 – turpat, Bauer087. Available: https://www.herder-institut.de/go/btk-70f07 [cited 28.04.2019.]
 28. KG 0883 – turpat, erg0883. Available: https://www.herder-institut.de/go/btm-7d550 [cited 28.04.2019.]
 29. KG 150 – turpat, Bauer150. Available: https://www.herder-institut.de/go/btl-14d8d [cited 28.04.2019.]
 30. KG 214 – turpat, Bauer214. Available: https://www.herder-institut.de/go/bto-2eb64 [cited 28.04.2019.]
 31. Lanka, Ilze. Pērkones dzirnavas drīz atdzims jaunā veidolā. Kurzemes Vārds, 20.07.2007. Pieejams: liepajniekiem.lv [skatīts 05.02.2019.]
 32. Latviešu grāmatniecības darbinieki līdz 1918. gadam. Datubāze. Latvijas Nacionālā bibliotēka. Pieejams: http://lgdb.lnb.lv/ [skatīts 15.02.2019.]
 33. Kagaine 2005 – Latviešu izlokšņu vārdnīca. Prospekts. Red. E. Kagaine. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2005.
 34. Latvija 1982 – Kārļa Prinča dzīves gājums. Latvija, Nr. 27, 19.07.1982.
 35. Litak 1998 – Akta wizytacji generalnej diecezji Inflanckiej i Kurlandzkiej czyli Piltyńskiej z 1761 roku. Red. Stanisław Litak. Toruń, 1998.
 36. Lībiešu-latviešu vārdnīca. Pieejama: http://www.livones.net/ [skatīts 15.02.2019.]
 37. LVVA 235. f. – Aizputes apriņķis, Valtaiķu draudze. LVVA 235. f. 1. apr. 208. l., 408. lpp.
 38. Plāķis, Juris. Latvijas vietu vārdi un latviešu pavārdi. I. Kurzemes vārdi. Rīga: Latvijas Universitāte, 1936.
 39. Plāķis, Juris. Latvijas vietu vārdi un latviešu pavārdi. II. Rīga: Latvijas Universitāte, 1939.
 40. Princis, K[ārlis]. Pa kultūras vēstures pēdām. Latvija, Nr. 41 (02.11.1974.).
 41. Senie suitu uzvārdi. Pieejams: https://www.suitunovads.lv/lv/vesture/senie_uzvardi/ [skatīts 11.02.2019.]
 42. Stafecka, Anna. Apdzīvoto vietu nosaukumi latviešu valodas izloksnēs. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, A daļa, 64. sēj., Nr. 3./4., 2010, 85. lpp. Pieejams: http://www.lza.lv/LZA_VestisA/Anna%20Stafecka.pdf
 43. Šterns, Indriķis. Latvijas vēsture: 1290–1500. Stockholm: Daugava, 1997.
 44. Šuvcāne, Valda Marija. Lībiešu ciems, kura vairs nav. Rīga: Jumava, 2002.
 45. Šuvcāne, Valda. Pie saknēm: Kā lībieši uzvārdus dabūja. Latvijas Vēstnesis, 11.03.1998., Nr. 65 (1126).
 46. Švābe, Arveds. Die älteste schwedische Landrevision Livlands (1601). Latvijas Universitātes Raksti. Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes sērija, II, Nr. 3 (1933), 363. lpp.
 47. Švābe, Arveds. Pagasta vēsture. I. daļa: Līdz krievu laikiem. Rīga, 1926.
 48. Švābe, Arveds. Senā Kursa. Straumes un avoti. I. Rīga: A. Gulbis, 1938, 73. lpp.
 49. Tīrumnieks, Ervīns. Liel-Vircavas novads: vēsturisks apskats. [Jelgava]: Jelgavas ziņas, 1937.
 50. Trumpa, Anta. Vēlreiz par vietvārdiem ar sāt-. Onomastica Lettica, 4. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2015, 82.–94. lpp.
 51. Valdības Vēstnesis, Nr. 106, 12.05.1924.; Nr. 189, 22.08.1924.; Nr. 21, 25.01.1929.
 52. Veldre, Vilis. Dzīve pie jūras: vērojumi Latvijas jūrmalas zvejniekciemos. Tēvijas Sargs, Nr. 27, 02.07.1937., 6. lpp.
 53. Visuotinė lietuvių enciklopedija. Pieejama: https://www.vle.lt/ApieVLE
 54. Военно-топографическая карта 1855–1877. Pieejama: https://vesture.dodies.lv/ [skatīts 10.05.2019.]
 55. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9M-66JJ?i=200&cat=1695339 [cited 10.05.2019.]

Uz sākumu

Anna Stafecka, Renāte Siliņa-Piņķe

Kurzemnieku1 uzvārdi: lingvistisks ieskats

Kurzemes uzvārdi nav viendabīgi. Tie aptver ļoti plašu teritoriju, daļēji iekļaudami visus trīs latviešu valodas teritoriālos dialektus – lībisko (Kurzemes lībiskās izloksnes), vidus (kursiskās un zemgaliskās izloksnes) un augšzemnieku (Zemgales sēliskās izloksnes), to pazīmes sastopamas arī uzvārdos, kuru veidošanās Kurzemē ir vēsturiski neviendabīga. Kurzemes dienvidaustrumu daļai Sēlijai ir daudz radniecības ar Latgali. Tas atspoguļojas ne tikai kopīgajās izlokšņu īpatnībās, bet arī uzvārdu sistēmā (par Latgales uzvārdiem sk. Stafecka 2017: 44–55). Savukārt Zemgales un Kurzemes novads izceļas ar izteiktu vācu valodas ietekmi.

Lībiešu savulaik apdzīvotajās teritorijās Ziemeļkurzemē līdztekus latviskajiem retumis sastopami arī lībiskas cilmes uzvārdi, piem., Āls, Geige, Jeige, Kajaks, Koše, Kuike, Kulms, Kukits, Lāže, Leiba, Lepste, Narms, Niegliņš, Punga, Ripa, Ruika, Paija, Pīlāgs, Puisītis, Pujets, Sepe, Tams, Teibe, Uziņš u. c.2

Dažādu tautību un valodu atspulgs Kurzemes uzvārdos

Kaut arī Latvijā uzvārdu piešķiršana zemniekiem salīdzinājumā ar citām valstīm ir notikusi samērā vēlu – tikai 19. gs. sākumā –, daļai Kurzemes iedzīvotāju uzvārdi ir bijuši jau agrāk (plašāk par to sk. O. Kovaļevskas un M. Auna ievadrakstos).

Iespējams, daļēji jau ar uzvārdiem Kurzemē ir ienākuši lietuvieši un apmetušies galvenokārt Lietuvas pierobežā Lejaskurzemē, Zemgalē (Vecsaulē un Skaistkalnē), kā arī Sēlijā. Vēsturnieks Ēriks Jēkabsons lietuviešu ienākšanas sākumu Latvijas teritorijā saista ar 16. gs. Sākumā tie bija karotāji Livonijas karā, kurā bija iesaistīts tieši Lietuvas lielkunigaitijā formētais karaspēks lietuviešu augstmaņu vadībā u. c. (plašāk sk. Jēkabsons 2003: 7–10). Vēlāk lietuvieši bija gan augošajos rūpniecības uzņēmumos strādājošie Liepājā un Jelgavā, gan arī lauksaimniecībā nodarbinātie. Latvijā apmetās arī daudzi pēc 1863. gada poļu sacelšanās Sibīrijā izsūtījuma termiņus izcietuši lietuvieši, kam atgriezties Lietuvā bija liegts. 20. gs. sākumā Kurzemē ievērojami pieauga lietuviešu skaits Aizputes un Kuldīgas apriņķī, kur viņi bija nodarbināti lauksaimniecībā vai bija kalpotāji muižās. Tas izskaidro arī samērā daudzos lietuviskās cilmes vai lietuviešu valodai radniecīgos uzvārdus, kas galvenokārt koncentrēti minētajās teritorijās. Jāpiezīmē, ka līdz pat 20. gs. sākumam bija grūti nosakāma konkrētu personu etniskā piederība poļiem vai lietuviešiem. To apliecina arī lielais lietuviešu un poļu uzvārdu formu jaukums, kas daļēji varbūt izskaidrojams ar to, ka Polijas–Lietuvas valstī poļu valoda un tradīcijas bija valdošās, bet visi lietuviešu augstmaņi pilnībā vai gandrīz pilnībā bija pārpoļoti (Jēkabsons 2003: 9). Lietuvieši Kurzemē varēja būt ienākuši jau ar slāviskotiem uzvārdiem, jo 18. gs. Lietuvā sākās intensīva uzvārdu slāviskošana (Balodis 2018: 60). Turklāt visai bieži lietuviskas cilmes uzvārdi slāviskoti ar poļu (arī baltkrievu un krievu) valodas izskaņām, piem., Staļģis un Staļģevics, RačsRačevskis, PaulsPavlovičs, Pavlovskis, Rimša Rimševičs.

Reģistrēti arī dažādi etnonīmiskās cilmes uzvārdi, kam pamatā nozīme ‘lietuvietis’. Viens no biežākajiem etnonīmiskās cilmes uzvārdiem Kurzemē ir Leitis, kā pamatā sugasvārds leitis, kas ar nozīmi ‘lietuvietis’ vai ‘polis’ minēts jau 17. gs. vārdnīcās: Leiša zeme (Mancelius 1638), leit(i), leiši (Langijs 1685), leitis ‘polis’, leišu valoda ‘parastā poļu valoda’ un lietaviets ‘lietuvietis’ vai ‘žemaitis’ (Elgers 1683). Minami arī citi uzvārdi ar nozīmi ‘lietuvietis’, piem., patronīmiskās cilmes atvasinājums Leitāns, kas atvasināts no Leitis; arī Leitietis, Leitītis. Sastopams arī uzvārds Žamaitis/Žemaitis, kā pamatā etnonīms; sal. žemaitis ‘Lietuvas rietumu daļas Žemaitijas iedzīvotājs’. Savukārt Sēlijā (Neretā) reģistrēts uzvārds Žmuidens (sal. liet. uzv. Žmuidinas un var., poļu żmudzin ‘žemaitis’). Vēl fiksēts etnonīmiskas cilmes uzvārds Poļleitis (pamatā etnonīmi polis un leitis). Lietuviskas cilmes uzvārdi Kurzemē, iespējams, ir, piem., Balandis, Baltaduonis, Bauzis, Bičolis, Budris, Dregnis, Girvaitis, Garbilis, Kepals, Kildišs, Kregžde, Kunigs, Linkaitis, Lokis, Mažis, Podžis, Remeika, Rimša, Slēžis, Sveikats, Sūnaitis, Šaurēlis, Zuika.

Vārdnīcā atrodami vairāki uzvārdi, kuru motivācijas pamatā etnonīms latvietis: Latvietis (arī Latvis, poēt.; sal. arī liet. latvis ‘latvietis’), Latvelis (sal. arī liet. uzv. Latvelis, kā pamatā liet. latvis ar deminutīva izskaņu -elis), kā arī Latišs (< kr. латыш ‘latvietis’). Zemgalē reģistrēts uzvārds Lībietis, kura motivācijas pamatā acīmredzot ir etnonīms lībietis, vai arī tā saukti valodas ziņā radniecīgie votu pēcteči jeb krieviņi.

Ar etnonīmu saistītais uzvārds Krieviņš, kas visbiežāk izplatīts Bauskas pusē, norāda uz t. s. krieviņiem jeb 15. gs. no Novgorodas puses ievesto karagūstekņu – lībiešiem un igauņiem valodas ziņā radniecīgo votu – pēcnācējiem. Šajā teritorijā reģistrēti vairāki Baltijas jūras somu cilmes uzvārdi (sk. 29. att.), piem., Kuiva, Kugrēns, Kipars, Ķipars, Ķulis, Lepse, Mušķis, Nuke, Seķis, Peka, Peks, Tāris, Teivens, Turba, Urga, Vana u. c.

Ziemeļkurzemē, kuras iedzīvotājiem bijuši cieši kontakti ar igauņu apdzīvoto Sāremā salu jeb Sāmsalu, sastopami arī igauniskas cilmes uzvārdi, piem., Kurāts, Punaks u. c., vai arī uzvārdi, kas tieši sakņojas igauņu valodas salinieku izloksnē, piem., Abajs. Ar Sāmsalu saistīts etnonīms ir pamatā arī uzvārdam Sāmītis ‘sāmsalnieks’.

Fiksēts arī uzvārds Rusas, Ruskis (sal. liet. rusas ‘krievs’). Nosacīti šeit var minēt vēl uzvārdu Maskalis (ar vairākiem atvasinājumiem): sal. izl. maskalis ‘krievs jeb ienācējs no Maskavijas jeb Maskavas lielkņazistes’. Kurzemē reģistrēti daudzi slāviskas cilmes (vai slāviskoti) uzvārdi. Daži piemēri: Bacāns, Bogatskis, Dombrovskis, Dumbrava, Gorbants, Gurskis, Križanovskis, Navickis, Orlovskis, Kovals, Kolosovskis. Slāviskotie uzvārdi lokalizēti galvenokārt Sēlijā un pilsētās (Liepājā, Jelgavā). 

Sastopami arī daži citi etnonīmiskas cilmes uzvārdi: Belaruss, Belruss, kam pamatā etnonīms baltkrievs, arī Čigāns, Prūsis ‘zudušās prūšu tautas pārstāvis’; nereti arī ‘vācietis, Prūsijas Karalistes iedzīvotājs, pārstāvis, ieceļotājs no tās’, kā arī ‘vēlāks ienācējs no Austrumprūsijas’, Prūsenieks ‘t. p.’ (plašāk sk. Laumane 2004: 218; Balodis 2018: 393). Pinnis (sal. latv. novec. pinnis ‘soms’), Sprancis, kam pamatā, iespējams, francūža nosaukums sprancis, Tatārs, Turks, Vācietis (arī Vācis un Deičs < vc. Deutch), Vengris (< kr. венгрь ‘ungārs’), Žīdelis, Žīdiņš, Zviedrs u. c. Vēl minams uzvārds Gudelis, kas lietuviešu valodā atvasināts no uzvārda Gudas (< liet. gudas ‘baltkrievs’, dažkārt ‘krievs’ vai ‘polis’, arī ‘citas izloksnes runātājs’ utt.). Nosacīti šeit vēl var minēt uzvārdus, kuru pamatā ir dažādu novadu nosaukumi, piem., Ventiņš, Korsietis, Kursietis, Kursītis.

Tomēr vislielāko ietekmi uz Kurzemes uzvārdiem ir atstājusi vācu valoda, kas ir bijusi dzirdama Latvijas teritorijā līdzās latviešu valodai daudzu gadsimtu garumā. Šī vācu valoda gadsimtu laikā ir mainījusies, un visi tās paveidi (viduslejasvācu valoda, (augš)vācu valoda, vācbaltiešu sarunvaloda) ir atstājuši vairāk vai mazāk jūtamas pēdas arī latviešu uzvārdos. Turklāt vācieši, iespējams, bija pirmie mantojamu uzvārdu īpašnieki Latvijā3, lai gan tas drīzāk ir sociālas nekā etniskas dabas jautājums.

Latviešu uzvārdu klāstā ir sastopami visi desmit Vācijā izplatītākie uzvārdi4, vairāk vai mazāk latviskotās formās – Millers, Šmits, Šneiders, Fišeris, Meijers, Vēberis, Vāgners, Bekers (un Beķeris), Šulcs un Hofmanis. Tomēr nereti uzvārda tieša vāciskā izcelsme konkurē ar latviešu valodā sen aizgūtu un adaptētu ģermānismu, kā gadījumā ar uzvārdu Beķeris – tam pamatā var būt gan latviskots vācu uzvārds vai sugasvārds Becker ‘maiznieks’, gan latviešu valodā aizgūtais un uzvārdu došanas laikā plaši lietotais vārds beķeris ‘maiznieks’. Vārds beķeris mūsdienās vēl ir zināms, savukārt krietni nezināmāki, kādreiz latviešu valodā lietoti, bet vēlāk izzuduši vai ar latviskiem vārdiem aizstāti ģermānismi ir patvērušies uzvārdos Akšelis, Ambults, Bakūzis, Blaka, Blieķis, Daga, Ģēvelis, Ģeņģeris, Krūtkrāmelis, Meiris, Mintuzis, Prāmnieks, Selderiņš, Šeņķis, Viņķelis u. c.

Vāciskie uzvārdi ir ļoti daudzveidīgi, un to izcelsme tikai retumis ir viennozīmīgi nosakāma. Parasti vācu uzvārdu vārdnīcās konkurē vismaz divi, trīs, ja ne vēl vairāki izcelsmes skaidrojumi. Bieži vācu uzvārdi ir darināti no seniem, mūsdienās vairs nelietotiem vai pat nezināmiem personvārdiem un to īsformām, arī atvasināti no samērā nelielu vietu nosaukumiem ar dažādām izskaņām, piem., -er, -ert, -en, -ens. Reizumis šādi atvasināti un latviskoti uzvārdi vārdnīcā ir palikuši bez cilmes skaidrojuma, jo vācu uzvārdu vārdnīcā nav atrodami. Iespējams, tie ir bijuši tikai reģionāli izplatīti, un to izcelsmes noskaidrošana ir atsevišķa pētījuma uzdevums.

Dažu uzvārdu izcelsme ir visai skaidra, un, iespējams, tie reizumis no vācu valodas vārdiem darināti tieši uzvārdu došanas laikā, piem., Apfelbaums, Birkenbaums, Bušs, Cābelis, Dankbārs, Langzams, Vehters, Veiss, Zauers, Zommers u. c. Ļoti daudzi uzvārdi ir darināti vai pārņemti no vācu valodas kā salikteņi ar neatkarīgo komponentu -bahs (vc. Bach ‘strauts’), -bergs vai -berģis (vc. Berg ‘kalns’), -dorfs (vc. Dorf ‘ciems’), -felds (vc. Feld ‘lauks’), -šteins (vc. Stein ‘akmens, klints’), -tāls (vc. Tal ‘ieleja’). Īpaša, nedaudz atšķirīga loma ir elementam -mans, -manis (< vc. -mann). Lai gan vācu valodā ir vārds Mann ‘vīrs, vīrietis’, tas nav izmantots salikteņuzvārdu darināšanā. Vācu valodā jau uzvārdu rašanās laikā elements -mann tika plaši lietots kā piedēklis, apzīmējot darītāju, arī profesiju, izcelsmes vietu u. c., piem., tādos uzvārdos kā Brēdemanis, Brinkmans, Cimermanis, Drešmanis, Fūrmanis, Grasmanis, Holcmanis, Imermanis u. c. Tas sastopams arī senos vācu personvārdos un no tiem darinātos uzvārdos, piem., Hermanis un Ulmanis.

Kā īpaši iecienītas vācu cilmes uzvārdu atkarīgās daļas, t. i., salikteņu pirmos komponentus, var minēt vācu vārdus Berg ‘kalns’, Blume ‘puķe, zieds’, Eiche ‘ozols’, Feld ‘lauks’, frei ‘brīvs’, grün ‘zaļš’, groß ‘liels’, gut ‘labs’, neu ‘jauns’, Rose ‘roze’, schön ‘skaists’, Stein ‘akmens’. Viskošākā ir tieši rožu buķete, kas pārstāvēta ar 18 salikteņiem – Rozenfelds, Rozenbahs, Rozenbaums, Rozenbergs, Rozenbite, Rozenblūms, Rozenburgs, Rozencveigs, Rozendorfs, Rozenflints, Rozenštams, Rozenšteins, Rozenštengels, Rozenštoks, Rozentālbergs, Rozentāls, Rozentrēters, Rozenvalds – un diviem atvasinājumiem – Rozens un Rozners. Tikai nedaudz atpaliek zaļais motīvs, kas pārstāvēts ar tādiem uzvārdiem kā Grīnbarts, Grīnbergs, Grīnblats, Grīnhāgens, Grinšpons, Grīntāls, Grīnvalds u. c.

Izlokšņu pēdas uzvārdos

Kaut arī visai reti, tomēr uzvārdos parādās arī latviešu izlokšņu iezīmes. Atkarībā no tām izdalāmi trīs areāli: Kurzeme, Zemgale un Sēlija.

Kurzemē, kur runā vidus dialekta kursiskās izloksnes, to pēdas saskatāmas arī dažos uzvārdos. Kursisko izlokšņu fonētiku atspoguļo tādi uzvārdi kā, piem., Balgāle (salikteņa otrais komponents varbūt saistāms ar līdzskaņa v zudumu un iepriekšējā patskaņa pagarinājumu vārdā gāla ‘galva’). Saglabātu patskani u līdzskaņu b un v priekšā rāda, piem., uzvārdi Dubenlāže (saliktenis, kura pirmais komponents dubens ‘dibens’), arī Dubenieks, Zuitiņa (< zuvitiņa); skaņu kopas ir pārveidojumu par ier – uzvārds Ķierpe (ķierpe < ķirpe ‘satrunējis koks’), Vierpis (vierpe < virpe ‘rīks auklu vīšanai’); ur pārveidojumu par uor – uzvārds Pormalis (sal. izl. pors [uo] ‘purvs’), arī Aizpors, Porietis u. c. Kursiskais an, šķiet, saglabāts uzvārdā Lanka, kam pamatā izl. lanka ‘pļava’. Ar Kurzemi saistāmi arī uzvārdi Maģis (sal. izl. maģis ‘mazs’), Megnis (sal. izl. megnis ‘mednis’) u. c.

Daļā zemgalisko izlokšņu sastopamo anaptiksi jeb īsa patskaņa iespraudumu aiz sena tautosillabiska līdzskaņa r (darabs, zirags, zireņi u. c.), retāk aiz l (malaka, vilakt u. c.) uzskata par iespējamu mantojumu no zemgaļu valodas (Endzelīns 1951: 153). Dažkārt īsā patskaņa kvalitāte nav nosakāma, piem., bir’ze, vir’sus u. c. Anaptiksi, domājams, atspoguļo arī daži uzvārdi, piem., Skabars un Skabarnieks (< skabars; sal. izl. skabrs ‘skarbs, viltīgs’), Varana (varana ‘vārna’). Dažkārt par zudušo anaptiksi liecina vien patskaņa saīsinājums tautosillabiska r priekšā, piem., Ķerpis (< ķer’pis), Līkbardis (< līkbar’dis), Skazbardis (< skazbar’dis ‘kazbārdis’).

Visai bagātīgi pārstāvēti Kurzemes izlokšņu vārdi, piem., Dižs (sal. izl. dižs 'liels'), Doķis (sal. izl. duoķis 'sālstrauks'; arī 'zvejas tīkls'), Dzira (sal. izl. dziŗa 'mežs'), Gobzemis (sal. izl. guobzemis 'divu māju īpašnieks'), Knausis (sal. izl. knausis 'ods'), Ķienis (izl. ķieņi 'sveķaina priedes malka'), Garoza (< Gaŗruoza < Gaŗā ruoza; sal. izl. ruoza 'garens reljefa paaugstinājums'), Posums (sal. puosums 'līdums'). Kurzemei raksturīgos kadiķa nosaukumus atspoguļo uzvārdi Kadaģis, Ēcis. Izloksnēm raksturīgais vāciskais ķieģeļa nosaukums stieģelis patvēries uzvārdā Stieģelis, bet ķirša nosaukums – uzvārdā Ķezberis.

 Savukārt Sēlijai tipiski uzvārdi atspoguļo augšzemnieku dialektam raksturīgās fonētiskās un morfoloģiskās iezīmes, piem., Kleviņš (iesp., deminutīvs no izl. kļevs 'kļava'), Purāns (iesp., no izl. purs, pūrs 'purvs'), Seilis, Seiļs (sal. izl. seilis, seiļs 'sīlis'). Uzvārdi atspoguļo arī vietējo izlokšņu vārdus, daži no kuriem saskan ar Latgali, piem., Biguzis (< latv. izl. biguzis 'ēdiens no ūdenī iedrupinātas maizes'), Stiuriška (pamatā izl. stūris (styurs)), Timšs (sal. izl. timšs 'tumšs'), Veikšs (sal. izl. veikšs 'vīkšķis; pauna').

Ne vienmēr uzvārdu izplatības teritorija saskan ar attiecīgo izlokšņu vārdu izplatību. Tā, piem., uzvārds Plēsums izplatīts galvenokārt Sēlijā, retumis tas fiksēts Kurzemē. Taču attiecīgais izlokšņu vārds plēsums 'līdums' sastopams izloksnēs vietumis visā Latvijas teritorijā. Zemgalē fiksēts uzvārds Čura, kam pamatā varētu būt Gulbenes apkaimē fiksētais izlokšņu vārds čura 'čurkste'. Šāds uzvārdu un attiecīgo izlokšņu vārdu sastatījums dažkārt var liecināt par iedzīvotāju migrāciju.

Uzvārdu gramatiskais raibums jeb priedēkļi un izskaņas uzvārdu darināšanā5

Uzvārdu pamatā vairumā gadījumu ir lietvārdi, kas nosauc reāliju vai jēdzienu. Daļa no tiem ir pirmatnīgi lietvārdi, t. i., lietvārdi, kam ir tikai sakne un galotne. Arī uzvārdu pamatā mēdz būt pirmatnīgi lietvārdi, piem., Egle, Zīle, Pūce, Irbe, Klints, Līcis, Kauls, Klaips, Klucis, Rasa, Strads, Strauts.

Uzvārdos visai bagātīgi atspoguļojas arī senie u-celma lietvārdi, dažkārt ar galotni -us darināti arī aizguvumi, piem., Bartkus, Berkus, Bračkus, Butkus, Cinkus, Dejus, Ekus, Grickus, Jankus, Kotkus, Mackus, Marcinkus, Markus, Petkus, Piekus, Poškus, Rimkus, Rinkus, Riškus, Spickus, Stadkus, Stankus, Statkus, Stunkus, Šimkus, Šitkus, Šnitkus, Šurkus, Švankus, Tamaškus, Tomkus, Vaičus, Venckus, Vitkus, Žemkus. Tā varētu būt gan izlokšņu tradīcijas, gan arī lietuviešu valodas ietekme. Iespējams, Kurzemē lietuvieši ir ieceļojuši jau ar šiem uzvārdiem.

Ievērojamam skaitam uzvārdu pamatā ir atvasinātie lietvārdi. Sevišķi daudz ir ar priedēkļiem atvasināto uzvārdu, kam ir noteikta semantika.

Priedēklis aiz- parasti pievienots pirmatnīgam vai atvasinātam lietvārdam, lai nosauktu vietu vai teritoriju, kas atrodas aiz motivētājvārda nosauktā objekta. Uzvārdos šis priedēklis, iespējams, norāda uz personas dzīves vietu, piem., Aizgrāvis, Aizkārklis, Aizporietis, Aizpors, Aizpurietis, Aizpurvs, Aizpurvis, Aizstrauts, Aizups. Līdzīgi lietots arī slāviskais za-, piem., Zablovskis (sal. poļu za, kr. за ‘aiz’ un poļu błoto, kr. болото ‘purvs’), Zaborskis (sal. poļu za borem, kr. за бором ‘aiz sila, priežu meža’), Zagorskis (sal. kr. за горой ‘aiz kalna’).

Atvasinājumi ar priedēkli at- pieder pie senākajiem darinājumiem un piešķir nozīmi ‘atkal, vēlreiz’. Priedēklis at- sastopams nedaudzos uzvārdos: Atteka, Atvase, Atrasts (iesp., pamatā latv. atrast).

Uzvārdā Bezzobis priedēklis bez- norāda, ka nosauktajai personai nepiemīt tas, kas nosaukts ar motivētājvārdu (< latv. bezzobis, t. i., ‘cilvēks bez zobiem’).

Ar priedēkli ie- atvasinātais lietvārds norāda uz pamatvārda nosaukto jēdzienu vai priekšmetu, kas atrodas vidū, starpā starp kaut ko. Ar šo priedēkli fiksēts maz uzvārdu – Ieleja, Ielejs, nosacīti arī uzvārds Iesals (vēsturiski no latv. salināt).

Priedēklis ne-, kas izsaka noliegumu, kaut kā trūkumu, sastopams tādos neparastos uzvārdos kā, piem., Nebijs, Nebija, kam pamatā acīmredzot darāmās kārtas pagātnes divdabis no darbības vārda nebūt, arī Negribs, kam pamatā darbības vārds negribēt, kā arī Nemiers, Nezinis. Priedēklis no- ar nozīmi ‘nost no kaut kā’ sastopams uzvārdā Nomalis, Nomals (latv. nomale).

Viens no izplatītākajiem uzvārdos ir priedēklis pa-. Tas norāda uz vietu, arī virsmu, kur kaut kas tiek virzīts, pakļautību vai līdzību ar motivētājvārdu. Priedēklis pa- sastopams, piem., uzvārdos Pabērziņš, Pabērzis, Paegle, Paeglis, Pakalnīts, Pakalns, Pakrasts, Pakārklis, Pakrēslis, Palejs, Paozols, Paspārnis, Pavasaris, Pazariņš, Pavārds. Te minami arī lietuviskas izcelsmes uzvārdi Pakalnišķis, Palaps, Palapis, Papirtis.

Priedēklis pār- izsaka telpisku nozīmi, nosauc vietu (iesp., dzīves vai nodarbošanās vietu), tas sastopams uzvārdos Pārstrauts, Pārups, Pārupis. Arī priedēklis pie-, kas norāda vietu vai darbību ‘pie kaut kā’: Piebalgs, Piesēdētājs.

Priedēklis uz- sastopams neparastā uzvārdā Uztics, Uzticis. Vairāki uzvārdi sākas ar zem-, taču vairumā gadījumu zem- tajos ir salikteņa pirmais komponents (Zemgals, Zemrūķis, Zemtautis, Zemzaris), nevis priedēklis. Priedēklis zem-, iespējams, ir uzvārdos Zemgrīds, Zemzāle (?).

Lielai daļai uzvārdu pamatā ir lietvārdi (arī īpašības vārdi), kas atvasināti ar izskaņām (piedēklis + galotne).6

Viena no izplatītākajām uzvārdu izskaņām ir -ainis, kas izsaka galvenokārt pazīmi pēc ārējās līdzības, darbības, uzvedības, retāk norāda uz vietu. Izskaņa -ainis ir pamatā tādiem uzvārdiem kā, piem., Bārzdainis, Bizainis, Brikainis, Būgainis, Cirainis, Degainis, Godainis, Kokainis, Krētainis, Krūtainis, Ledainis, Legzdainis, Mikainis, Pickainis, Pekainis, Pūkainis, Pumpainis, Pupainis, Purainis, Rugainis, Smilgainis, Spēkainis, Spīdainis, Tēvainis, Viļumainis, Vīzainis, Ziedainis.

Par senu tiek uzskatīta izskaņa -ava, kas ir personu, putnu, vietu u. c. nosaukumos. Tā ir pamatā daudziem vietvārdiem ar -ava (Ārlava, Iecava, Jelgava, Kandava, Turlava u. c.). Taču ar šo izskaņu sastopami tikai daži uzvārdi, piem., vietvārdam Vircava atbilstošais uzvārds Vircavs, arī Lejava. Savukārt uzvārds Dumbrava varētu būt aizguvums no poļu valodas.

31. attēls: Vācijas okupācijas varas 1918. gada 20. oktobrī Lašos izdotā pase Gražildai Bogdanei (dzim. Butkeviča 1848. g. Ilūkstes apriņķa Susējas pagastā) (Ilmāra Meža personiskais arhīvs) 

Viena no biežāk sastopamajām izskaņām uzvārdos ir -iņš. Ar šo izskaņu atvasinātie vārdi var būt gan ar reāla pamazinājuma nozīmi, gan ar emocionāli subjektīva vērtējuma (parasti mīļuma) nozīmi. Taču šai izskaņai var būt arī neitrāla nozīme. Vēsturiski formas ar -iņš, iespējams, radušās, pārveidojot senākās īpašības vārda formas ar izskaņu -inis, piem., kalniņš < kalninis < kalna-; ezeriņš < ezerinis < ezera- (plašāk sk. Endzelīns 1951: 313; Rūķe 1959: 168–169; Vulāne 1986, 73–84). Dažkārt uzvārdos nesastop vai reti sastop pamatvārdu, bet deminutīva forma ir izplatīta, piem., viens no izplatītākajiem uzvārdiem ir tieši deminutīva forma Kalniņš, bet ne pamatvārds Kalns; Darbiņš, bet ne Darbs u. c. Ar šo izskaņu darinātie uzvārdi visbiežāk ir augu un dzīvnieku nosaukumi, arī citi ar dabu un cilvēku saistīti jēdzieni un darbības, visbiežāk tie ir latviskas cilmes vārdi: Ābeltiņš, Āboltiņš, Abriņš, Actiņš, Adatiņš, Alksniņš, Alotiņš, Alutiņš, Akmentiņš, Andriņš, Ansiņš, Āriņš, Arkliņš, Bārdiņš, Bāriņš, Baroniņš, Bārzdiņš, Beitiņš, Beliņš, Bērstiņš, Bērziņš, Bērzlapiņš, Bikstiņš, Celmiņš, Ceriņš, Cibiņš, Ciniņš, Dāboliņš, Dalbiņš, Dambiņš, Darbiņš, Dārziņš, Daudziņš, Daugaviņš, Dedziņš, Dēliņš, Dieviņš, Doniņš, Draudziņš, Draviņš, Druviņš, Dūmiņš, Egliņš, Elksniņš, Emoliņš, Ezeriņš, Gabaliņš, Galdiņš, Galviņš, Ganiņš, Graudiņš, Graviņš, Grīsliņš, Ieviņš, Ilziņš, Irbiņš, Jēriņš, Jumtiņš, Kaktiņš, Kalējiņš, Kalniņš, Kalpiņš, Kaltiņš, Kalviņš, Kārkliņš, Krastiņš, Lagzdiņš, Laiviņš, Lapiņš, Lapsiņš, Lejiņš, Līdumiņš, Liepiņš, Maisiņš, Māliņš, Mediņš, Meldriņš, Nabadziņš, Nagliņš, Nātriņš, Odiņš, Odziņš, Oliņš, Ošiņš, Ozoliņš, Pazariņš, Pēdiņš, Pipariņš, Pirtiņš, Plostiņš, Pļaviņš, Podiņš, Poriņš, Prauliņš, Priediņš, Rakstiņš, Ratiņš, Raudiņš, Riekstiņš, Rītiņš, Roziņš, Sedliņš, Sētiņš, Sieriņš, Sietiņš, Siliņš, Skudriņš, Stabiņš, Stiebriņš, Stradiņš, Strautiņš, Šķietiņš, Šmēliņš, Tiltiņš, Trauciņš, Tumsiņš, Ūdriņš, Vadziņš, Vanadziņš, Vārpiņš, Vasariņš, Vējiņš, Vēsmiņš, Vilciņš, Vītoliņš, Zariņš, Zemtiņš, Ziediņš, Zīriņš, Zuitiņš, Zutiņš, Zvirgzdiņš. Minētie uzvārdi ir tikai neliela daļa no plašā ar šo izskaņu atvasināto uzvārdu klāsta. Iespējams, izmantojot formas ar -iņš, arī varēja variēt piešķiramos uzvārdus, tādējādi izvairoties no to atkārtošanās.

Uzvārdos plaši pārstāvēta Kurzemei raksturīgā izskaņa -enieks. Daudzos gadījumos tā apzīmē iedzīvotāju nosaukumus pēc to dzīves vai dzimšanas vietas, retāk pēc nodarbošanās vai sociālā statusa. Daži piemēri: Apšenieks, Ārenieks, Ārstenieks, Aucenieks, Auzenieks, Avenieks, Bandenieks, Bārtenieks, Baušenieks, Bauskenieks, Bērzenieks, Biezenieks, Birzenieks, Bisenieks, Bitenieks, Blakšenieks, Briģenieks, Brintenieks, Bruņenieks, Bucenieks, Būdenieks, Bundzenieks, Butenieks, Ceplenieks, Dambenieks, Dekšenieks, Dravenieks, Druvenieks, Dubenieks, Dumpenieks, Eglenieks, Gaiķenieks, Galenieks, Gravenieks, Irbenieks, Kalnenieks, Kalvenieks, Kapenieks, Krotenieks, Laivenieks, Laucenieks, Mantenieks, Ošenieks, Pļavenieks, Prūsenieks, Raudenieks, Rendenieks, Reņģenieks, Rīdzenieks, Ritenieks, Rumbenieks, Sacenieks, Skrundenieks, Skujenieks, Slocenieks, Smiltenieks, Upenieks, Vaļenieks, Videnieks, Zaļenieks. Gandrīz visiem šiem uzvārdiem paralēli ir varianti ar -inieks vai -nieks, kas acīmredzot ir jaunāka parādība un ieviesušies latviešu literārās valodas vai iedzīvotāju migrācijas rezultātā, aizstājot Kurzemes uzvārdus ar izskaņu -enieks.

Izskaņa -ājs parasti apzīmē kādas darbības profesionālu veicēju vai tādu, kas kādu darbu patlaban dara vai ir padarījis. Uzvārdos šī izskaņa sastopama visai bieži, piem., Arājs, Atstājs, Barotājs, Bruģētājs, Cēlājs, Dziedātājs, Jaunarājs, Kalnarājs, Kaņepājs, Klausītājs, Klauvētājs, Lejarājs, Mangotājs, Milzarājs, Muižarājs, Pērājs, Piesēdētājs, Pļavarājs, Ropājs, Rugājs, Sēdētājs, Silarājs, Smilšarājs, Tupētājs, Valkarājs, Vecarājs, Vīnzarājs, Zemarājs, Zvanītājs. Retāk ar izskaņu -ājs atvasināti uzvārdi no īpašības vārdiem, piem., Saltājs.

Nozīmes ziņā līdzīga ir izskaņa -ējs, uzvārdos tā sastopama retāk nekā izskaņa -ājs: Akmeņkalējs, Belzējs, Braucējs, Kaņepējs, Lējējs, Cēlējs, Dobējs, Dūrējs, Dzelzkalējs, Gāzējs, Jaunbelzējs, Kalējs, Laukbraucējs, Spriedējs, Stirnkalējs, Vedējs, Vērpējs, Zemurbējs.

Bieži sastopamas izskaņas ir -āns un -ēns, kas norāda galvenokārt uz izcelsmi. Izskaņa -ēns raksturīga Kurzemei, jo īpaši Lejaskurzemei, piem., Apsēns, Bitēns, Cerēns, Dzērvēns, Gausēns, Gauzēns, Grietēns, Gudēns, Indulēns, Jozēns, Jurģēns, Krūzēns, Kumpēns, Kuplēns, Ķimēns, Lapsēns, Laurēns, Lūsēns, Paulēns, Pelnēns, Podēns, Priedēns, Pūcēns, Reķēns, Šmitēns, Tolēns, Urbēns, Zērvēns, Zosēns. Izskaņa -ēni izplatīta arī Kurzemes vietvārdos. Savukārt izskaņa -āns raksturīga Sēlijas uzvārdiem, piem., Alšāns, Ancāns, Antāns, Alužāns, Auzāns, Bambāns, Beitāns, Britāns, Čakāns, Dobulāns, Drancāns, Galvāns, Geidāns, Īvāns, Jasāns, Jērāns, Jonāns, Kalvāns, Kancāns, Kaprāns, Lapāns, Leitāns, Lucāns, Putāns, Romulāns, Skujāns, Stašāns, Teivāns, Veicāns. Daudzi uzvārdi ar -āns sastopami Latgalē. (Sk. 1. pielikuma 4. att.)

Augu un dzīvnieku nosaukumus, kā arī nodarbošanās, amatu nosaukumus u. tml. apzīmē izskaņa -enis, kas sastopama, piem., šādos uzvārdos: Apenis, Bārenis, Circenis, Gavenis, Gubenis, Kalnarācenis, Kupenis, Ķimenis, Medenis, Pelenis, Plācenis, Purenis, Putenis, Rācenis, Rībenis, Ritenis, Rubenis, Rūtenis, Sisenis, Stepenis, Šimenis, Vīnakmenis, Zaļakmenis, Zelmenis.

Ar izskaņu -elis atvasina deminutīvus ar pamazinājuma, mīļuma, dažkārt arī ar nepatikas, nicinājuma un mazvērtīguma nokrāsu. Savukārt B. Laumane, analizējot Bārtas vietvārdus, konstatējusi, ka Bārtas izloksnē atvasinājumiem ar -elis nav nievājošas nokrāsas (Laumane 2017: 104). J. Endzelīns izskaņu -elis latviešu valodā (it īpaši zemgaliskajās izloksnēs) skaidro ar lietuviešu valodas ietekmi (Endzelīns 1951: 343). Šī izskaņa bagātīgi pārstāvēta uzvārdos: Dobelis, Mudelis, Muiželis, Nabelis, Naķelis, Ostelis, Pantelis, Parelis, Penelis, Piķelis, Pogelis, Preķelis, Pūdelis, Puišelis, Punkelis, Pupelis, Pūtelis, Puzarelis, Raģelis, Ratelis, Rīģelis, Rimelis, Rītelis, Rūdelis, Ruģelis, Savelis, Sermelis, Skotelis, Spuntelis, Spurelis, Stebelis, Subatelis, Šābelis, Šakelis, Šapelis, Šaurelis, Šeibelis, Šimelis, Širmelis, Šķimelis, Šuišelis, Šunelis, Tēbelis, Tīrelis, Tokelis, Tomelis, Trankelis, Tūbelis, Tumpelis, Tūķelis, Tupelis, Ukselis, Undelis, Uželis, Vaģelis, Vanagelis, Vectīrelis, Vecziemelis, Verbelis, Vērmelis, Vērpelis, Vēvelis, Viģelis, Viļķelis, Zentelis, Ziemelis, Zigelis, Žīdelis.

Atvasinājumi ar izskaņu -ulis latviešu valodā parasti ir seni baltu vārdi, tie nosauc priekšmetu, parādību vai jēdzienu, kam raksturīga ar motivētājvārdu izteiktā darbība vai pazīme, kurai piemīt gan neitrāla, gan arī nievājuma nokrāsa. Latviešu valodā vārdi ar šo izskaņu apzīmē dažādas īpašības, prasmes, darbības konkrētu rezultātu, tie var būt arī dzīvnieku nosaukumi. Uzvārdi ar šo izskaņu ir samērā reti, piem., Bārdulis, Bumbulis, Čunčulis, Karulis, Kungulis, Vizulis, Zvingulis.

Ar lietuviešu valodas ietekmi parasti saista arī izskaņas -aitis un -išķis. Piedēklis -ait- ir sastopams visās baltu valodās, jo sevišķi lietuviešu valodā, kur tas var norādīt uz deminutīvu, arī uz cilmi vai piederību. Latviešu valodā šis formants sastopams samērā reti (izņemot augšzemnieku izloksnes). Sēlijā ir visai daudz vietvārdu ar -ait- (plašāk sk. Laumane 1990: 92–97). Uzvārdi ar -aitis, piem., Adomaitis, Babaitis, Balceraitis, Biezaitis, Bitaitis, Gervaitis, Linkaitis, Reinkaitis, lokalizēti galvenokārt Lietuvas tuvumā (sk. 1. pielikuma 5. att.). Izskaņa -išķis (piem., uzv. Pakalnišķis un Radomišķis) arī norāda uz izcelsmi vai piederību. Izskaņa -išķi biežāk sastopama apdzīvotu vietu nosaukumos Latgales dienvidos, Sēlijā un Kurzemes un Zemgales dienvidos (plašāk sk. O. Kovaļevskas ievadrakstā). Ar izskaņu -išķis (-iškis) veidoti tādi uzvārdi kā, piem., Kalvišķis, Prodiškis, Raubiškis, Stivriškis, Voitišķis. 19. gs. piešķirtie uzvārdi izceļas ar lielu salikteņu īpatsvaru. Daļa salikteņu funkcionē (vai uzvārdu došanas laikā ir funkcionējuši) kā salikteņi arī sugasvārdu līmenī, citi veidojušies tieši kā uzvārdi vai arī to pamatā ir bijis mājvārds. Mūsdienās to nav viegli nošķirt. Izplatītākie salikteņu pirmie komponenti ir Balt-, piem., Baltaiskalns, Baltaisvilks, Baltaiszaķis, Baltalksnis, Baltbārzdis, Baltābols; Diž-, piem., Dižbārdis, Dižbite, Dižgalvis, Dižpēteris, Dižups; Kalna- vai Kaln-, piem., Kalnamala, Kalnozols, Kalnpurs, Kalnzemnieks; Lejas- vai Lej-, piem., Lejarājs, Lejasbuda, Lejmalnieks, Lejzemnieks; Meln- vai Mell-, piem., Melnacis, Melnačs, Melnalksnis, Mellalksnis, Melnbārdis, Melnstrazds; Sila- vai Sil-, piem., Silakaktiņš, Silakrankalis, Silapāteris, Silapēters, Silaraups, Silarājs, Silasproģis, Sildedzis, Silgailis, Silagailis, Siljānis, Silajānis, Siljēkabs, Silkalns, Silmalnieks. Izplatīti ir salikteņi ar komponentiem Gar-, Ezer-, Jaun-, Liel-, Muiž-, Smilš-, Vec-, Zaļ-, kā arī dažādi citi, piem., Bērzups, Bērzlapiņš, Būvkoks, Daudzvārds, Drošprātis, Druvaskalns, Dūmkalns, Jurjuris, Liepkalns, Pupudruva, Varkalis, Vasaraudzis. 

Visai daudz ir hibrīdsalikteņu ar latviešu un vācu valodas komponentiem. Parasti vācu vārds ir salikteņa otrajā daļā, piem., uzvārdos Birzenbergs, Krastenbergs, Kristapšteins, Lapsenbergs, Laukšteins, Mazbahs, Saulenbergs, Vītolbergs. Valodas kuriozs ir uzvārds Kalnbergs, kam pamatā ir vārds kalns latviešu un vācu valodā. Retāk vāciskais elements ir sastopams salikteņa atkarīgajā komponentā, piem., uzvārdos Eizengraudiņš, Grīnvalks, Rozenlauks, Ulmkalns, iespējams, arī uzvārdos Grīnpauks, Grotups, kuru otrā daļa ir neskaidra.

Tomēr īpaši šajā ziņā jāizceļ salikteņi ar neatkarīgo komponentu -sons (retāk formā -zons), kam pamatā vācu vārds Sohn ‘dēls’. Šiem uzvārdiem tikai retos izņēmuma gadījumos ir atrodamas tiešas atbilsmes vācu uzvārdos, jo šādi salikteņuzvārdi vācu valodā nav raksturīgi7, tie ir Latvijas produkts. Vārdnīcā ir pāri par 100 ar elementu -sons darinātu uzvārdu. Lielākajai to daļai atkarīgais komponents ir personvārds, turklāt nereti izteikts latviski, t. i., izsenis latviskoti personvārdi, piem., uzvārdos Bērtulsons, Ērmansons, Ģedertsons, Ģirtsons, Indriksons, Jukumsons, Klāvsons, Matisons, Miķelsons, arī personvārdi, kas mūsdienās ir gandrīz aizmirsti, piem., uzvārdos Lipstsons, Mangelsons, Sīmansons, Uldrihsons, Vīlipsons, Viļumsons, Zandersons u. c. Tomēr sastopami arī daži tādi salikteņuzvārdi, kuru pirmajā daļā ir nevis personvārds, bet profesija vai amats, ar ko savu iztiku, iespējams, pelnījuši šībrīža uzvārdu Grāvelsons vai Ģēģersons īpašnieku senči, kā arī tādi uzvārdi, kuru pirmā daļa šobrīd ir vēl neskaidra. Šādu uzvārdu rašanos varētu būt sekmējuši muižu revīziju pieraksti, kur zemnieki bieži pierakstīti ar vārdu, tēva vārdu un radniecības norādi (piem., sk. 1. pielikuma 6. att.).

Mazāk ir uzvārdu, kuriem pamatā īpašības vārdi (parasti ar noteikto galotni -ais), piem., Biezais, Platais, Zaļais, Dižais, Apaļais, Līkais, Kuplais.

Uzvārdu semantika un motivācija

Uzvārdu semantika mēģina dot uzvārda pamatā esošā vārda nozīmi, nepievēršoties iespējamai uzvārda motivācijai, t. i., domai, kas bijusi katra uzvārda rašanās pamatā. Uz jautājumu par iespējamo motivāciju vieglāk ir atbildēt situācijās, kad uzvārdi radušies dabīgā ceļā un vairāku paaudžu laikā saauguši ar to valkātājiem kā otrā āda, bet arī šajos gadījumos, no mūsdienu pozīcijām raugoties, šī motivācija reizēm var būt visai daudzveidīga. Tā, piem., uzvārds Pīrāgs iekļaujas semantiskajā ēdienu grupā, bet motivācija var būt bijusi gan maiznieka amats, gan apaļīgs ārējais izskats, bet uzvārdam Bahs (< vc. Bach 'strauts') vācu uzvārdu vārdnīcās kā iespējamā motivācija minēta gan uzvārda īpašnieka dzīvesvieta pie strauta, gan Vācijā bieži sastopams vietvārds Bach. Tā kā interpretācijas iespējas ir ļoti plašas, vārdnīcā uzvārdu motivācija ir skarta samērā maz. Galvenā uzmanība ir veltīta vārdu izcelsmei.

19. gs. sākumā piešķirtajiem uzvārdiem raksturīga izteikta nozīmju daudzveidība. Neatkarīgi no cilmes valodas uzvārdus var iedalīt vairākās semantiskajās grupās (sk., piem., 34. att.).

Par senākajiem tiek uzlūkoti amatu semantikas uzvārdi. Vairāki uzvārdi norāda uz vēsturiskiem seniem amatiem vai nodarbēm, piem., Bandenieks, Bisenieks, Bruņenieks, Kučeris, Ķesters, Piķieris, Stārasts, Vaivads. Vairāki uzvārdi norāda uz atsevišķu (arī sezonas) darbu veicējiem, piem., Ecētājs, Muzikants, Strēlnieks, Vedējs. Mūsdienās, kad ir gandrīz pilnībā mainījusies saimniekošanas sistēma, daudzi amatu nosaukumi ir zaudējuši savu aktualitāti un, uzvārdos paglābdamies, kļuvuši par dzīvām vēstures liecībām.

Amatu semantikas uzvārdi ir gan baltiskas cilmes, piem., Bandenieks, Bārtnieks, Bisenieks, Bļodnieks, Darvdeģis, Dārznieks, Dūrējs, Girnis, Jaujenieks, Kalējs (arī Kalvis, Kalvāns), Līdumnieks (iesp., arī Rājējs), Kloniņš, Malējs, Malkcirtis, Mucinieks, Namiķis, Plostnieks, Podnieks (arī Podžus, Pudzis), Raščuks, Ratnieks, Riebējs, Rokpelnis, Sargs, Sējējs, Sudmalis, Varkalis, Vārtnieks, Vērpējs, Zvejnieks (arī Zvejis), gan arī slāviskas cilmes amatu nosaukumi, piem., Kuznics (arī Kovals, Kovaļevskis), Kupša, Palevics, Ribaks, Staļūns.

Daudz šajā grupā ir vāciskas cilmes uzvārdu, piem., Aldermanis, Bāders, Bethers, Bitners, Brauers, Buhbinders, Būmanis, Ciglers, Cimermanis, Dīners, Drekslers, Fidlers, Fišeris, Fūrmanis, Gertners, Grēbers, arī Vāgners, Vēberis, Vursteris, Zatlers, Zoldners u. c. Daļa šo uzvārdu kādreiz ir bijuši arī amatu apzīmējumi latviešu valodā, piem., Beķeris, Dišleris, Drēģeris, Dreijers, Dreimanis, Vēveris, Zāģeris. Iespējams, daļa no salikteņiem ar neatkarīgo komponentu -meistars vai -meisters, kā Fišmeisters, Štalmeisters, Vagenmeisters, arī ir radušies latviešu valodā, jo šādu uzvārdu vāciskās atbilsmes nereti nav atrodamas.

Retāki amatu semantikas uzvārdos ir Baltijas jūras somu cilmes amatu nosaukumi, piem., Seps, arī Zeps (sal. votu seppä, ig. sepp ‘kalējs’). Jau sen latviešu valodā aizgūtie šīs cilmes uzvārdu komponenti sastopami tādos uzvārdos kā Muižarājs, Rijkuris, Rijnieks.

Vēl var pieminēt arī vairākus citus amatu semantikas uzvārdus, piem., Bīskaps, Bodnieks, Bundzenieks, Dakteris, Desmitnieks, Ērģelnieks, Glāznieks, Kapteinis, Katlaps, Komisārs, Krodzinieks, Kuģenieks, Kunigs, Kurpnieks, Mālderis, Māleris, Mālmeisters, Meistars, Muitnieks, Mūrnieks, Ostinieks, Pastors, Policejs, Porziņģis, Rēderis, Virsnieks, Majors, Seržants, Skroderis, Stīpnieks, Vēveris, Zaldāts, Zāģeris, Zīlnieks, Zvanītājs. (Sk. 35. att.)

Antroponīmiskas cilmes uzvārdi pamatā veidoti no kristīgajiem personvārdiem8. Te savijušās gan latviskās, gan lietuviskās, arī slāviskās, bet jo sevišķi vāciskās formas. Daļa latviešu personvārdu pārgājuši uzvārdos nepārveidoti, piem., Jānis, Pēteris, Alberts, Mārtiņš, Miķelis. No populārā latviešu personvārda Jānis darināti tādi uzvārdi kā Jānis, Jane, Janaus, Jancis, Janka, Jankus, Jancovs, Janekalns, Janens, Janovičs, Janmanis, Jansiņš, Janulis, Jānums. Radniecīgi ar lietuviešu valodu ir, piem., uzvārdi Janaitis, Jonas, Jons, Jonis, Jonušs. Jons un Jonis varētu būt arī Zemgales sēlisko izlokšņu formas. Visai daudz uzvārdu darināts arī no poļu personvārda Jans un Jasis (Jaś), varbūt arī no latviešu personvārda Jānis ar krievu rakstībā pazaudētu garumzīmi un pievienotu slāvisko izskaņu, piem., Janeks, Jans, Janušs, Jancovs, Jancavs, Jančovs, Jančevskis, Jansevičs, Janševskis, Jašs, Jasis, Jasinskis, Jasinkevičs, Jaškovskis. Daļa no tiem, iespējams, veidojusies ārpus Latvijas teritorijas – Lietuvā vai Polijā. Vairāki uzvārdi atvasināti no personvārda Pēteris vai tā variantiem, piem., Pēteris, Petrs, Peters, Peteris, Pēters, Peterāns, Petris, Petrauskis, Petkus, Petkevičs, Petrelēvics, Petrovs, Petrelevics, Petrolevics, Petrulevics, Petrevics, Petrēvics, Petrušēvics, Petruševits, Petrošēvics. No lietuviskā personvārda Juozas atvasināti, piem., uzvārdi Jozis, Juzis, Juzaitis, Jozaitis, Jozāns, Jozēns, Juzups, vācu cilmes personvārds Bernhards ir pamatā tādiem uzvārdiem kā Bernards, Bens, Bents, Berents, Bērends, Bernards, Bernarts, Bernhards, Berngards, persovārds Benedikts – uzvārdiem Baņus, Baņa, Bečs, Bediķis, Beķis, Bendiņš, Bendže, Benhens, bet Dominiks – iespējams, uzvārdiem Domenieks, Dominieks, Domnieks, Dominiks, Domka, Domkins. Savdabīgs uzvārds ir Jurjuris, kurā varētu būt apvienots gan uzvārda īpašnieka personvārds, gan, iespējams, arī tēva vārds (Jura Juris (?)).

Visai plaša ir floras semantikas uzvārdu grupa, kas ir pietiekami caurredzama. Šeit izdalāmas vairākas apakšgrupas:

 • savvaļas augu nosaukumi: Dadzis, Grīslis, Ķimenis, Ķērpis, Luksts, Mellene, Mētra, Miežabrālis, Nātra, Niedre, Purenis, Pūpēdis, Retējums, Roze, Sēne, Skalbe, Smilga, Spilve, Sūna, Vērmele, Vizbulis, Vizulis, Vīgriezis;
 • kultūraugu nosaukumi: Adienis, Adiens, Apinis (arī Apīns, Apins, Apiņš), Biete, Burkāns, Sīpols (arī Cibulis), Dābols, Griķis (arī Kriķis), Kaņepe, Kartupelis (arī Kaņķis, Kārtiņš, Pampālis), Kāposts, Kniploks (arī Svētiņš), Kviesis (arī Pūris), Magone, Miezis, Pupa, Rācenis, Rudzis, Runkulis, Rutkis, Sviklis, Tabaks, Vīķis, Zemene, Zirnis, Zustrens. Uzvārda Rācenis motivācijas pamatā var būt gan latv. rācenis, gan arī Kurzemei raksturīgais kartupeļa nosaukums rācenis;
 • koku un krūmu nosaukumi: Alksna (arī Olksna) ‘alksnājs’, Bērzs (arī Berža), Bērziņš, Blīgzna, Ceriņš (arī Klieders), Egle, Elksnis, Goba, Ieva, Īve, Kadiķis (arī Paegle, Kadaģis, Ēcis), Kļava, Kārkls, Krūklis, Ķirsis (arī Ķezberis), Lazda (arī Lagzda, Legzda), Liepa, Osis (arī izl. Ošs), Ozols (arī Dombrovskis), Ozoliņš, Pīlāgs, Plūme, Sausserdis, Sosnovskis, Vīksna, Vītols (arī Verbickis). Vispopulārākie un visbiežāk sastopamie koku nosaukumi Kurzemes uzvārdos ir Bērziņš, Krūmiņš, Liepiņš, Ozoliņš;
 • augu un koku daļu nosaukumi: Celms, Čiekurs, Ērkšķis, Grauds, Lapa, Oga, Pūpols, Rieksts, Roga, Sakne, Stumbrs, Salms, Skuja, Stiebris, Zariņš, Zieds.

Floras semantikas uzvārdu pamatā galvenokārt ir baltu cilmes vārdi, retāk slāvismi (turklāt dažāda senuma), piem., Dombrovskis, Verbickis. Reizumis sastopami arī vāciski uzvārdi, starp kuriem dominē koku nosaukumi, piem., uzvārdos Apfelbaums, Aselbaums, Birkenbaums, Birķis, Cēders, Danne, Eihe, Eiķis, Ellers, Faulbaums, Haselbaums, Kiršbaums, Linde, Nusbaums, Veide, Veisbuks, un kultūraugu nosaukumi, piem., uzvārdos Althabers, Cvībels, Flaksis, Kimmels, Kols, Mons, Retigs, Rogenmanis, Traube, Veinštoks. Savvaļas augus uzvārdos pārstāv meldru, niedru un smilgu nosaukumi, sal. uzvārdus Rērihs, Rušmanis, Smilis, Šilfs, Šmeilis.

Plašākā ir faunas semantikas uzvārdu grupa. Sevišķi daudz ir savvaļas putnu nosaukumu motivētu uzvārdu. Arī faunas semantikas grupā izdalāmas vairākas apakšgrupas:

 • kukaiņu nosaukumi: Bištēviņš (arī Trans), Bite, Circenis, Dundurs, Ērce, Kode, Odiņš (arī Knausis), Sirsons (arī Šaršiņš), izl. Sisenis (arī Cirsis, Skieris, Škieris), Skudra, Spāre, Spradzis, Tauriņš, Vabals (arī Žuks);
 • grauzēji, rāpuļi u. c. nelieli dzīvnieki: Bebrs, Caunīte, Dreiža (sal. izl. drēža < liet. dreižas ‘ķirzaka’), Ezis, Kurmis (arī Korms), Rupucis (arī Ķaupelis, sal. izl. rupucis, ķaupelis ‘krupis’); Sabulis (arī Soboļevs, sal. poļu soból, kr. соболь, ‘sabulis’), Sermulis, Sesks (arī izl. Dukurs, Pakulis, Seskis, Šeškis, sal. liet. šeškas), Ūdris;
 • savvaļas putni: Balodis (arī Balandis, Taube), Bezdelīga (arī Čura, Kregžde), Čakste, Dzeguze (arī Zezuļa), Dzenis, Dzērve (arī Žuravskis), Dzilna, Ērglis, Gaigals, Grieze, Gulbis (arī Lebeds), Irbe, Kaija (arī Kaiva), Kajaks, Krauklis, Krauķis, Ķīķis, Ķivulis (arī Ciževskis), Lakstīgala, Laukirbe, Lēlis, Ērglis, Pemperis, Pūce, Rubenis, Sakalauskis (arī Sokolovskis), Sīlis (arī Seilis), Sniedze, Starks (arī Storķis), Stērste (arī Starta, sal. liet. starta ‘stērste’), Strazds (arī Strads, Stradiņš, Drozdovskis), Svilpis, Teters, Ūpis, Vālodze, Vanags, Vārna, Zīle, Zoss, Zūra, Zvirbulis (arī Žvirblis, Vrubļevskis, sal. poļu wróbel ‘zvirbulis’), Žagata (arī Šarko, Šarkovskis, Sarkovskis), Žube;
 • mājputni: Cālis, Gailis, Paipala, Pīle, Tītars (arī Kurka);
 • zivis un ūdeņu dzīvnieki: Bute, Grundulis, Ķīsis (arī Kulbārdis), Lasis, Līdaka, Rauda, Reņģe, Repsis, Ronis, Sams, Sapals, Siļķe, Ungurs, Vēdzele, Vēzis, Zandarts, Zutis;
 • savvaļas dzīvnieki: Briedis, Lācis (arī Locis, sal. augšzemnieku izl. luocis, luocs ‘lācis’; Lokis, sal. liet. lokys ‘lācis’), Lapsa, Lauva, Lūsis, Stirna, Zaķis (arī Zuika, sal. liet. izl. zuikis ‘zaķis’; arī Zaics, sal. kr. заяц ‘zaķis’), Vāvere, Vilks;
 • mājdzīvnieki: Bullis, Jērs, Kaķis, Kuilis, Ruksis, Trusis, Vepris, Vērsis;
 • daži citi ar faunu saistītie nosaukumi: Kukainis, Putns, Zivtiņš (Zuitiņa), Ola (arī Pauts), Spalva, Spārns.

Kā redzams, vairumā gadījumu uzvārdu motivētājvārdi ir baltiskas cilmes vārdi, retāk sastopami slāvismi. Arī vācu cilmes uzvārdos faunas tematika nav izteikta, tomēr tajos sastopami gan savvaļas putnu, gan dzīvnieku nosaukumi, piem., uzvārdos Adlers, Alsters, Birkhāns, Cīze, Feldhuns, Finks, Krānihs, Rebhuns, Šneps, Šperbers, Šperliņš, Štārs, Štorhs, Švalbe, Švāns, Taube, Vahtels, kā arī uzvārdos Bērs, Cābelis, Foss, Fuksis, Hiršs, Letauers, Rēboks, Šteinboks, Volfs, Vulfs u. c. Vēl šajā grupā ir tādi uzvārdi kā Ameizers, Hūns, Hehts, Hērings, Krebs, Maulvurfs, Valfišs. Savukārt uzvārdi Lerhs, Lerhis, Lerķis var būt radušies gan no vācu vārda Lerche ‘cīrulis’, gan – Lärche ‘lapegle’.

Visai plaša ir leksiski semantiskā grupa, kuru veido uzvārdi, kas apzīmē cilvēka ārējo izskatu un fiziskās īpatnības (augumu, matu un bārdas krāsu, ķermeņa daļas utt.). Šīs tematiskās grupas uzvārdi raksturo cilvēka ārējo izskatu kopumā, auguma īpatnības (liels, mazs, resns, īss, garš, tievs u. c.), fiziskās īpatnības, kaut ko no citiem atšķirīgu, tādu, kas izceļas pārējo vidū, ir atpazīstams. Nosacīti šai grupā var iekļaut arī apģērbu. Šīs grupas uzvārdu pamatā visai bieži ir iesaukas. Parasti šiem uzvārdiem rodamas atbilsmes lietuviešu, retāk poļu valodā. Jādomā, ka tie ir senāki un to īpašnieki Latvijas teritorijā ienākuši pirms 19. gs. Arī šeit izdalāmas vairākas apakšgrupas:

 • cilvēka izskatu kopumā raksturo, piem., uzvārdi Dižs, Guģis, Kukša, Kumpis, Lamze, Lielais, Līkais, Linkaitis, Sarkanais, Sausnējs, Slīpais, Smalkais, Smukais, Stīvais, Strups, Stučka. Nosacīti šajā apakšgrupā iekļaujami arī ar apģērbu saistītie nosaukumi, piem., Cepure, Kamols, Kamzolis, Kulainis, Olekts, Siksna, Vamzis, Virbs;
 • matu un bārdas krāsas nosaukumi ir pamatā vairākiem uzvārdiem, piem., Baltbārzdis, Baltgalvis, Bārdiņš, Bārzda, Cērps, Ķergalvis, Melbārzdis, Melns (arī Mells), Vansovičs, Rudgalvis, Zilgalvis;
 • dažu uzvārdu pamatā ir ķermeņa daļu (it īpaši galvas vai sejas) nosaukumi, piem., Kauls, Malnačs (melns + acis), Nadziņš, Pauga (sal. izl. pauga arī ‘galva, sprands, pliks galvvidus’), Platacis, Radzobs, Redzobs (iesp., asimilācijas ceļā < retzobis), Reskājs (< res(n)kājis), Sauja, Vaidziņš, Zilacis, Zods.

Uzvārdi, kuru motivācijas pamatā ir rakstura īpatnību un uzvedības paradumu, nereti arī psihiskā stāvokļa apzīmējumi, arī ir viena no plašākajām uzvārdu semantiskajām grupām, un daudzu uzvārdu pamatā varētu būt iesaukas. Šie uzvārdi var būt ar pozitīvu vai neitrālu konotāciju, piem., Čaklais, Gudrais, Jaunais, Klausītājs, Taisnais, Tikums, Rūšis, Spēks. Taču vairumā gadījumu šīs grupas uzvārdiem tomēr ir negatīva konotācija. Nesavaldīga vai asa rakstura apzīmējumi ir pamatā tādiem uzvārdiem kā, piem., Bargs, Daģis, Dalbe, Klebais, Lepe, Ķirvelis, Leipis, Limpucis, Miemis, Naudžūns, Naglis, Pūslis, Rupais, Ruklis, Truksnis.

Sociālo un mantisko stāvokli, kā arī sadzīvi, ģimeni un sabiedrību raksturo tādi uzvārdi kā Bagāts, Bagātais, Bajārs, Bojarūns, Bārenis, Bārs, Barons, Brālis, Brūtgans, Burvis, Dēls, Draugs, Dvīnis, Gultnieks, Kalps, Karalis, Kungs, Ķeizars, Mantinieks, Marķīzs, Nabadziņš, Kaimiņš (arī Nāburgs), Mājinieks, Padēls, Pastars, Pirtnieks, Preilis, Sērdienis, Svainis, Svoks, Tētis, Uškurs, Znots, Znotēns.

Uzvārdu motivācijas pamatā ir arī saimniecību, mājsaimniecības priekšmetu, amatniecības darba rīku u. c. nosaukumi, kā arī cita ar saimniecību un amatniecību saistīta leksika, piem., Ceplis, Ciba, Cirvelis, Čukurs, Dakstiņš, Dakša, Daļģis, Deguts, Galdiņš, Grābeklis, Grāpis, Grebis, Gubenis, Ģelzis, Īlens (arī Šidlo, sal. poļu szydło ‘īlens’), Kaģis, Kaniņš, Katliņš, Kauss, Klanis, Krāģis, Kaudze, Kažoks, Krams, Krātiņš, Krēsliņš, Kukņa, Ķieģelis, Lemesis, Mulda, Namiņš, Nūja, Ogle, Pagrabs, Peilis, Peldeķis, Runga, Skurstenis, Skutulis, Spunde, Stanga (‘stienis, kārts’), Stakle, Stulpe, Suseklis, Štoks, Strīķis, Ūķis, Vadzis.

Naudas vienību nosaukumi ir pamatā tādiem uzvārdiem kā Dālderis, Dukāts, Grasis, Kapeika, Pimberis, Vērdiņš.

Acīmredzot ar uzturu un ēdienu nosaukumiem motivējami uzvārdi: Citrons, Cukurs, Čarka, Etiķis, Iejavs, Iesals, Klaips (arī Kepals, sal. liet. kepalas ‘klaips’), Kepsnis (sal. liet. kepsnis ‘cepetis’), Kliņģeris, Kukulis, Ķīselis, Pūtelis, Putra, Putraims, Siers, Smeķis, Šņapsts.

Visai daudz arī fizioģeogrāfiskas semantikas uzvārdu – to motivācijas pamatā visbiežāk ir dzīves vieta. Parasti tā ir kāda mala, robeža. Viens no izplatītākajiem šīs semantiskās grupas uzvārdiem, ir Purmalis vai Pormalis. Reģistrēti arī citi uzvārdi, kas apzīmē vietu, piem., vairāki nosaukumi ar priedēkli aiz-: Aizporietis, Aizpurvs, Aizstrauts; ar priedēkli pār-: Pārstrauts, Pārups u. c.; ar priedēkli pa-: Pakalnišķis, Pakrasts, Palejs u. c. Ar vietas nosaukumu motivēti arī uzvārdi Klajums, Krasts, Lauks, Priediens, Robežs, Stūris.

Daudzi uzvārdi ir toponīmiskas cilmes (sk. 36. att.), to pamatā vietvārdi, kas parasti apzīmē vai nu esošo dzīvesvietu, vai ienācēja iepriekšējo dzīvesvietu, piem., Daugavietis, kam pamatā upes nosaukums Daugava. Vairākiem uzvārdiem atbilst vietu nosaukumi Kurzemē (Bārtnieks, Dobelis, Duniks, Krote, Skrunda, Liepājnieks, Pope, Otaņķis, Pomaris, Piemare ‘senās Kursas zeme’), Zemgalē (Cerauksts, Ciecere, Rundāls, Svēte, Vircava), Vidzemē (Cēsnieks, Gauja, Straupe, Piebalgs, Rīdzenieks, Slocenieks, Slokenbergs), Sēlijā (Nereta) un Latgalē (Dinaburga, Kalups, Rāzna, Veips). Uzvārdos sastopami arī Lietuvas toponīmi (Mažeiķis, Piķelis), Baltkrievijas toponīmi (Druja, Ošmjanskis u. c.). Vācijas pilsētu nosaukumi ietverti uzvārdos Berlins, Brēmeris, Kemnics, Leipcigs, Lībeks, Magdeburgs. Sastopami arī uzvārdi, kas darināti no mazāk zināmu Ziemeļvācijas vietu nosaukumiem, piem., Bīlavs, Fārenhorsts, Šverins un Zalcvedels. Retāk sastopami Krievijas vietvārdi (Smoļenskis, Pēterhofs un var., sal. Pēterhofa, piļu ansamblis pie Sanktpēterburgas). Fiksēti arī no Polijas vietu nosaukumiem darināti uzvārdi, piem., Ļubļinskis, Krakovskis, Mazurs.

Reģistrēti arī uzvārdi Daugava un Roņsala. Uzvārds Jūrmalis varētu būt saistāms ar sugasvārdu jūrmala ‘jūras mala’.

Dažu uzvārdu motivācijas pamatā varētu būt ar reljefu un vidi saistīti nosaukumi, piem., ar reljefu, iežiem saistītie uzvārdi: Akmens, Ceļš, Cinis, Dambis, Garoza (1793. gada avotā reģistrēta kā Garrohse, iespējams, pamatā saliktenis no Garā roza [uo], sal. izl. roza ‘garens paaugstinājums reljefā’), Glīzds, Grāvis, Kalva, Kalnišķis, Kalns, Krūte, Lanka, Lankutis, Leja, Līcis, Liekns, Pīsa, Pļava, Smilts (arī Smelis), Tilts, Tīrelis; ūdeņu nosaukumu motivēti uzvārdi ir Straume, Upe, Urga, Valks, kā arī daudzie atvasinājumi un salikteņi ar vārdu ezers.

Ar dabu vai norisēm tajā saistīti ir tādi uzvārdi kā, piem., Gāle ‘apledojums’, Mākulis, Nakts, Pavasaris, Salna, Salts, Saule, Vējš, Varavīksne, Ziemelis, Zvaigzne (arī Sterns). Nosacīti šeit var pievienot arī uzvārdus Stunda, Svars.

Noslēgumā daži uzvārdi bez komentāriem: Atrasts, Caurkubuls, Gals, Gods, Iraidis, Kaps, Kautiņš, Manjaubijis, Negribs, Nezinis, Nudiens, Pašlaiks, Teļdruva, Varbūts.

Ne visiem Kurzemes, tāpat kā Latgales, uzvārdiem ir skaidra to izcelsme un motivācija, tas ir darbs nākamajiem uzvārdu pētniekiem. Kurzemnieku uzvārdi ne tikai ataino senču tēlaino domāšanu, bet vienlaikus atspoguļo arī novada vēsturi, bet jo sevišķi bagātīgi – valodu kontaktus.

Atsauces

 1. Tāpat kā pārējos ievadrakstos, arī šeit vārds Kurzeme lietots kā visas kādreizējās Kurzemes un Zemgales hercogistes teritorijas apzīmējums, kurā ietilpa Kurzeme, Zemgale un Sēlija.
 2. Uzvārdu skaidrojumus sk. vārdnīcas daļā. Vairāki uzvārdi ir palikuši bez cilmes skaidrojuma, daudziem cilmes skaidrojumi ir hipotētiski.
 3. Mūsdienu Vācijas teritorijā uzvārdi dabiskā ceļā pakāpeniski ieviešas, sākot ar 11.–12. gs., bet Ziemeļvācijā, no kuras ir cēlusies lielākā daļa senāko vācu ieceļotāju Latvijā, divkomponentu personvārdi – personas vārds un papildvārds – rakstītajos avotos dominē kopš 14. gs. vidus. 15. gs. Rīgas dokumentos augstākā sabiedrības slāņa pārstāvjiem ir uzvārdi, vidusslānim – vācu amatniekiem un kalpotājiem – ir sastopami gan papildvārdi, gan mantojami uzvārdi. Latvijā šis jautājums tomēr vēl nav pienācīgi izpētīts, jo, lai droši varētu runāt par uzvārdu laikā līdz oficiālajai uzvārdu piešķiršanai, ir jāpierāda tā pārmantošanas fakts vairākās paaudzēs. Sk. arī M. Auna un O. Kovaļevskas ievadrakstus.
 4. Müller, Schmidt, Schneider, Fischer, Meyer, Weber, Wagner, Becker, Schulz, Hoffmann.
 5. Aplūkoti galvenokārt latviešu (vai baltu) cilmes vārdi un latviešu valodā atvasināti aizguvumi.
 6. Par Kurzemes uzvārdu skaitu ar konkrētajām izskaņām un to ģeogrāfisko izplatību sk. I. Meža ievadrakstā.
 7. Uzvārdi no tēva vārda vai nodarbošanās, t. i., patronīmiski, Vācijā ir visai izplatīti, īpaši Ziemeļvācijā, bet tos veido ar izskaņām -sen, -en, -s, kā uzvārdos Petersen, Otten, Hinrichs. Uzvārdi ar elementu -son ir raksturīgi Zviedrijai, bet tās uzvārdu sistēmas tik spēcīga ietekme uz kurzemnieku uzvārdiem 19. gs. sākumā nešķiet ticama.
 8. Iesp., dažu uzvārdu pamatā – tāpat kā lietuviešiem – ir senu baltu personvārdu īsformas, bet šis jautājums vēl latviešu valodniecībā nav pētīts.

Izmantotā literatūra un avoti

 1. Balodis, Pauls. Ne tikai Bērziņš, Kalniņš, Ozoliņš... Latviešu personvārdu etimoloģiskās semantikas teorētiskais modelis un tā realizācija. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2018.
 2. Elgers 1683 – Dictionarivm Polono-Latino-Lottauicum. Opus poʃthumum. R. P. Georgii Elger Soc. IESV. Vilnæ, 1683.
 3. Endzelīns, Jānis. Latviešu valodas gramatika. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1951.
 4. Endzelīns, Jānis, Hauzenberga, Edīte. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. 1.–2. sēj. Rīga, 1934–1946.
 5. Jēkabsons, Ēriks. Lietuvieši Latvijā. Rīga: Filozofijas un socioloģijas institūts, 2003.
 6. Kohlheim, Rosa; Kohlheim, Volker. Duden. Lexikon der Familiennamen. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Dudenverlag, 2008.
 7. Kunze, Konrad. dtv-Atlas Namenkunde. Vor- und Familiennamen im deutschen Sprachgebiet. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 2000.
 8. Langijs 1685 – Nīcas un Bārtas mācītāja Jāņa Langija 1685. gada latviski-vāciskā vārdnīca ar īsu latviešu gramatiku. Pēc manuskripta fotokopijas izdevis un ar apcerējumu par Langija dzīvi, rakstību un valodu papildinājis E. Blese. Rīga: Latvijas Universitāte, 1936.
 9. Laumane, Benita. Derivāti ar piedēkli -ait- augšzemnieku izloksnēs. Onomastica Lettica. Rīga: Zinātne, 1990, 92.–101. lpp.
 10. Laumane, Benita. Uzvārdu un vietvārdu liecības par iedzīvotājiem Lejaskurzemē. Mana novada valoda. Lejaskurzeme. Liepāja: LiePA, 2004, 212.–228. lpp.
 11. Laumane, Benita. Bārtas mājvārdi. Bārtas dzīpari. Valoda. Kultūra. Tradīcijas. Ļaudis. Liepāja: Liepājas Universitāte, Kurzemes Humanitārais institūts, 2017, 101.–173. lpp.
 12. Mancelius, Georgius. Lettus, das ist Wortbuch sampt angehengtem täglichem Gebrauch der lettischen Sprache. Riga: Gerhard Schröder, 1638.
 13. Mīlenbahs, Kārlis. Latviešu valodas vārdnīca. Red., pap., turp. J. Endzelīns. 1.–4. sēj. Rīga: Izglītības ministrija,1923–1932.
 14. Rūķe-Draviņa, Velta. Diminutive im Lettischen. Lund: AB PH. Lindsteds Univ. Bokhandel, 1959.
 15. Siliņa-Piņķe, Renāte. Rigas spätmittelalterliche Personennamen. Hamburg: baar. Beiträge zur Lexikographie und Namenforschung 7. Hrsg. Silvio Brendler, 2014.
 16. Stafecka, Anna. Latgaliešu uzvārdi: lingvistisks ieskats. Mežs, Ilmārs. Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos: Latgale. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2017, 44.–55. lpp.
 17. Vulāne, Anna. Adjektīvu ar -inis, -ine derivācija un atributīvā funkcija augšzemnieku dialektā. LPSR ZA Vēstis. Nr. 1. 1986, 73.–84. lpp.
 18. Zinkevičius, Zigmas. Lietuvių asmenvardžiai. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008.

Uz sākumu

Izmantotā literatūra un avoti

PAMATAVOTI

 • 1935 – 1935. gada tautas skaitīšanas lapas. Latvijas Valsts vēstures arhīvs. 1308. fonds, 12. apr.
 • 1834, 1850, 1858 – Kurzemes muižu revīzijas. Latvijas Valsts vēstures arhīvs. 630. fonds, 1. apr., 2. apr. Pieejams: http://www.lvva-raduraksti.lv
 • 1897 – 1897. gada tautas skaitīšanas lapas. Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 2706. fonds, 1. apr. Pieejams: http://www.lvva-raduraksti.lv

CITI AVOTI

 • 1341 – Bauer, Albert (1933). Die Wartgutsteuerliste der Komturei Goldingen. Mitteilungen aus der livländischen Geschichte 25, Band 1. Riga,
  S. 110–194.
 • 1452–1565 – Arbusow, Leonid (1921). Aus dem Bruderbuch der Gilde der Losträger; Aus dem Bruderbuch der Gilde der Bierträger. Studien zur Geschichte der lettischen Bevölkerung Rigas im Mittelalter und 16. Jahrhundert. Latvijas augstskolas raksti, I. Rīga: Latvijas augstskola, 97.–100. lpp.
 • 1558Johann Treidenn bekennt, am selben Tag 3500 Mark Rigisch von Otto Klopmann auf Rente entfangen zu haben... Riga, [15]58 Febr. 13. Kurländischer Güterurkunden. Available: https://www.herder-institut.de/go/btf-05956
 • 1560Jobst Walrabe, alter Vogt von Bauske, beurkundet die Grenzen von 6 Gesinden im Gebiet Bauske in der Mesothischen Bereitung... Mesothen, 1560 Juli 8. Kurländischer Güterurkunden. Available: https://www.herder-institut.de/go/btg-63b78
 • 1561OM. Gotthard [Kettler] verleiht Johann Rammelman 6 Gesinde im Gebiet Bauske und in der Mesothenschen Bereitung... Riga, 1561 Aug. 2. Kurländischer Güterurkunden. Available: https://www.herder-institut.de/go/bth-83e93
 • 1582 – Arbusow, Leonid (1924). Ein Verzeichnis der bäuerlichen Abgaben im Stift Kurland (1582/83). Latvijas Universitātes Raksti, X. Rīga: LU, 163.–286. lpp.
 • 1605Matricula Militaris nobilium Curlandiae H. G. Z. G., Anno Domini millesimo Sexcentesimo qvinto [1605], die 2. Augusti in Tuccum militum delectus habitus. Kurländische Güter-Chroniken, nach urkundlichen Quellen, Bd. 1, bearb. von F. von Klopmann, Mitau 1856, S. 204–207.
 • 1617Lista jeńców wziętych do niewoli po najeździe na Birże. Przyznanie sług i Rajtarów Wolmara Farensbacha w najeździe i rozboju na dom sługi Księcia Jego Mości Hewerta Wechmana, AGAD, AR XI, nr 35, s. 57. Umowa Krzysztofa II Radziwiłła z Wolmarem Farensbachem, 1 X 1617, Goldingen, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Radziwiłłów Dział II, nr 686, S. 1.
 • 1622Verzeichniß der Roßdienste des Piltenschen Kreises aus der alten Rolle von anno 1622. Anecdota Curlandiae praecipue territorii et Episcopatus Piltensis, oder Sammlung verschiedener glaubwürdiger, und bißhero größten theil noch nicht gedruckter Nachrichten und Erkunden von dem Territorio und Bischoffthum Pilten, bearb. von Christiano Nettelbladt, Greypswald-Leipzig 1736, S. 49–50.
 • 1641–1642Jelgavas sv. Trīsvienības vācu ev.-lut. draudzes metrikas, 1641–1833. Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 235. fonds, 5. apr., 28. lieta. Pieejams: http://www.lvva-raduraksti.lv
 • 1648Kurzemes hercoga kalpotāju algu izmaksu saraksts, 1648. Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 554. fonds, 3. apr., 45. lieta, 20.-21. lpp.
 • 1652Ventspils kuģubūvētavas amatnieku saraksts, 1652. Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 6999. fonds, 44. apr., 1126. lieta, 6. lpp.
 • 1660–1668Bauskas vācu ev.-lut. draudzes metrikas, 1660–1714. Latvijas Valsts vēstures arhīvs,
  235. fonds, 5. apr., 43. lieta. Pieejams: http://www.lvva-raduraksti.lv
 • 1665–1678Kuldīgas vācu ev.-lut. draudzes metrikas, 1665–1678. Latvijas Valsts vēstures arhīvs,
  235. fonds, 5. apr., 72. lieta. Pieejams: http://www.lvva-raduraksti.lv
 • 1707–1713Ventspils mežniecības 1707.–1713. gada dokumenti. Latvijas Valsts vēstures arhīvs,
  554. fonds, 2. apr., 2662. lieta.
 • 1721–1740 Kursīšu-Zvārdes ev.-lut. draudzes metrikas, 1719–1833. Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 235. fonds, 5. apr., 62. lieta. Pieejams: http://www.lvva-raduraksti.lv
 • 1739–1742Kuldīgas apriņķa Kabiles ev.-lut. draudzes metrikas, 1739–1833. Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 235. fonds, 5. apr., 79. lieta. Pieejams: http://www.lvva-raduraksti.lv
 • 1746–1765 Ilūkstes apriņķa Bornes ev.-lut. draudzes metrikas, 1743–1833. Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 235. fonds, 5. apr., [b. n.] lieta. Pieejams: http://www.lvva-raduraksti.lv/lv/menu/lv/2/ig/1/ ie/16/book/7088.html
 • 1761 – Litak, Stanislaw, red. (1998). Akta Wizytacji generalnej diecezji Inflanckiej i Kurlandzkiej czyli Piltyńskiej z 1761 roku. Toruń: Towarzystwo Naukowe.
 • 1775–1789 Demenes ev.-lut draudzes metrikas, 1775–1833. Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 235. fonds, 5. apr., 34. lieta. Pieejams: http://www.lvva-raduraksti.lv
 • 1797Daugavpils politiskās draudzes 1797. gada dvēseļu revīzijas materiāli. Herdera institūta arhīvs. Marburgā (Vācijā). DSHI, 550 Kurländische Seelenrevisionen, Bü. 12, 13.
 • 1799–1800 Ilūkstes apriņķa Kaldabruņas-Aknīstes ev.-lut. draudzes metrikas, 1799–1833. Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 235. fonds, 5. apr., 36. lieta. Pieejams: http://www.lvva-raduraksti.lv
 • 1814Sarkanmuižas 1814. gada inventarizācija. LVVA, 6999. fonds, 44. apr., 800. lieta.

CITA LITERATŪRA: 

 1. Balodis, Pauls. Ne tikai Bērziņš, Kalniņš, Ozoliņš... Latviešu personvārdu etimoloģiskās semantikas teorētiskais modelis un tā realizācija.Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2018.
 2. Bystroń, Jan Stanisław. Nazwiska Polskie. Lwów: Książnica-Atlas, 1936.
 3. Deutsche Nachnamen. 2009–2019. Rostok, Germany. Pieejams: https://www.deutsche- nachnamen.de/ [skatīts 2018–2019].
 4. Digitales Familiennamenwörterbuch Deutschlands. Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz. Pieejams: http://www.namenforschung.net/ dfd/woerterbuch/liste/ [skatīts 2018–2019].
 5. Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku [online]. Pracownia Historii Języka Polskiego XVII i XVIII wieku, Insytut Języka Polskiego PAN, Warszawa, 2019. Available: https://sxvii.pl/ [cited 10.06.2019.]
 6. Endzelīns, Jānis, Hauzenberga, Edīte. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. 1.–2. sējums. Rīga, 1934–1946.
 7. Endzelīns, Jānis. Latviešu valodas gramatika. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1951.
 8. Endzelīns, Jānis. Latvijas PSR vietvārdi. 1.–2. daļa. Rīga: LPSR ZA, 1956, 1961.
 9. Gutzeit, Woldemar von. Der Wörterschatz der Deutschen Sprache Livlands. Bd. 1. Riga: Kymmel, 1864.
 10. Jēkabsons, Ēriks. Lietuvieši Latvijā. Rīga: Filozofijas un socioloģijas institūts, 2003.
 11. Karšu pārlūks [tiešsaiste]. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2019. Pieejams: http://kartes.lgia.gov.lv/karte/ [skatīts 10.06.2019.]
 12. Kohlheim, Rosa; Kohlheim, Volker. Duden. Lexikon der Familiennamen. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Dudenverlag, 2008.
 13. Latviešu literārās valodas vārdnīca. 8 sēj. Rīga: Zinātne, 1972–1996.
 14. Latvijas vietvārdu vārdnīca. 4 sēj.: Paeglis–Piķu-; Pilaci–Pracapole; Pracirika–Puožu; R. Rīga:
  LU LaVI, 2003, 2006, 2010, 2013.
 15. Laumane, Benita. Bārtas mājvārdi. Bārtas dzīpari: valoda, kultūra, tradīcijas, ļaudis. Liepāja:
  LiePA, 2017.
 16. Lettisch~Deutsches Lexicon worinnen Der Lettischen Sprachen Gründe, Wörter, Bedeutung vnd Gebrauch in deutscher Sprachen gezeiget vnd erkläret werden. Sampt einer kurtzen Grammatica, wordurch Den Außländern ein rishtiger Weg gewiesen wird zur Erlernung der Lettischen Sprachen leichtlich zukommen. Gestellet vnd außgegeben von Johanne Langio, Pastoren zur Ober vnd Nieder~Bartaw in Curland = Nīcas
  un Bārtas mācītāja Jāņa Langija 1685. gada latviski-vāciskā vārdnīca ar īsu latviešu gramatiku. Pēc manuskripta fotokopijas izdevis un ar apcerējumu par Langija dzīvi, rakstību un valodu papildinājis E. Blese. Rīga, 1936. Pieejams: https://periodika.lndb.lv/periodika2-viewer/ view/index-dev.html#panel:pp|issue:/p_034_ lurf1936s03p01|article:DIVL24|page:1|issueType:P [skatīts 2018–2019].
 17. Lietuvių pavardžių žodynas. I, II. Vilnius: 1941–2002.
 18. Lietuvių pavardžių žodynas [online]. Lietuvių kalbos institutas, 2012–2019. Available: http://pavardes.lki.lt/ [cited 21.08.2019.]
 19. Lībieši. Vēsture, valoda un kultūra. Sast. un red. R. Blumberga, T. Mekeleinens, K. Pajusalu. Rīga: Līvõ kultūr sidām, 2013.
 20. Loorits, Otto. Volkslieder der Liven. Tartu: Gelehrte Estnische Gesellschaft (Õpetatud Eesti Seltsi toimetused XXVIII. Verhandlungen der Gelehrten Estnischen Gesellschaft XXVIII), 1936.
 21. Mana novada valoda: Lejaskurzeme. Rakstu krāj. Red. B. Laumane. Liepāja: LiePA, 2004.
 22. Mancelium, Georgium. Lettus. Das ist Wortbuch Sampt angehengtem täglichem Gebrauch der Lettischen Sprache. Erster Theil. Riga, 1638. Pieejams: http://senie.korpuss.lv/source. jsp?codificator=Manc1638_L
 23. Mancelium, Georgium. Lang-gewünschte Lettische Postill. Das ist: Kurtze und Einfältige / jedoch Schrifftmässige Außlegung und Erklärung der Sontäglichen und vornehmsten Fest-Evangelien / so im Fürstenthumb Cuhrland und Semmgallen / auch im überdünischen Liefflande /so weit die Lettische Sprache sich erstrecket / gelehsen werden (..) Riga, 1654. Pieejams: http://www.korpuss.lv/senie/faksimili/17gs/ Manc1654_LP3/ [skatīts 2018–2019].
 24.  Mancelium, Georgium. Phraseologia Lettica. Das ist Täglicher Gebrauch der Lettischen Sprache. Riga, 1638. Pieejams: http://senie.korpuss.lv/ faksimili/17gs/Manc1638_PhL/
  [skatīts 2018–2019].
 25. Mīlenbahs, Kārlis. Latviešu valodas vārdnīca. Red., pap., turp. Jānis Endzelīns. 1.–4. sējums. Rīga, 1923–1932.
 26. Ozols, Arturs. Aizgūtā veclatviešu rakstu valodas leksika un mūsdienu latviešu valoda. Latviešu leksikas attīstība. LVU Zinātniskie raksti, 86. sēj. Rīga: Zinātne, 1968, 11.–49. lpp. 

Uz sākumu

Uzvārdu izplatības atspoguļojums kartēs


Kurzemes, Zemgales un Sēlijas administratīvais iedalījums 2008. gadā

Plašākā apvidū koncentrētie uzvārdi

Vienā pagastā koncentrētie uzvārdi

Izplatītākie uzvārdi Kurzemes, Zemgales un Sēlijas pagastos

Latviskas cilmes uzvārdi no 50 izplatītākajiem uzvārdiem pagastā (%)

Uzvārdi ar izskaņu -āns, -ēns no 50 izplatītākajiem uzvārdiem pagastā

Uzvārdi ar izskaņu -aitis

Uzvārdi ar izskaņu -sons no 50 izplatītākajiem uzvārdiem pagastā

Vietvārdi uzvārdos

Kurzemē, Zemgalē un Sēlijā nelielā skaitā konstatētie uzvārdi

Vēsturiski izplatītākie uzvārdi Kurzemes, Zemgales un Sēlijas pagastos

 

Uz sākumu